Toetsingskader


De Afdeling advisering toetst het Klimaatplan aan de hand van een vast toetsingskader. Dat bestaat uit vier onderdelen:

 • Klimaatdoelen
 • Bestuurlijke- en uitvoeringsaspecten
 • Economische afwegingen
 • Juridische aspecten

Het toetsingskader is bedoeld voor het Klimaatplan, maar kan ook het startpunt zijn voor de toetsing van de Klimaatnota en de Voortgangsrapportage.

Toetsen van het klimaatbeleid is een nieuwe taak voor de Afdeling advisering. De ervaring die de Afdeling advisering in de loop der tijd hiermee opdoet, kan betekenen dat het toetsingskader in de toekomst wijzigt.

Klimaatdoelen

Deze toets richt zich op de vraag in welke mate het Klimaatplan bijdraagt aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen die in de Klimaatwet staan.

Toetsvragen:

 • Voldoet het klimaatplan aan de eisen die de Klimaatwet daaraan stelt?
 • Hoe verhoudt het in het Klimaatplan geformuleerde beleid zich tot de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050?
 • Hoe gaat het Klimaatplan om met inherente onzekerheden (bandbreedtes en scenario’s) over deze tijdperioden?
 • Hoe is de monitoring van het Klimaatplan geregeld en kan tijdig worden gesignaleerd of bijstellingen van het beleid noodzakelijk zijn?
 • Hoe is de onderlinge verhouding (‘cross-sectorale samenhang’) tussen de afzonderlijke sectoren en (clusters van) maatregelen in beeld gebracht?
 • Hoe wordt een adequate infrastructuur van kennis en expertise in stand gehouden?
 • Hoe verhoudt het Klimaatplan zich met overig nationaal beleid?
 • Hoe verhoudt het Klimaatplan van Nederland zich tot internationale en Europese (beleids)verplichtingen?

Lees de meer uitgebreide toelichting hiernaast.

Bestuurlijke- en uitvoeringsaspecten

In deze toets staat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheden en de uitvoerbaarheid voor bedrijven en burgers centraal.

Toetsvragen:

 • Hoe verhoudt de in het Klimaatplan gekozen regionale benadering voor de verdere invulling en uitvoering van het daarin geformuleerde beleid zich tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten en provincies?
 • Hoe verhouden de in dit kader te maken interbestuurlijke afspraken en spelregels zich tot de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en provincies?
 • Hoe wordt rekening gehouden met ‘bestuurskracht’ van overheden - mede gelet op de uitvoering van het klimaatbeleid door middel van regionale energiestrategieën - en ‘doenvermogen’ van bedrijven en burgers?
 • Hoe wordt rekening gehouden met de naleefbaarheid van de voorgestelde maatregelen?
 • Hoe is bewaking van de voortgang van de uitvoering van het in het Klimaatplan geformuleerde beleid ingericht?

Lees de meer uitgebreide toelichting hiernaast.

Economische afwegingen

Deze toets ziet op de financieel-economische afwegingen en gevolgen van het Klimaatplan.

Toetsvragen:

 • Op welke wijze geeft het Klimaatplan inzicht in de kosten van het voorgenomen beleid?
 • Op welke wijze geeft het Klimaatplan inzicht in de kostenefficiëntie van de voorgestelde maatregelen?
 • Op welke wijze geeft het Klimaatplan inzicht in de verdeling van kosten en baten van voorgenomen beleid over overheden, bedrijven en burgers?
 • Op welke wijze geeft het Klimaatplan inzicht in de economische effecten van het in Klimaatplan geformuleerde beleid in Europees en internationaal verband?

Lees de meer uitgebreide toelichting hiernaast.

Juridische aspecten

Deze toets is een juridische beoordeling van het Klimaatplan.

Toetsvragen:

 • Hoe verhouden de in het Klimaatplan voorgestelde maatregelen zich tot het Nederlands recht?
 • In hoeverre is voor de voorgestelde maatregelen nadere regelgeving nodig en wat zijn eventuele aandachtspunten daarbij?
 • Hoe verhouden de in het Klimaatplan voorgestelde maatregelen zich tot procedurele en inhoudelijke verplichtingen die voor Nederland uit het Europees en internationaal recht voortvloeien.

Lees de meer uitgebreide toelichting hiernaast.


Uitgebreide toelichting toetsingskader Klimaatdoelen

Uitgebreide toelichting toetsingskader Klimaatdoelen.

Uitgebreide toelichting toetsingskader bestuurlijke- en uitvoeringsaspecten

Uitgebreide toelichting toetsingskader bestuurlijke- en uitvoeringsaspecten.

Uitgebreide toelichting toetsingskader economische afwegingen

Uitgebreide toelichting toetsingskader economische afwegingen.

Uitgebreide toelichting toetsingskader juridische aspecten

Uitgebreide toelichting toetsingskader juridische aspecten.