Secretaris van de Raad van State - BABD 90-20


De Raad van State is op zoek naar een nieuwe secretaris. De huidige secretaris gaat in maart 2021 met pensioen. Belangstellenden kunnen reageren tot en met 28 juni 2020. De Algemene Bestuursdienst van de Rijksoverheid begeleidt de sollicitatieprocedure.

Hieronder vindt u informatie over achtereenvolgens:

 1. Raad van State
 2. Ontwikkelingen
 3. Functie van de secretaris van de Raad van State
 4. Opdracht van de secretaris in de komende jaren
 5. Competenties en vaardigheden
 6. Kennis en ervaring
 7. Arbeidsvoorwaarden
 8. Sollicitatieprocedure

1. Raad van State

De Raad van State staat midden in de samenleving. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van wetgever en bestuur en tevens de hoogste algemene bestuursrechter. Deze taken zijn ondergebracht bij twee Afdelingen, de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak.

De Afdeling advisering houdt daarnaast onafhankelijk toezicht op de naleving van begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. Verder toetst de Afdeling advisering het klimaatbeleid van de regering op basis van de Klimaatwet die met ingang van september 2019 geldt. De uitspraken, adviezen, voorlichtingen en rapportages hebben gevolgen voor belangrijke maatschappelijke en politieke onderwerpen, zoals staatkundige inrichting, rechtsstaat, ruimtelijke ordening, klimaat, pensioenen, migratie, infrastructuur en financiën.

De Raad van State van het Koninkrijk oefent een analoge adviestaak uit ten opzichte van de Koninkrijksorganen. Tevens is de Raad van State van het Koninkrijk belast met het voorbereiden van het ontwerpbesluit voor de beslissing op beroep bij geschillen in het kader van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten.

De combinatie van al deze taken binnen één instituut biedt de Raad van State een uniek zicht op het Nederlandse openbaar bestuur. Het stelt de Raad in staat om ontwikkelingen in onze democratische rechtsstaat goed waar te nemen en aandacht te vragen voor knelpunten. Dat doen we met onze uitspraken, adviezen, voorlichtingen en rapportages. Ieder op hun eigen manier dragen die bij aan het behoud en de versterking van de democratische rechtsstaat en de bescherming en eerbiediging van fundamentele rechten. Uiteindelijk gaat het bij deze diverse taken om hetzelfde doel: dat overheidsmacht in Nederland rechtmatig en doelmatig wordt uitgeoefend.

Samenstelling Raad van State
Koning  Willem-Alexander is voorzitter van de Raad van State. De algemene en dagelijkse leiding ligt bij de vice-president, sinds november 2018 is dat mr. Th. C. de Graaf. Naast de vice-president bestaat de (grondwettelijke) Raad uit maximaal tien leden. In de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak werken naast leden ook staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst. De Raad van State telt op dit moment ruim 60 staatsraden. Het aantal leden en staatsraden dat in de beide Afdelingen tegelijkertijd werkzaam is, is in de wet beperkt tot maximaal tien. Ingevolge het Statuut voor het Koninkrijk nemen staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten deel aan de werkzaamheden van de Raad van State van het Koninkrijk.

Omgeving van de Raad van State
Hoge Colleges van Staat
De Raad van State is een Hoog College van Staat. De vice-president van de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman overleggen periodiek over onderwerpen die de Hoge Colleges van Staat gemeenschappelijk aangaan. Ook met de voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal vindt regelmatig overleg plaats.

Departementen en adviesorganen
Vanuit zijn adviserende rol onderhoudt de Raad van State contacten met diverse instanties. Daarbij gaat het niet alleen om andere overheidsinstanties (nationaal en decentraal), planbureaus of adviescolleges, maar ook om uitvoeringsorganisaties, universiteiten, sociale partners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Rechtspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter. Ter bevordering van de rechtseenheid wordt tussen de vier hoogste (bestuurs)rechters intensief samengewerkt, dat zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Daarnaast wisselt de Afdeling bestuursrechtspraak op gezette tijden van gedachten met professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de Afdeling bestuursrechtspraak, onder wie advocaten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en vertegenwoordigers van verschillende bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en ministeries.

Koninkrijk
De drie Caribische landen van het Koninkrijk kennen elk een Raad van Advies met taken die overeenkomen met die van de Afdeling advisering van de Raad van State. De Raad van State werkt daar nauw mee samen. Enkele staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak zijn plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Internationaal
De Raad van State is via zijn leden en staatsraden actief onderdeel van een Europees en internationaal netwerk. Dit netwerk biedt de gelegenheid om belangstellende buitenlandse collega’s en anderen te informeren over ontwikkelingen binnen het Koninkrijk, Nederland en de Raad van State. Het biedt bovenal de kans externe ontwikkelingen, die voor het werk van de Raad van State van belang kunnen zijn, tijdig te signaleren en nader te verkennen. Het belang van dergelijke netwerken is met name groot als het gaat om zustercolleges van de Raad van State in de landen om ons heen en elders in Europa.

2. Ontwikkelingen

De omgeving waarin de Raad van State zich beweegt is volop in beweging. In dat kader zijn de volgende aandachtspunten de komende periode van bijzonder belang voor de secretaris.

Toekomstbeeld organisatie
De komende jaren maakt de Raad van State een transitie door. De Raad van State is als organisatie bij de tijd en anticipeert op en sluit aan bij de (continue) veranderingen in samenleving en politiek. De Raad van State is een kennisorganisatie. De komende jaren werkt de Raad van State aan de versterking van deze functie die wordt ondersteund door een toekomstbestendige informatievoorziening. Dat bereiken we niet door enkel een andere techniek te introduceren, het vergt een andere manier van werken, een andere houding en nieuwe kennis. De bedoeling is om de kennisfunctie die de Raad van State al heeft, eigentijdser en toekomstgericht te maken om de hoge kwaliteit die we gewend zijn te kunnen blijven waarborgen. Voor kenniswerkers, dat zijn alle collega’s die inhoudelijk bijdragen aan de uitvoering van de primaire taken, wordt kennis borgen een vast onderdeel van het werk. Bij de Raad van State zal steeds meer papierloos worden gewerkt. Daarnaast wordt van medewerkers gevraagd zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor informatieveiligheid en privacy. Ook de overgang van maatwerk naar meer standaardsystemen, zoals een nieuw zaaksysteem voor de gehele organisatie, vraagt om een andere benadering. Om tot deze nieuwe werkwijze te komen zal niet alleen de IV-kolom anders worden vormgegeven, maar ook een centrale HR-functie worden ingericht.

Kennisorganisatie
Het is de ambitie van de Raad van State om de kennisfunctie te versterken en te groeien naar een organisatie waar kennis vastleggen en kennisdelen een vast onderdeel is van de primaire processen. Om de twee Afdelingen van de Raad van State, bestuursrechtspraak en advisering, optimaal te laten profiteren van elkaars kennis, inzicht en ervaring, moeten ze een brug slaan naar elkaar, zodat ze een extra laagje kunnen toevoegen aan elkaars kennis. Met een goed ingerichte kennisorganisatie is dat beter te organiseren. Daarbij moet kennis niet alleen beter worden opgeslagen, de kennis moet vooral toegankelijker worden gemaakt voor iedereen, zodat die beter benut kan worden.

Informatievoorziening
De Raad van State werkt aan een toekomstbestendige informatievoorziening. Binnen de organisatie lopen veel projecten die uiteindelijk aan dit doel moeten gaan bijdragen. Eén van de belangrijkste projecten is de introductie van een nieuw zaaksyteem dat het zaakgericht werken in de organisatie moet gaan ondersteunen. In de toekomst zal hier mogelijk het digitaal procederen en het werken met behulp van Artificial Intelligence bij komen.

Masterplan Binnenhof
Het Binnenhof is toe aan groot onderhoud en renovatie. Hiervoor is een Masterplan Binnenhof opgesteld. Als één van de bewoners van het Binnenhof is de Raad van State betrokken bij dit plan. De secretaris neemt deel aan de bestuurlijke stuurgroep Renovatie Binnenhof. In deze stuurgroep hebben verder zitting, de beide griffiers van de Eerste en Tweede Kamer en de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

3. Functie van de secretaris van de Raad van State

De vice-president is belast met de algemene en dagelijkse leiding van de Raad van State en zijn werkzaamheden; hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor de samenhang en de bedrijfsvoering van het college, vormt het bevoegd gezag van de ambtelijke organisatie en vertegenwoordigt de Raad van State naar buiten. De vice-president is tevens voorzitter van de Afdeling advisering en regelt de werkzaamheden van deze Afdeling. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak regelt de werkzaamheden van die Afdeling.

Deze organisatorische opzet van het college met een Raad, een Afdeling advisering onder voorzitterschap van de vice-president, onderverdeeld in vier secties met ieder een eigen voorzitter, en een Afdeling bestuursrechtspraak met een voorzitter, onderverdeeld in drie kamers met ieder een eigen voorzitter, alsmede de vier directies voor de ambtelijke ondersteuning, maken de Raad van State tot een complexe organisatie. De secretaris functioneert in deze complexe omgeving.

De secretaris is adviseur van de vice-president. Hij overlegt met de vice-president en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in de zogenoemde Commissie van Drie. De secretaris ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken in het bijzonder als het om de Raad van State in zijn geheel gaat. De secretaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten.

De secretaris is verder als eerste verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie die de Raad en zijn Afdelingen ondersteunt. De secretaris draagt in het bijzonder bij aan het versterken van de synergie van beide Afdelingen en de samenhang en verbinding van en tussen de directies. De directies worden ieder geleid door een directeur. De directeuren vormen samen met de secretaris de bestuursraad. De secretaris zit de bestuursraad voor en voert het overleg met de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg.

De secretaris is in het bijzonder verantwoordelijk voor:

 • het feit dat de beide Afdelingen van de Raad, alsmede de directies op adequate wijze hun taken kunnen vervullen; hij/zij weet daarvoor ook het benodigde budget te organiseren;
 • het zorgdragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)strategische doelstellingen, plannen en begroting;
 • het overleg met het verantwoordelijke ministerie voor het creëren van financiële (rand)voorwaarden;
 • het toezicht houden op de inhoudelijke voorbereiding van standpuntbepalingen en besluiten van de Raad en de vice-president;
 • het zorgdragen voor een verdere ontwikkeling van een kennisorganisatie voor het gehele college;
 • het zorgdragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat. Werken op basis van vertrouwen staat daarbij centraal. De secretaris heeft een voorbeeldfunctie;
 • de vertegenwoordiging van de Raad van State op ambtelijk niveau naar buiten, in het bijzonder in het overleg met de andere Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief de ABD), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Financiën.

4. Opdracht van de secretaris in de komende jaren

Prioriteit heeft in de komende jaren voor de secretaris:

 • in samenwerking met de vice-president en voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vorm en inhoud geven aan strategische positionering van de Raad van State;
 • het binnen de geformuleerde kaders vormgeven van de ambtelijke topstructuur;
 • het actief betrekken van de medewerkers bij de ontwikkeling van de organisatie. Verwacht wordt dat de secretaris in staat is om op verschillende niveaus met medewerkers te communiceren en hen te enthousiasmeren en inspireren;
 • het stimuleren en coördineren van gemeenschappelijke kennisontwikkeling en kennisstrategie ten dienste van een Raadbrede inzet en expertise;
 • het zorgdragen voor een optimale bedrijfsvoering en het versterken van de financiële functie, de informatievoorziening en vormgeven aan een passend HRM-beleid;
 • het Masterplan Binnenhof.

5. Competenties en vaardigheden

De wijze en stijl van leidinggeven van de secretaris kenmerkt zich door:

 • samenbindend vermogen, zowel intern als extern;
 • meer regisseur dan hoofdrolspeler. De secretaris vindt de juiste balans tussen sturen en ruimte geven;
 • delegeren en aanspreken op verantwoordelijkheden.

Om leiding te kunnen geven aan de beschreven ontwikkelingen is het cruciaal dat de secretaris beschikt over de volgende competenties:

 • hij/zij heeft gevoel voor de eigen positie van de Raad van State binnen het Nederlandse staatsbestel en de complexiteit van de organisatie;
 • hij/zij heeft ervaring met het politiek-bestuurlijke krachtenveld en weet daarin effectief te opereren;
 • hij/zij heeft aantoonbare ervaring met het onderhandelen in financieel complexe overheidsorganisaties;
 • hij/zij kan doelgericht handelen, is besluitvaardig en is tegelijkertijd samenwerkingsgericht;
 • hij/zij onderhoudt relevante netwerken;
 • persoonlijke typering: hij/zij beschikt over relativeringsvermogen en humor. Hij/zij plaatst het behalen van resultaten boven zichzelf. Hij/zij inspireert, is verbindend en empathisch.

6. Kennis en ervaring

 • inhoudelijke kennis van en ervaring in het openbaar bestuur in de brede zin;
 • grondige kennis van financiële processen binnen de publieke sector;
 • aantoonbare werkervaring in een juridische omgeving;
 • ervaring met het aansturen van een professionele kennisorganisatie;
 • ervaring met veranderingsprocessen;
 • kennis van IT-processen is een pré;
 • afgeronde juridische opleiding op academisch niveau (benoemingsvereiste ingevolge artikel 12 van de Wet op de Raad van State), bij voorkeur staats- en bestuursrecht.

7. Arbeidsvoorwaarden

Bezoldiging vindt plaats overeenkomstig hoofdstuk 19 van de CAO Rijk. Hieraan is bij een 36-urige werkweek een salaris verbonden van € 10.668,75 bruto per maand. Maandelijks krijgt de secretaris bij het brutosalaris een toeslag van 16,37% voor het Individueel Keuzebudget. Hierdoor is het arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. De Raad van State biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

8. Sollicitatieprocedure

Het Bureau Algemene Bestuursdienst begeleidt de sollicitatieprocedure. De sollicitatiegesprekken zijn voorzien in week 37 en week 38. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD maakt deel uit van de benoemingsprocedure.

Meer informatie over de functie
Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij Chantal van Steijn, directeur Bestuursondersteuning van de Raad van State, telefoon: 070 – 426 4975.

Meer informatie over de procedure
Nadere informatie over de procedure kunt u inwinnen bij Aarnt Lantinga, MD-consultant Bureau Algemene Bestuursdienst, telefoon: 06 – 21841116.

U kunt uw sollicitatie met cv, onder vermelding van het vacaturenummer, BABD 90-20 mailen naar: wervingenselectieBABD@minbzk.nl ter attentie van de heer mr. Th. C. de Graaf, vice-president van de Raad van State.

U kunt tot en met zondag 28 juni 2020 per mail op de vacature reageren.