Staatsraden Afdeling advisering - PZ-2020/17


De Raad van State is de laatste adviseur van regering en Staten-Generaal over wetgeving en bestuur alsmede de hoogste algemene bestuursrechter in het land. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarnaast is er nog een aantal specifieke taken opgedragen aan ieder van de Afdelingen.

Binnen de Afdeling advisering ontstaan drie vacatures als gevolg van het vertrek van staatsraden wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens.

Staatsraden (v/m)

De Afdeling advisering is op zoek naar kandidaten met een brede kennis en ervaring op het terrein van wetgeving, recht en bestuur en voor alles het vermogen om daarover in collegiale sfeer mee te denken en te adviseren. Daarbinnen is een variatie aan kennis en vaardigheden nodig met het oog op de vervulling van haar taken: verplichte en onverplichte advisering over wetgeving en bestuur en het uitbrengen van voorlichtingen op die terreinen.

Achtergronden en ervaringen

Er is het bijzonder behoefte aan kandidaten met (een of meerdere van) de volgende achtergronden of ervaringen:

 • een brede maatschappelijke blik, die onder meer kan zijn opgedaan in het bedrijfsleven of bij andere adviesorganen dan wel vanwege een sociaalwetenschappelijke achtergrond; en/of
 • kennis, inzicht en ervaring in politiek-bestuurlijke verhoudingen, bijvoorbeeld verworven in één of meer bestuurlijke functies binnen de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, uitvoeringsinstanties, inspecties of andere organisaties die te maken hebben met politiek-bestuurlijke dynamiek; en/of
 • affiniteit met wetgeving, die al dan niet is verkregen in de beroepspraktijk of in de wetenschap.

De Raad van State streeft naar een evenwichtige samenstelling. Gelet op de huidige samenstelling van de Afdeling advisering gaat de voorkeur voor twee van de drie functies uit naar vrouwelijke kandidaten en naar kandidaten met een andere etnische achtergrond.

Omvang benoeming

De omvang van de benoeming is voor 4/5 van een volledige aanstelling (0,8 fte). De benoeming is voor onbepaalde tijd. De functie van staatsraad is niet per definitie een eindfunctie.

Competenties

 • Attitude om te adviseren en plezier in het ambacht van advisering.
 • Kennis en inzicht in het politieke systeem en de wijze waarop via beleid, wetgeving en uitvoering besturing plaatsvindt.
 • Oog voor maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen.
 • Deel willen uitmaken van een collectiviteit en samenwerken in collegiaal verband (teamspeler met een praktische instelling).
 • Gezaghebbend op zijn of haar vakgebied.
 • Communicatieve en besluitvormingsvaardigheden.
 • Buiten gebaande wegen of paden kunnen denken en handelen.
 • Bij adviezen, voorlichtingen, projecten en beschouwingen sturen, initiatief nemen, waar nodig meeschrijven aan en herformuleren of schrappen van teksten.
 • Opdrachtgeversvaardigheden in samenwerking met medewerkers van de directie Advisering, die de staatsraden ondersteunen in hun werkzaamheden.

Bezoldiging

De bezoldiging is geregeld in artikel 1 van de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman.

Informatie

Nadere informatie over de procedure en het profiel kunt u inwinnen bij de secretaris van de selectiecommissie, mr. G.H. van Dongen, telefoon: 070 – 426 4190.

Reacties

Reacties op de vacatures worden graag tot en met vrijdag 30 oktober 2020 tegemoet gezien. U kunt deze richten aan:

Raad van State
t.a.v. de vice-president
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.