Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 26 april 2017

Op woensdag 26 april 2017 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

39 uitspraken gevonden
1

201508223/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 november 2012 heeft het college aan Noblesse een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de aan de vergunning van 1 juni 2010 verbonden voorschriften 8.2.1 en 8.2.2 over geurhinder.

2

201508759/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij brief van 17 november 2016 heeft de raad de motivering van het besluit van 1 oktober 2015 aangevuld en laten weten dat het bestemmingsplan "Molenvlietpark eo" niet gewijzigd wordt vastgesteld.

3

201600180/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 december 2014 heeft het dagelijks bestuur [appellant] een tegemoetkoming in de verwerkingskosten van de op de percelen, kadastraal bekend BAA02H 3 en 4, gedeponeerde baggerspecie toegekend.

4

201600345/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 oktober 2014 heeft de minister de aanvraag van [appellante] om afgifte van een nationaal paspoort afgewezen.

5

201600888/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Harnaschpolder Zuid 2014" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.

6

201601509/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 maart 2015 heeft het CBR het aan [appellant] afgegeven rijbewijs voor de categorie B met code 103 "rijden met een alcoholslot" ongeldig verklaard vanaf de zevende dag na dagtekening van het besluit.

7

201601745/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Plein - Spoorlaan" vastgesteld.

8

201601783/1/V6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Wet arbeid vreemdelingen
 • inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 7 april 2014 heeft de minister, voor zover thans van belang, [bedrijf A] een bestuurlijke boete van € 432.000,00 en [bedrijf B] en [bedrijf C] elk een bestuurlijke boete van € 388.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).

9

201602542/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Bodembescherming
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 maart 2016 heeft het college krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming ingestemd met een op 16 november 2015 door de Econsultancy B.V. namens PVH Vastgoed te Ulvenhout ingediend saneringsplan met betrekking tot een geval van verontreiniging ter plaatse van het perceel Schansstraat 15-17 te Terheijden (hierna: het perceel).

10

201602577/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 oktober 2013 heeft het college geweigerd aan [vergunninghouder] een reguliere bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een steiger aan de Hofpolder (hoek Hoflee/De Leede) te Warmond.

11

201602732/3/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Groningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 februari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Noordoosthoek Hoornse Meer" vastgesteld.

12

201602827/1/A1 en 201602828/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 19 september 2014 en 26 maart 2015 heeft het college besloten tot invordering van volgens hem door wijlen [persoon] verbeurde dwangsommen ten bedrage van onderscheidenlijk € 5.000,00 en € 10.000,00.

13

201603059/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 februari 2015 heeft het college aan Liander Infra West N.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een 150/20 kV-transformatorstation met bijbehorende uitweg op het perceel Provincialeweg 6a te 't Veld.

14

201603448/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 juni 2015 heeft het college aan de Vereniging Willem de Zwijgerschool (hierna: de Vereniging) omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van een schoolgebouw aan de Gentsestraat 124 te Den Haag (hierna: het perceel) en voor de uitbreiding van het gebruik van dit schoolgebouw. Daarbij heeft het college ontheffing verleend van de plicht op grond van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening van Den Haag (hierna: de Bouwverordening) om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

15

201603567/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 december 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een hotel aan de [locatie 1] te Utrecht (hierna: het pand) naar de begane grond van dat pand.

16

201603613/1/R6 en 201603945/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Tracé en wegverbreding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 maart 2016 heeft de minister het tracébesluit "Zuidasdok" vastgesteld.

17

201603678/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Deventerweg 48-50 en omgeving Epse" vastgesteld.

18

201603957/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 september 2015 heeft het college op grond van de Coördinatieverordening ruimtelijke beleid Eindhoven 2011 de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) van toepassing verklaard op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan "Tongelre binnen de Ring (NRE-terrein)" en een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel [locatie] te Eindhoven.

19

201603978/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 oktober 2013 heeft college [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van vier recreatiewoningen op het perceel achter [locatie 1] te Vinkeveen (hierna: het perceel).

20

201604187/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 april 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 oktober 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] (lees: [vergunninghouder A]) een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de achterzijde van de woning op het perceel [locatie 1] te Zeist (hierna: het perceel).

1 2