Voetnoot 3(3) Zie onder meer de voorlichting van de Afdeling advisering van 17 december 2020 naar aanleiding van de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger, Kamerstukken I 2020/21, 35300 VI, nr. BD.