Voortgang procedure


U ziet hieronder de fases waarin de procedure zich kan bevinden. Is een balkje geel gekleurd dan zit de procedure die u zoekt in die fase. U kunt op de afzonderlijke balkjes klikken voor meer informatie over elke fase.

Begin van de procedure

Dit is het begin van de (hoger) beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het beroepschrift onlangs ontvangen. Een medewerker administratie boekt de zaak in en het systeem verbindt een nummer aan de zaak. Dat is het nummer dat u zojuist heeft ingetypt. De appellant (degene die het beroepschrift heeft ingediend) krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Hierin staat het zaaknummer vermeld en informatie over het griffierecht dat nog binnen een bepaalde termijn moet worden betaald. Het kan zijn dat het beroepschrift niet aan alle voorwaarden voldoet. In een beroepschrift moet bijvoorbeeld staan waarom iemand het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan of met een uitspraak van de rechtbank. Ontbreekt dit, dan krijgt een appellant vier weken de tijd om het beroepschrift alsnog in orde te maken.

Opbouwen van het dossier

In deze beginfase wordt het dossier opgebouwd met alle stukken die belangrijk zijn voor deze zaak. Nadat het beroepschrift is ontvangen en aangevuld en de betaling van griffierecht is ontvangen, stuurt de Afdeling bestuursrechtspraak een kopie van het beroepschrift naar de 'wederpartij' (het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen). Ook vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak aan het bestuursorgaan om alle stukken op te sturen die betrekking hebben op deze zaak. De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste bestuursrechter. Dus als de zaak bij haar terecht komt, is er altijd al een procedure aan vooraf gegaan.

Gaat het om een procedure in hoger beroep tegen een uitspraak van een rechtbank, dan vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak het hele dossier bij die rechtbank op.

Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waartegen een beroepsprocedure is gestart, krijgt van de Afdeling bestuursrechtspraak een kopie van het beroepschrift toegestuurd. Het bestuursorgaan krijgt in deze fase de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn te reageren op het beroepschrift. In hoger beroep geldt dit voor de partij die eerder betrokken was bij de procedure bij de rechtbank. Als een bestuursorgaan hoger beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank, krijgt die partij de mogelijkheid om te reageren op het hogerberoepschrift.

In de meeste gevallen is dit een termijn van vier weken. De schriftelijke reactie van het bestuursorgaan of die andere partij wordt een verweerschrift genoemd. Zodra de Afdeling bestuursrechtspraak dit verweerschrift heeft ontvangen, wordt dit naar de overige partijen gestuurd. Het is belangrijk dat alle partijen in een procedure over dezelfde dossierstukken beschikken. Als een van de partijen een stuk opstuurt naar de Afdeling bestuursrechtspraak, zorgt zij er dan ook voor dat alle partijen die bij deze zaak zijn betrokken, een kopie krijgen van dit ingezonden stuk.

Bevindt een zaak zich in deze fase, dan heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een deskundigenbericht gevraagd, zoals dat officieel heet. In procedures met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieu kan de Afdeling bestuursrechtspraak de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) inschakelen om een (technisch) onderzoek te verrichten.

De StAB is een onpartijdige deskundige die adviezen uitbrengt aan de bestuursrechter. In deze rapporten kan de StAB informatie verschaffen die de Afdeling bestuursrechtspraak nodig heeft om een goed oordeel te vormen over een juridisch geschil.

De StAB brengt meestal binnen drie maanden verslag uit aan de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit rapport wordt in het dossier opgenomen en uiteraard ook naar partijen gestuurd. Partijen krijgen de mogelijkheid om binnen vier weken schriftelijk op het rapport te reageren.

Het zogenoemde vooronderzoek waarin aan partijen is gevraagd om stukken op te sturen en aan te vullen, is afgelopen. Het dossier is gevormd. Dit dossier bevat nu alle stukken die de Afdeling bestuursrechtspraak nodig heeft om het geschil te kunnen behandelen.

Tijdens het vooronderzoek hebben partijen regelmatig correspondentie van de Afdeling bestuursrechtspraak ontvangen. Nu dit vooronderzoek is afgelopen, kan het zijn dat partijen enige tijd geen correspondentie krijgen. Misschien lijkt het erop dat de procedure nu enige tijd stil ligt, maar niets is minder waar. Deze periode gebruikt de Afdeling bestuursrechtspraak om de zaak juridisch en inhoudelijk voor te bereiden. Zij bekijkt nu ook of en wanneer de zaak op de zittingsagenda kan worden geplaatst. Het is moeilijk aan te geven binnen welke termijn een rechtszitting kan worden gepland. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de soort zaak, het aantal partijen dat bij de zaak betrokken is en de complexiteit van de zaak.

Het moment waarop het vooronderzoek is afgelopen, is dus een goed moment voor partijen om eventuele verhinderdata voor een rechtszitting aan de Afdeling bestuursrechtspraak door te geven. Als partijen of hun advocaten in dit stadium al weten op welke dagen zij in de komende maanden niet op een zitting in Den Haag kunnen verschijnen, doen zij er verstandig aan dit zo spoedig mogelijk door middel van een brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak door te geven. Hoe eerder partijen dit doen, hoe meer de Afdeling bestuursrechtspraak hiermee rekening kan houden bij het plannen van de zittingsagenda. Omdat in elke zaak altijd meer partijen betrokken zijn, kan de Raad van State niet garanderen dat verhinderdata altijd worden gehonoreerd. Er zal wel zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden.

Bevindt een zaak zich in deze fase, dan is de zittingsdatum bekend. In de meeste procedures wordt een zitting gehouden. Tijdens een zitting kunnen partijen hun standpunten nog eens mondeling toelichten. Staatsraden (de rechters van de Afdeling bestuursrechtspraak) kunnen vragen stellen aan partijen op punten die nog onduidelijk zijn. Een zitting is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Er kan ook pers aanwezig zijn.

Partijen ontvangen ongeveer zes weken voor de zittingsdatum een uitnodiging. Degenen die direct betrokken zijn bij deze zaak, weten al op welke datum hun zaak op een zitting worden behandeld. Anderen worden hiervan niet per brief op de hoogte gebracht. Bevindt een zaak zich in deze fase en wilt u de zittingsdatum weten van deze zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Publieksvoorlichting van de Raad van State (070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33) of u kunt een e-mail sturen naar: voorlichting@raadvanstate.nl.

Bevindt een zaak zich in deze fase, dan is de rechtszitting achter de rug en is het wachten op de schriftelijke uitspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak streeft er naar om binnen zes weken na de zitting uitspraak te doen. Het is echter mogelijk dat meer tijd nodig is om tot een uitspraak te komen. In dat geval krijgt u schriftelijk bericht dat deze termijn met nog eens zes weken wordt verlengd.

Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in deze zaak, dan kunt u gebruik maken van de e-mail service op deze website. U vindt deze service via de navigatie 'Uitspraken' - 'E-mail service'.

Op de website van de Raad van State wordt elke maandag een overzicht met nummers gepubliceerd van de zaken waarin de uitspraak op de woensdag van diezelfde week openbaar wordt gemaakt. De uitspraak wordt op een woensdag om 10.15 uur in een speciale zitting in het openbaar uitgesproken. U kunt deze zitting bijwonen, maar dat is niet noodzakelijk. Op het moment dat de uitspraak in deze zaak wordt gedaan, is de tekst van de uitspraak direct op deze website te lezen. Op de pagina 'Zoeken in uitspraken' kunt u het zaaknummer in het zoekveld invullen en vervolgens doorklikken naar de volledige tekst.

De schriftelijke uitspraak wordt zo snel mogelijk, bijna altijd op de dag van openbaarmaking al, per post naar partijen toegestuurd. Deze toezending is voor partijen kosteloos.


Deze service werkt voor:

  • Hoofdzaken en voorlopige voorzieningen van de Omgevingskamer
  • Hoofdzaken en voorlopige voorzieningen van de Algemene kamer
  • Hoofdzaken van de Vreemdelingenkamer waarvan het zaaknummer op 'V6' eindigt (Wet arbeid vreemdelingen, inburgering, remigratie en naturalisatie) Deze service werkt niet voor: Alle andere zaken van de Vreemdelingenkamer Bijzondere procedures, zoals verzet en wraking

Deze service werkt niet voor:

  • Alle andere zaken van de Vreemdelingenkamer
  • Bijzondere procedures, zoals verzet en wraking