Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken een selectie van uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd.
Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Een overzicht van alle uitspraken die worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

13 uitspraken gevonden

201605965/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Overijssel
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Tankstation Giethoorn Zuid'
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Tankstation Giethoorn Zuid' dat de gemeenteraad van Steenwijkerland heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een bestaand tankstation aan de Beulakerweg te verplaatsen naar een ander perceel aan de Beulakerweg. De huidige tanklocatie is volgens de gemeenteraad verkeersonveilig. Bovendien moeten de ondergrondse tanks deels vervangen worden, waardoor gekozen is voor een heel nieuwe locatie. Omdat de nieuwe locatie van het tankstation aan het kanaal ligt, kunnen dan ook schepen tanken bij het tankstation. Tegen het bestemmingsplan zijn vier bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een van hen is Partyschip Giethoorn. Het partyschip vreest verkeersonveilige situaties op het water doordat schepen kunnen tanken bij het tankstation. De pompen komen bovendien te dicht bij de ligplaats van het partyschip te staan, aldus Partyschip Giethoorn. Een echtpaar vindt dat een onbemand 24-uurs tankstation niet thuishoort in een woonomgeving, omdat dit de nachtrust verstoort. Ze zijn bang voor geluidsoverlast van optrekkend en afremmend verkeer. Verder vindt het echtpaar dat er onvoldoende maatregelen worden genomen om het morsen van brandstof in het water tegen te gaan. Een andere inwoner van Giethoorn betwijfelt of het tankstation wel nodig is. Verder is hij bang dat het tankstation zijn woongenot aantast. De laatste bezwaarmaker vindt de argumenten van de gemeenteraad voor verplaatsing van het tankstation niet overtuigend. Ook hij vreest een aantasting van zijn woongenot en onveilige situaties. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 25 juli 2017 op zitting behandeld.

201606323/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Verzoek openbaarmaking informatie CBR
Uitspraak over het verzoek van RTL Nederland aan de directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om informatie openbaar te maken over het 'bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het werk' binnen die organisatie. Daaronder vallen ook de documenten die de interne auditdienst daarover heeft opgesteld. RTL had om die gegevens gevraagd, omdat het inzicht wil in de werkwijze en de kwaliteit van het functioneren van het CBR. Het CBR wil de gegevens van de interne auditdienst echter niet openbaar maken. Die documenten zouden bedrijfsgevoelige informatie bevatten en er zouden persoonlijke beleidsopvattingen in staan. RTL kwam tegen dat besluit eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank oordeelde in juli 2016 dat het CBR een deel van de documenten niet openbaar hoeft te maken. Zo mocht het CBR openbaarmaking van bepaalde documenten weigeren, omdat daar persoonlijke beleidsopvattingen in zouden staan. Dat een deel van de informatie in die documenten niet herleidbaar is tot een individu maar bijvoorbeeld tot het management van de auditdienst, maakt dat volgens de rechtbank niet anders. De rechtbank droeg het CBR echter wel op om te onderzoeken of nader te motiveren waarom bepaalde documenten niet alsnog openbaar konden worden gemaakt. RTL is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. RTL is het er niet mee eens dat het CBR van de rechtbank niet alle gevraagde gegevens openbaar hoeft te maken. Volgens RTL kunnen gegevens die door de auditdienst zijn opgesteld geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn, omdat dit documenten zijn die door of namens een orgaan - de auditdienst - zijn opgesteld.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 22 augustus 2017 op zitting behandeld.

201607181/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Modelvliegclub in De Meern
Uitspraak over de afwijzing door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht om maatregelen te nemen tegen Modelvliegclub Midden Nederland. De eigenaar van een landbouwbedrijf aan de Ringkade in De Meern heeft het gemeentebestuur verzocht de modelvliegclub te verplichten zich aan zijn vergunning te houden. De modelvliegclub zit op het terrein naast het landbouwbedrijf. Volgens de eigenaar van het landbouwbedrijf overtreedt de club de voorschriften in de vergunning stelselmatig. Er wordt volgens hem buiten de vastgestelde vliegcirkel gevlogen en de vliegtuigjes vliegen te laag. De vergunning bepaalt dat de vlieghoogte buiten het modelvliegterrein ten minste 20 meter moet zijn. De koeien die op zijn weiland grazen, schrikken van de laagvliegende toestellen, aldus de eigenaar. Het gemeentebestuur geeft aan dat het diverse keren heeft gecontroleerd, maar dat er geen overtreding van de voorschriften zijn geconstateerd. Daarom heeft het gemeentebestuur het verzoek afgewezen om op te treden tegen de modelvliegclub. De rechtbank Midden-Nederland heeft in augustus 2016 een eerder beroep van de eigenaar van het landbouwbedrijf tegen het besluit van de gemeente ongegrond verklaard. De eigenaar laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 25 augustus 2017 op zitting behandeld.

201607285/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Boete
 • inhoudsindicatie:

Boete voor het zonder vergunning aanbieden van kansspelen
Uitspraak over de boete van € 200.000 die de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft opgelegd aan een gokbedrijf uit Antigua en Barbuda. De reden daarvoor is dat het bedrijf via internet kansspelen in Nederland zou hebben aangeboden zonder daarvoor een vergunning te hebben. Het bedrijf is het met die boete niet eens en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die verklaarde het beroep in augustus 2016 ongegrond. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en is tegen die uitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het bedrijf is het Nederlandse kansspelbeleid in strijd met Europees recht. Ook vindt het bedrijf de boete te hoog. Ten slotte had de Kansspelautoriteit de boete niet openbaar mogen maken, aldus het bedrijf. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 13 juni 2017 op zitting behandeld.

201607636/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Waterwet
 • inhoudsindicatie:

Windpark Spui in Korendijk
Uitspraak over het provinciaal inpassingsplan 'Windpark Spui' dat provinciale staten van Zuid-Holland heeft vastgesteld. Het gaat om een windpark met vijf windturbines in de gemeente Korendijk, ten zuiden van het Spui nabij de kruising met de Molendijk en Oudendijk. De uitspraak gaat ook over diverse vergunningen die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland voor het windpark heeft verleend, waaronder een omgevingsvergunning en een watervergunning. Verschillende omwonenden, de Stichting tegen windturbines aan het Spui en de colleges van burgemeester en wethouders van Korendijk en Nissewaard zijn tegen de komst van het windpark. Zij zijn tegen de besluiten in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bezwaarmakers vinden dat de provincie Zuid-Holland niet zelf had mogen besluiten over de komst van het windpark. Volgens hen had de provincie de gemeente Korendijk de kans moeten geven daarover besluiten te nemen, zodat zij geschikte locaties in de gemeente had kunnen kiezen voor de nieuwe windturbines. De windturbines staan op deze plek volgens hen te dicht bij woningen, waardoor omwonenden last zullen hebben van het geluid en de schaduwwerking. Ook is het geluid van de windmolens niet goed berekend, aldus de bezwaarmakers. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op donderdag 28 september 2017 op zitting behandeld. 

201609111/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Nieuwe varkenshouderij in Beltrum
Uitspraak over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Berkelland om een omgevingsvergunning te verlenen voor een varkenshouderij met 5.600 varkens aan de Grolseweg in Beltrum. De nieuwe varkenshouderij zou te dicht bij de woning van omwonenden komen te staan. De gemeenteraad weigerde daarom een zogenoemde 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de omgevingsvergunning. De varkenshouderij kwam tegen de weigering eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die verklaarde zijn beroep in oktober 2016 gegrond en bepaalde dat het gemeentebestuur een nieuw besluit moet nemen. De rechtbank oordeelde dat de weigering van de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, onvoldoende is gemotiveerd. Daarnaast verklaarde de rechtbank het beroep van omwonenden tegen de weigering niet-ontvankelijk. Naar het oordeel van de rechtbank zouden zij geen direct belang hebben bij het weigeringsbesluit. De omwonenden zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De nieuwe varkensstal zou in strijd zijn met de Flora- en faunawet. Bovendien vinden zij dat zij wel een direct belang hebben bij het weigeringsbesluit. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 13 oktober 2017 op zitting behandeld.

201609524/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Wijzigingsplan 'Duivenvoordestraat' van de gemeente Oegstgeest
Uitspraak over het wijzigingsplan 'Duivenvoordestraat' dat het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de bouw mogelijk van 50 woningen op de zogenoemde ASC-locatie aan de Duivenvoordestraat. Dit is de huidige locatie van sportvereniging Ajax Sportman Combinatie Oegstgeest. De stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest en een aantal omwonenden zijn tegen het wijzigingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren aan dat zij al jarenlang grote wateroverlast ervaren in hun woningen en tuinen. Ze vrezen dat als het gebied wordt bebouwd de overlast alleen maar groter wordt en dat nieuwe bebouwing bovendien in de weg staat aan een oplossing van de wateroverlast. Het wijzigingsplan voldoet volgens hen ook niet aan de voorwaarden in het bestemmingsplan 'Oranje Nassau'. Daarin is bepaald dat minimaal 15% van de toename aan verharding moet worden gecompenseerd. Volgens de stichting en omwonenden heeft het gemeentebestuur de omvang van de bestaande verharding overschat en daardoor de toename van de verharding onderschat. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 5 oktober 2017 op zitting behandeld.

201700046/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Herplanten van bomen door aanleg nieuwe A4 Schiedam-Delft
Uitspraak over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam om maatregelen te nemen tegen Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is door de aanleg van de nieuwe rijksweg A4 tussen Schiedam en Delft verplicht om bomen te herplanten. Stichting Batavier vindt dat die herplantplicht door Rijkswaterstaat niet goed wordt uitgevoerd, omdat ongeschikte planten zouden worden geplant en het beplantingsplan daarom niet zou voldoen. Het gemeentebestuur ziet naar eigen zeggen zorgvuldig toe op het correct uitvoeren van de herplantplicht en volgens het gemeentebestuur is Rijkswaterstaat niet in overtreding. De stichting kwam tegen de weigering door het gemeentebestuur eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Die liet het besluit van het gemeentebestuur in november 2016 in stand. De stichting laat het er echter niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 14 november jl. op zitting behandeld.

201701469/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Forepark A4-A12 (Kyocera Stadion)' van de gemeente Den Haag
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Forepark A4-A12 (Kyocera Stadion)' dat de gemeenteraad van Den Haag in december 2016 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het voetbalstadion in Den Haag (dat tot mei 2017 het Kyocera Stadion heette) en op de directe omgeving daarvan. In het bestemmingsplan is het onder voorwaarden mogelijk een bioscoop te openen. Op deze locatie kan alleen een bioscoop worden gevestigd als die er op andere locaties in de omgeving niet mag komen. Unibail Rodamco Nederland Winkels B.V. en anderen zijn het niet met het bestemmingsplan eens en zijn daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Unibail en anderen zijn eigenaren van het winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam-Voorburg, waar ook een bioscoop kan komen, en van een bioscoop in Zoetermeer. Zij vinden dat in de directe omgeving niet nog een bioscoop mag worden gevestigd, ook niet onder voorwaarden. Volgens hen bestaat daaraan geen behoefte en zal er overcapaciteit en leegstand ontstaan. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 18 december jl. op zitting behandeld.

201703706/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Alexander Hotel & Residence' van de gemeente Noordwijk
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Alexander Hotel & Residence' dat de gemeenteraad van Noordwijk heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het Alexander hotel in Noordwijk mogelijk. Daarnaast maakt het de herontwikkeling van hotel Villa Bianca mogelijk, dat eerder door brand is verwoest. Het gaat om een gecoördineerd project waarbij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk ook een omgevingsvergunning voor de uitbreiding en herontwikkeling heeft verleend. Twee omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden de gebouwen te hoog worden. Daarnaast zijn zij bang voor verkeersproblemen. Ook zou er strijd zijn met provinciaal en gemeentelijk beleid. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 8 december jl. op zitting behandeld. 

201704271/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Friesland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan voor natuurbegraafplaats bij Ruigahuizen
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Ruigahuizen – Natuurbegraafplaats Fryslân-West' dat de gemeenteraad van De Fryske Marren heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van een natuurbegraafplaats mogelijk in de omgeving van Ruigahuizen, tegen het bos van de Bremer Wildernis aan. Stichting Gaasterlân Natuerlân is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichting vindt dat de gevolgen van de natuurbegraafplaats voor de natuur niet goed in kaart zijn gebracht. De stichting maakt zich zorgen over de flora en fauna. Volgens de stichting lijden die al onder de ophoging van grond en afgravingen elders in het gebied. Ook maakt zij zich zorgen over de ontsluiting van de natuurbegraafplaats. Die loopt via het bestaande fietspad door het natuurgebied de Bremer Wildernis. Dat fietspad is volgens de stichting niet berekend op rouwstoeten. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 13 november jl. op zitting behandeld.

201706202/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Nieuwe appartementen in Vleuterweide in de gemeente Utrecht
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Vleuterweide, Centrum, fase 2' dat de gemeenteraad van Utrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de komst van ongeveer 60 appartementen mogelijk in Vleuterweide, onderdeel van de Vinexwijk Leidsche Rijn. ASR Dutch Prime Retail Fund is samen met een winkeliersvereniging tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn eigenaars of exploitanten van het winkelcentrum in Vleuterweide, dat direct naast de locatie ligt waar de appartementen komen. Ze zijn bang voor parkeerproblemen bij het winkelcentrum en voor de verkeersveiligheid vanwege de komst van de appartementen. Volgens hen is er nu al een parkeerprobleem. Bovendien wordt een bestaand parkeerterrein volgens hen opgeofferd voor de bouw van de appartementen. Maar dat wordt in het bestemmingsplan niet gecompenseerd, aldus de bedrijven. Ze zijn daarom bang dat bezoekers van het winkelcentrum in de nabijgelegen woonwijk gaan parkeren. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 7 december jl. op zitting behandeld.

201800048/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Andere zaken - Kieswet
 • inhoudsindicatie:

Weigering 'Forum voor Den Haag' te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen
Uitspraak over de weigering door het centraal stembureau van Den Haag om de politieke groepering 'Forum voor Den Haag' te registreren in het kiesregister voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens het centraal stembureau lijkt de aanduiding 'Forum voor Den Haag' te veel op de naam van de bestaande politieke partij 'Forum voor Democratie'. Als 'Forum voor Den Haag' zou worden geregistreerd zou dit voor kiezers verwarrend of misleidend kunnen zijn, aldus het centraal stembureau. De indruk zou kunnen ontstaan dat 'Forum voor Den Haag' een lokale partij is die verbonden is aan 'Forum voor Democratie', wat niet het geval is. De politieke groepering 'Forum voor Den Haag' is het niet eens met het besluit van het centraal stembureau en is in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens haar is het woord 'forum' een algemeen begrip en is het een gebruikelijke manier om een groep mensen aan te duiden die een discussie voeren over oplossingen en doelstellingen. Het woord 'forum' wordt bovendien door veel organisaties gebruikt. Het is volgens haar onjuist om slechts één organisatie het alleenrecht op het woord forum te gunnen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 10 januari jl. op zitting behandeld.