Uitgebreide toelichting toetsingskader economische afwegingen


Hierbij kijkt de Afdeling advisering onder meer naar de kosten(verdeling) en sociaaleconomische consequenties van de voorgestelde maatregelen in het Klimaatplan. Een ander aspect waar de Afdeling advisering aandacht aan besteedt is de keuze voor het instrumentarium – normering, subsidiering of beprijzing. Ook besteedt zij zo nodig aandacht aan de vormgeving van de subsidiemaatregelen. Verder let de Afdeling advisering op economische effecten van nationale maatregelen in Europees en internationaal verband.

Kosten

Het Klimaatplan moet een beschouwing bevatten van de gevolgen die het klimaatbeleid van de regering heeft op de financiële positie van huishoudens, bedrijven en overheden, de werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie.

De Afdeling advisering merkte in haar advies over de nota van Wijziging bij de Klimaatwet op dat zo’n beschouwing inzicht in de totale kosten van de voorgenomen maatregelen veronderstelt. De Afdeling advisering bekijkt in hoeverre het Klimaatplan daar inzicht in geeft.

Ook kijkt de Afdeling advisering in aansluiting op de aangekondigde kabinetsaanpak van het klimaatbeleid in hoeverre rekening wordt gehouden met kostenefficiëntie. Zie daarvoor de brief van de minister van 23 februari 2018 over de kabinetsaanpak van het klimaatbeleid.