In de praktijk


De Raad van State speelt een unieke rol bij de kwaliteit van de wetgeving, van het openbaar bestuur en de democratische rechtsstaat. Dat doet de Raad van State door advies te geven, gevraagd en ongevraagd.

Wat doet een jurist bij de directie Advisering?

Je draagt bij aan de totstandkoming van adviezen. De belangrijkste taken als wetgevingsjurist bij de Raad:

  • Je beoordeelt de kwaliteit van wetsvoorstellen door ze te toetsen aan een beoordelingskader. Daarbij let je onder andere op de beleidsanalytische, juridische en wetstechnische kwaliteit. Je kijkt bijvoorbeeld of de ontwerpregeling niet in strijd is met hoger recht, zoals de Grondwet, de internationale verdragen en het Europese recht. Of het voorstel overeenstemt met de beginselen van democratie en rechtsstaat
  • Je neemt deel aan de sectievergaderingen waar staatsraden het voorstel en jouw aanzet voor het conceptadvies bespreken
  • Je evalueert de reactie op het advies en volgt de behandeling van bepaalde ontwerpregelingen in de Tweede en Eerste Kamer
  • Je neemt deel aan projecten en schrijft handleidingen over juridische onderwerpen

Aan wat voor zaken werk je?

Je werkt aan adviezen over:

  • Alle wetsvoorstellen die de regering naar de Staten-Generaal stuurt
  • Alle algemene maatregelen van bestuur voordat die worden uitgevaardigd door de Kroon
  • Alle internationale verdragen die de regering ter goedkeuring voorlegt aan de Staten-Generaal
  • Alle wetsvoorstellen die niet afkomstig zijn van de regering maar van één of meer Tweede Kamerleden (initiatiefvoorstellen)
  • Alle gevallen waarin een wet dat voorschrijft, zoals de Miljoenennota en onteigeningsbesluiten
  • Alle overige zaken waarin de regering graag het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State wil hebben

Als wetgevingsjurist werk je voor één van de vier sectoren van de directie Advisering. Iedere sector bereidt de adviezen voor over de wetsvoorstellen van drie of vier ministeries. Die adviezen worden vastgesteld in de Afdeling advisering, de wekelijkse vergadering van de gezamenlijke leden.