Uitgebreide toelichting toetsingskader bestuurlijke- en uitvoeringsaspecten


Hierbij kijkt de Afdeling advisering onder andere of het Klimaatplan recht doet aan interbestuurlijke verhoudingen, maar ook naar de uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen.

Interbestuurlijke verhoudingen

Het Rijk en de andere overheden streven ernaar om gezamenlijk op te trekken in de klimaat- en energietransitie. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) is ingezet op regiovorming. Gemeenten, provincies en waterschappen werken in regio’s samen aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). De Afdeling advisering kijkt naar de betekenis daarvan voor de bestuurlijke verhoudingen. Ook kijkt de Afdeling advisering naar hoe de RES’en zich verhouden tot andere (nieuwe) beleidsinstrumenten, zoals de nationale omgevingsvisie (NOVI), de provinciale omgevingsvisie (POVI) en gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI) en het Omgevingsplan. En, wat betekenen de RES’en en het Klimaatplan voor gemeenten? Hebben zij voldoende bevoegdheden om daaraan uitvoering te geven?

Uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid

Effectief beleid staat of valt met het kunnen uitvoeren, naleven en handhaven daarvan. Net zoals bij haar advisering over regelgeving kijkt de Afdeling advisering daarom naar de uitvoerbaarheide naleefbaarheid, en de handhaafbaarheid van een maatregel. De Afdeling advisering gaat ook na of de consultatie en participatie die in de Klimaatwet zijn voorzien, hebben plaatsgevonden.