Voetnoot 4(4) Zie ook brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 januari 2023, Kamerstukken II, 2022/23, 33047, nr. 25 (Actieagenda Sterk Bestuur).