Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 17 januari 2018

Op woensdag 17 januari 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

65 uitspraken gevonden
1

201508416/2/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 3 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2142, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen het besluit van 7 september 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland" (hierna: het oorspronkelijke besluit) te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.

2

201603890/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 maart 2015 heeft de korpschef op verzoek van [appellant] documenten aan hem verstrekt.

3

201605582/7/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Overijssel
 • inhoudsindicatie:

Bij het besluit van 24 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Borne (2014)" vastgesteld.

4

201605606/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger beroep - Gezondheidszorg
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 mei 2015 heeft de RTS de aanvraag van [appellant] om herintreding als kaakchirurg ingewilligd en hem met ingang van 3 oktober 2014 tot 3 oktober 2019 ingeschreven in het register Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, onder de voorwaarde dat hij voor 29 mei 2016 heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (hierna: NVMKA).

5

201605842/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 september 2014 heeft het algemeen bestuur [appellanten] medegedeeld dat het op 4 september 2014 in verband met de brandonveilige situatie spoedeisende bestuursdwang, inhoudende het afsluiten van de toegangsdeur tot de kamers op de begane grond, eerste verdieping en derde verdieping aan de achterzijde in het pand [locatie 1] te Amsterdam door de sloten te vervangen, heeft toegepast. Voorts heeft het algemeen bestuur [appellanten] gelast het gebruik van het pand als logiesgebouw/hotel onmiddellijk te (laten) staken en gestaakt te houden.

6

201605965/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Overijssel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Tankstation Giethoorn Zuid" vastgesteld.

7

201606147/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Natuurbescherming
 • inhoudsindicatie:

Bij besluiten van onderscheidenlijk 26 april 2016, 7 juni 2016, 15 april 2016, 6 april 2016 en 29 april 2016 hebben het college van gedeputeerde staten van Groningen, het college van gedeputeerde staten van Fryslân, de staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie (hierna: verweerders), op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan "Lauwersmeer" vastgesteld.

8

201606228/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 oktober 2015 heeft het college geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het ophogen en egaliseren van het perceel kadastraal bekend Oostflakkee, sectie L, nr. 296 te Oude Tonge (hierna: het perceel).

9

201606323/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 juli 2014 heeft de directie een door RTL op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) ingediend verzoek om openbaarmaking van informatie (hierna: het Wob-verzoek) gedeeltelijk toegewezen en voor het overige afgewezen.

10

201606603/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger beroep - Omgevingsvergunning project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 februari 2015 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het in afwijking van het bestemmingsplan realiseren van drie woningen in een bestaand bedrijfsgebouw op het perceel [locatie] te Boesingheliede (hierna: het perceel).

11

201606740/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 december 2014 heeft de korpschef van politie [wederpartij] verlenging van verlof tot het voorhanden hebben van een wapen en munitie geweigerd.

12

201606879/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij afzonderlijke besluiten van 22 december 2015 heeft de RDW de keuringsbevoegdheid van [appellant B] voor de categorie voertuigen tot en met 3.500 kg en de erkenning van de vennootschap voor het uitvoeren van periodieke keuringen voor die categorie ingetrokken voor respectievelijk zes en twaalf weken.

13

201607181/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 maart 2016 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden jegens Modelvliegclub Midden-Nederland (hierna: MVC) afgewezen.

14

201607285/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 februari 2014 heeft de ksa aan [appellante] een boete opgelegd van € 200.000,00, omdat zij zonder vergunning online kansspelen heeft aangeboden. Bij besluit van gelijke datum heeft de ksa besloten tot openbaarmaking van het boetebesluit.

15

201607636/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Waterwet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 augustus 2016 heeft het college van dijkgraaf en heemraden aan [vergunninghoudster] een watervergunning verleend voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur waterschap Hollandse Delta 2014 (hierna: Keur) vergunning is vereist.

16

201608614/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Heusden Buitengebied, 3de herziening" vastgesteld.

17

201608735/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Friesland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Rohel - Meerweg 6" vastgesteld.

18

201609111/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college aan de maatschap omgevingsvergunning verleend voor het ruimtelijk mogelijk maken en het bouwen van een bedrijfswoning met bijgebouw, zeugenstal, kraamzeugenstal, biggenstal, werktuigenberging, het aanleggen van een uitrit en het veranderen, uitbreiden en in werking hebben van een varkenshouderij op het perceel [locatie] te Beltrum (hierna: het perceel).

19

201609359/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Friesland
 • inhoudsindicatie:

[appellante A] heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan.

20

201609404/2/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 januari 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 1 november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2966) heeft de Afdeling de Belastingdienst/Toeslagen opgedragen om binnen zes weken na de verzending van die tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit op het bezwaar van [appellant] om toekenning van zorgtoeslag over de berekeningsjaren 2008 tot en met 2012 te nemen en dit aan [appellant] en de Afdeling toe te zenden.

1 2 3 4