Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 12 december 2018

Op woensdag 12 december 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

63 uitspraken gevonden
21

201710288/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Herziening Kernen Zederik" vastgesteld.

22

201800001/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 mei 2017 heeft het college het verzoek van Liander om de bij besluit van 14 mei 2012 aan haar opgelegde last onder dwangsom op te heffen, afgewezen.

23

201800248/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 september 2016 heeft de minister aan [appellant] een bestuurlijke boete van € 20.500,00 opgelegd.

24

201800397/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Friesland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 december 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Berltsum-Wier" vastgesteld.

25

201800453/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 juli 2016 heeft het college aan Proba B.V. een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor horeca in de ontvangstruimte op het perceel Rijneveld 153 te Boskoop door verruiming van de openingstijden tot uiterlijk 01.00 uur ‘s nachts.

26

201800465/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 november 2016 heeft het college aan Delta Groenprojekten B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een kantoorpand tot 12 appartementen op het perceel Stationsplein 13 te Roosendaal (hierna: het perceel).

27

201800587/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 november 2016 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang [appellant] gelast het perceel aan de [locatie] te Hulten te sluiten voor onbepaalde tijd.

28

201800613/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 januari 2016 heeft het college aan [appellant A] en [appellant B] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en vergroten van de panden op de percelen [locaties] te Utrecht (hierna: de percelen) door het bouwen van een aanbouw en dakopbouw ten behoeve van 12 appartementen.

29

201800717/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Afval
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 oktober 2017 heeft het college zijn beslissing om op 4 oktober 2017 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 (hierna: de Afvalstoffenverordening) van de gemeente Den Haag aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte (€ 126,00) van de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellant] komt.

30

201800817/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 april 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [wederpartij] over 2015 definitief berekend en vastgesteld op € 344,00.

31

201800882/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 december 2016 heeft de minister [appellante sub 1] een bestuurlijke boete opgelegd van € 10.500,00 wegens overtreding van bepalingen van de Geneesmiddelenwet (hierna: Gmw).

32

201801001/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 mei 2016 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast om de vertoning van reclame op de reclamemast op het perceel [locatie] te Dordrecht (hierna: het perceel), die geen functionele relatie heeft met de bedrijfsvoering op het bedrijfsterrein dat wordt begrensd door de Mijlweg en de Wieldrechtseweg te Dordrecht, te staken en gestaakt te houden.

33

201801003/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 april 2016 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast om de reclamemast op het perceel [locatie] te Dordrecht (hierna: het perceel) in overeenstemming te brengen met de aan haar op 18 april 2013 verleende omgevingsvergunning door de afmetingen van de twee ledschermen terug te brengen naar de vergunde afmetingen.

34

201801004/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 april 2016 heeft het college geweigerd aan [appellante] een omgevingsvergunning te verlenen voor de wijziging van een reclamemast op het perceel [locatie] te Dordrecht (hierna: het perceel).

35

201801033/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 november 2016 heeft de burgemeester aan [appellant] een verblijfsontzegging opgelegd voor de periode 25 november 2016 tot 25 december 2016.

36

201801052/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 maart 2017 heeft het college [appellant] gelast om geen inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben op een openbare plaats in de gemeente Barneveld die zijn gebruikt of zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen, onder oplegging van een dwangsom van € 2.500 per geconstateerde overtreding met een maximum van € 10.000.

37

201801100/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de burgemeester [appellante] een bestuurlijke boete van € 1.360,00 opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW).

38

201801143/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 maart 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] over 2015 definitief berekend en vastgesteld op nihil.

39

201801312/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 mei 2017 heeft het college, voor zover hier van belang, aan [belanghebbende D] een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen van negen woningen op het perceel tussen de Maliesingel 74-76, de Oosterspoorbaan en de Minstroom te Utrecht.

40

201801390/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 februari 2017 heeft het college het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie gedeeltelijk ingewilligd.

1 2 3 4