Uitgebreide toelichting toetsingskader Klimaatdoelen


Hierbij kijkt de Afdeling advisering onder meer of het Klimaatplan voldoet aan de eisen van de Klimaatwet en hoe het beleid in het Klimaatplan zich verhoudt tot de klimaatdoelstellingen en tot internationale en Europese afspraken. Ook let de Afdeling advisering erop of de belangrijkste aannamen en modellen die ten grondslag liggen aan het Klimaatplan voldoende duidelijk worden gemaakt.

Eisen Klimaatplan 

De Klimaatwet bepaalt dat het Klimaatplan moet bevatten:

  • de hoofdzaken van het te voeren klimaatbeleid gericht op het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor de eerstvolgende tien jaren;
  • de maatregelen die worden getroffen zodat de doelen worden bereikt;
  • het verwachte aandeel hernieuwbare energie en de verwachte besparing op het primaire energiegebruik;
  • de maatregelen die worden getroffen om het aandeel hernieuwbare energie en de besparing op het primaire energiegebruik te stimuleren;
  • een beschouwing over de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent het beperken van klimaatverandering;
  • een beschouwing van de ontwikkeling in de technologische mogelijkheden om de emissies van broeikasgassen te beperken;
  • een beschouwing van de wereldwijde en Europese ontwikkelingen op het gebied van de beperking van klimaatverandering voor zover deze relevant zijn voor het Nederlandse beleid, en
  • een beschouwing van de gevolgen die het te voeren klimaatbeleid van de regering heeft op de financiële positie van huishoudens, bedrijven en overheden, de werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie.