Voetnoot 8(8) Zie Jaarverslag Raad van State 2021, hoofdstuk 1, ‘De burger in de internationale rechtsorde’.