Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken een selectie van uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd.
Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Een overzicht van alle uitspraken die worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

15 uitspraken gevonden

201700604/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Verzoek om maatregelen tegen ziekenhuis Waalwijk
Uitspraak over het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk om maatregelen op te leggen aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Omwonenden hadden dat verzoek gedaan. Zij wonen langs de toegangsweg naar het ziekenhuis. Zij ervaren geluids- trillingshinder. Ze vinden dat die weg niet meer gebruikt mag worden. Daarnaast denken ze dat de zuurstoftank van het ziekenhuis illegaal is verplaatst. Het gemeentebestuur weigerde echter maatregelen te nemen tegen de toegangsweg en de zuurstoftank. Tegen dat besluit kwamen de omwonenden eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die liet het besluit van het gemeentebestuur in december 2016 stand. De omwonenden laten het er niet bij zitten en zijn in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak twee keer op zitting behandeld. De laatste zitting was op 16 oktober jl.

201706102/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Verplaatsing van Aldi-supermarkt in Cuijk
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Cuijk Zwaanplein, Oude Werf' dat de gemeenteraad van Cuijk heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de Aldi-supermarkt van de Kaneelstraat naar het Zwaanplein in Cuijk mogelijk. Het gaat om een gecoördineerd project waarvoor het college van burgemeester en wethouders van Cuijk ook een omgevingsvergunning heeft verleend voor de supermarkt aan het Zwaanplein. Tegen het bestemmingsplan zijn de eigenaar van de Jumbo-supermarkt in Cuijk en de eigenaar van het pand aan de Kaneelstraat in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze vrezen allebei leegstand. Ook zou de verplaatsing van de supermarkt in strijd zijn met gemeentelijke en provinciale regels. Daarnaast is Jumbo bang voor parkeerproblemen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 2 augustus 2018 op zitting behandeld.

201707568/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Geen vergunning voor hotel in Amsterdam
Uitspraak over de weigering door het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam om een omgevingsvergunning te verlenen voor een hotel aan de Middenweg. Zicob Vastgoed B.V. had om een omgevingsvergunning gevraagd. Het stadsdeelbestuur weigerde die echter te verlenen, omdat een hotel op die locatie niet zou voldoen aan het beleid van het stadsdeel. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich buigt over deze kwestie. In mei 2017 deed de Afdeling een eerdere uitspraak over het plan van Zicob. Die uitspraak met zaaknummer 201605387/1 staat op de website. Door die uitspraak moest het stadsdeelbestuur een nieuw besluit nemen over het verzoek van Zicob. Dat nieuwe besluit is wederom een weigering. Tegen dat nieuwe besluit is Zicob in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens Zicob heeft het stadsdeelbestuur het verkeerde beleid toegepast en had meer rekening moeten worden gehouden met haar belangen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 18 juli 2018 op zitting behandeld.

201709025/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Drenthe
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan voor akkerbouwbedrijf in Borger
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Borger, Hoofdstraat 12 – Strengenweg L3103' dat de gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel aan de Strengenweg in Borger en maakt daar nieuwe bedrijvigheid mogelijk. Zo kan een akkerbouwbedrijf daarnaartoe worden verplaatst vanaf de Hoofdstraat in Borger. Op de oude plek van het bedrijf kan dan iemand gaan wonen. Omwonenden en eigenaren van een melkveehouderij in de omgeving van de nieuwe locatie van het bedrijf aan de Strengenweg zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen is het bestemmingsplan in strijd met regels en beleid van de provincie. Verder zijn zij bang voor luchtvervuiling. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 22 oktober jl. op zitting behandeld.

201709406/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Vergunningen voor Open Air Festival Amsterdam in 2015 en 2016
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuidoost van Amsterdam heeft verleend voor de editie van het Open Air Festival die in 2015 plaatsvond in het Gaasperpark in Amsterdam. Een omwonende kwam tegen die vergunning in beroep bij de rechtbank Amsterdam. De vrouw is bang dat het festival het park ernstig zal beschadigen. De rechtbank verklaarde het beroep in oktober 2017 echter ongegrond. De vrouw laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de organisator van het festival en het algemeen bestuur van de bestuurscommissie zijn in hoger beroep gekomen. Zij vinden dat de rechtbank de vrouw ten onrechte als belanghebbende heeft beschouwd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 29 oktober jl. op zitting behandeld.

201800001/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Opheffen dwangsom voor netbeheerder
Uitspraak over de weigering van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland om een eerder opgelegde dwangsom op te heffen. Het provinciebestuur had de dwangsom opgelegd aan netbeheerder Liander. Daarmee wil het provinciebestuur voorkomen dat Liander regels overtreedt bij graafwerkzaamheden voor onderhoud aan het stroomnetwerk. Liander had gevraagd om opheffing van de dwangsom, omdat er al ruim vier jaar geen overtredingen meer zouden zijn geweest. Maar volgens het provinciebestuur zijn die er wel geweest en zijn er om die reden ook dwangsommen verbeurd. Daarom weigerde het provinciebestuur de dwangsom op te heffen. Liander is tegen dat besluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens Liander moet het provinciebestuur de dwangsom niet aan haar opleggen, maar aan netwerkbedrijf Alliander. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 27 augustus 2018 op zitting behandeld.

201801001/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Reclamemast in Dordrecht
Uitspraak over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft opgelegd aan een bedrijf. Het bedrijf heeft aan de Mijlweg een reclamemast staan. Het gemeentebestuur wil die daar weg hebben omdat de mast te groot is. Het bedrijf is het niet eens met de dwangsom en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Op andere locaties staat het gemeentebestuur wel reclameborden toe, aldus het bedrijf. De rechtbank verklaarde het beroep in december 2017 echter ongegrond. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en is tegen die uitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie ook de uitspraak met zaaknummer 201801003/1 die de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens op 12 december 2018 openbaar maakt. Die uitspraak gaat ook over een dwangsom die het gemeentebestuur aan het bedrijf heeft opgelegd vanwege de reclamemast. Zie daarnaast ook de uitspraak met zaaknummer 201801004/1 die eveneens op 12 december 2018 openbaar wordt gemaakt. Die uitspraak gaat over de weigering van het gemeentebestuur van Dordrecht om een omgevingsvergunning te verlenen voor de reclamemast. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle drie de zaken

201801312/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Nieuwe woningen in Utrecht
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft verleend voor de bouw van negen woningen tussen de Maliesingel, de Oosterspoorbaan en de Minstroom in Utrecht. Omwonenden zijn het niet eens met de komst van de woningen en stelden daartegen eerder beroep in bij de rechtbank Midden-Nederland. Zij vinden dat het bouwvolume te groot wordt en zeggen dat hen is toegezegd dat het bouwvolume kleiner zou worden. Ook vinden zij de toegangsweg naar de woningen te smal. De rechtbank gaf hen in januari 2018 geen gelijk. De omwonenden laten het er niet bij zitten en zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 14 september 2018 op zitting behandeld.

201801408/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Overijssel
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'XL Businesspark Twente tranches 1 en 2' van de gemeente Almelo
Uitspraak over het bestemmingsplan 'XL Businesspark Twente tranches 1 en 2' dat de gemeenteraad van Almelo heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een bedrijvenpark mogelijk. Een groep omwonenden en een autobedrijf zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de gemeente hen onvoldoende heeft geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen. Verder vinden zij dat het bedrijventerrein te groot mag worden en vrezen zij overlast. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 9 augustus 2018 op zitting behandeld.

201802180/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Verzoeken om handhaving scheepswerf Reimerswaal
Uitspraak over het verzoek van een omwonende om maatregelen te nemen tegen een scheepswerf in Reimerswaal. De omwonende vroeg het college van gedeputeerde staten van Zeeland om maatregelen te nemen tegen overschrijdingen van de geluidsnormen. Het provinciebestuur deed dat deels wel, maar volgens de omwonende ging het provinciebestuur daar niet ver genoeg in. Daarom kwam hij eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die liet het besluit van het provinciebestuur in februari 2018 echter grotendeels in stand. De omwonende laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie eveneens de uitspraken met zaaknummers 201802047/1 en 201801873/1 die de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens op 12 december 2018 openbaar maakt. Die uitspraken gaat over verzoeken van andere omwonenden van de scheepswerf om maatregelen te nemen tegen het overschrijden van de toegestane werktijden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle zaken op 5 november jl. op zitting behandeld.

201802576/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Nieuwe woningen op locatie voormalig Ooglijdersgasthuis in Utrecht
Uitspraak over het bestemmingsplan 'F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat' dat de gemeenteraad van Utrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt in totaal 55 nieuwe woningen mogelijk op de locatie van het voormalig Ooglijdersgasthuis in Utrecht. Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij ook een omgevingsvergunning is verleend en hogere geluidgrenswaarden zijn vastgesteld. Een groep omwonenden is tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de nieuwe bebouwing te hoog mag worden en daardoor teveel schaduw in de omgeving veroorzaakt. Verder vrezen zij voor parkeeroverlast. Ook voldoet het bouwplan volgens de omwonenden niet aan regels van de gemeente Utrecht en is te weinig rekening gehouden met hun belangen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 6 november jl. op zitting behandeld.

201802738/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Uitbreiden van co-vergistingsinstallatie in Moerstraten
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant in februari 2018 heeft verleend voor het uitbreiden van een co-vergistingsinstallatie aan de Luienhoekweg in Moerstraten. Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw en andere milieuorganisaties kwamen eerder tegen de vergunningen in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Die verklaarde hun beroep in november 2015 gegrond en droeg het provinciebestuur op een nieuw besluit te nemen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in augustus 2016 ook dat het provinciebestuur een nieuw besluit over de vergunning moest nemen, en dat tegen dat besluit direct beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Die uitspraak met zaaknummer 201509070/1 staat op de website. In februari 2018 nam het provinciebestuur een nieuw besluit, waarbij het op basis van een aangepaste bouwaanvraag opnieuw een omgevingsvergunning verleende. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom is het hier niet mee eens. Weliswaar wordt de uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie niet meer op hun grondgebied gepland, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar de gemeente vreest wel negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de omgeving. Ook de milieuorganisaties zijn in beroep gekomen tegen de nieuwe vergunning. Volgens hen is er zoveel veranderd aan de vergunning dat de hele vergunningsprocedure opnieuw moet worden gevoerd. Ook vrezen ze nadelige gevolgen van de co-vergistingsinstallatie. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 5 juli 2018 op zitting behandeld.

201803629/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor kantoor en vier appartementen in Heesch
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Heesch heeft verleend voor een gebouw met vier appartementen en een kantoor aan 't Dorp in Heesch. Verschillende omwonenden kwamen tegen de omgevingsvergunning eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Volgens hen past het gebouw niet in het bestemmingsplan. Het gebouw zou te hoog worden. Ook zouden er te weinig parkeerplaatsen komen. De rechtbank verklaarde het beroep in maart 2018 echter ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en zijn tegen die uitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 25 oktober jl. op zitting behandeld.

201804651/1/A1, 201804655/1/A1 en 201804576/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Vergunning voor scheepswerf Reimerswaal
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van gedeputeerde staten van Zeeland heeft verleend voor het plaatsen van twee mobiele aggregaten op een scheepswerf in Reimerswaal. Verschillende omwonenden kwamen eerder in beroep tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Zij vrezen dat de aggregaten hun woon- en leefklimaat aantasten. Volgens hen had moeten worden gekozen voor stroom van de wal en niet voor de aggregaten. De rechtbank verklaarde hun beroepen in april 2018 echter ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaken op 5 november jl. op zitting behandeld.

201805484/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor vernieuwen Sint Sebastiaansbrug in Delft
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Delft heeft verleend voor het vernieuwen van de Sint Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal in Delft. De vervanging is volgens de gemeente nodig voor het verlengen van tramlijn 19 richting de TU-wijk. Woonvereniging De Oude Nieuwelaan en een omwonende kwamen daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Zij vinden de brug te groot en te hoog worden. Ook zou de brug het historische karakter van de binnenstad aantasten. De rechtbank verklaarde hun beroep in mei 2018 ongegrond. Tegen die uitspraak zijn de vereniging en de omwonende in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 25 oktober jl. op zitting behandeld.