Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 18 juli 2018

Op woensdag 18 juli 2018 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

63 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2018:2454 | 201602958/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Tracé en wegverbreding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 maart 2016 heeft de minister, in overeenstemming met de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, het tracébesluit "Blankenburgverbinding" vastgesteld. Het tracébesluit voorziet in de aanleg van de zogenoemde Blankenburgverbinding, een nieuwe autosnelweg (A24) ten westen van Rotterdam die de A15 verbindt met de A20. De minister heeft met het project ten doel het oplossen van een capaciteitsprobleem op de zogenoemde Beneluxcorridor en het verbeteren van de ontsluiting van het Haven Industrieel Complex en de Greenport Westland. Met de vaststelling van het wijzigingsbesluit beoogt de minister een nieuwe onderbouwing te geven van de gevolgen van het tracé voor Natura 2000-gebieden waardoor de onderhavige zaak niet meer hoeft te worden aangehouden vanwege de prejudiciële vragen over het PAS en de Habitatrichtlijn.

2

ECLI:NL:RVS:2018:2449 | 201603773/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Natuurbescherming
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 september 2015 heeft de staatssecretaris een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend aan de minister van Defensie voor het bestaande gebruik, het uitvoeren van een herinrichting en het gebruik na de herinrichting van de gehele Vliegbasis Woensdrecht (hierna: de Nbw-vergunning). NAMIRO en andere stellen dat het gebruik van de vliegbasis Woensdrecht op basis van de Nbw-vergunning de natuurlijke kenmerken van een aantal omringende Natura 2000-gebieden zal aantasten, of in ieder geval dat het bevoegd gezag onvoldoende aandacht heeft gehad voor de negatieve gevolgen voor deze gebieden.

3

ECLI:NL:RVS:2018:2452 | 201607576/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij afzonderlijke besluiten van 31 juli 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] over 2012 en 2013 herzien en definitief vastgesteld op een bedrag van € 301,00 onderscheidenlijk nihil. Tevens is € 9.097,00 en € 6.650,00 aan teveel betaalde voorschotten over die jaren teruggevorderd. [appellante] heeft vanaf 9 januari 2012 tot en met 2013 voor haar twee kinderen gebruikgemaakt van buitenschoolse opvang bij het [kindercentrum], waarvoor zij voorschotten kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. De Belastingdienst/Toeslagen heeft aan de besluiten van 31 juli 2015 ten grondslag gelegd dat [appellante] met betrekking tot het toeslagjaar 2012 € 903,00 aan kinderopvangkosten pas op 10 juli 2013 aan de BSO heeft betaald en over 2013 € 208,60 te weinig heeft betaald.

4

ECLI:NL:RVS:2018:2416 | 201608738/1/A3 en 201608740/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 november 2014 heeft het college veertien bedrijfsparkeervergunningen en achttien autodeel-parkeervergunningen ingetrokken die eerder aan [appellante] waren verleend.

5

ECLI:NL:RVS:2018:2428 | 201700625/1/A

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 februari 2016 heeft het college [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage/bijkeuken (hierna: het project), op het perceel [locatie] te Zoetermeer (hierna: het perceel), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het maken van een in- en uitweg.

6

ECLI:NL:RVS:2018:2443 | 201701258/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 december 2015 heeft het college aan VAL Vastgoed B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een gezondheidscentrum op het perceel Pijnsweg 91 te Heerlen (hierna: het perceel).

7

ECLI:NL:RVS:2018:2276 | 201701425/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 december 2015 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor, voor zover thans van belang, het wijzigen van het gebruik van de panden [locatie1], [locatie 2], [locatie 3] en [locatie 4] te Amersfoort (hierna: de panden) ten behoeve van kamergewijze verhuur.

8

ECLI:NL:RVS:2018:2277 | 201701576/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 augustus 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van het pand [locatie 1] te Amersfoort (hierna: het pand) ten behoeve van kamergewijze verhuur.

9

ECLI:NL:RVS:2018:2367 | 201701641/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 april 2014 heeft het college naar aanleiding van het verzoek daartoe van [appellant sub 2] en anderen geweigerd handhavend op te treden tegen het gebruik dat MAC Lierop maakt van een terrein in de Herselse bossen te Lierop voor crossactiviteiten.

10

ECLI:NL:RVS:2018:2453 | 201702074/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:486, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak met inachtneming van overweging 7 het daar omschreven gebrek in het besluit van de raad van 24 januari 2017, waarbij het bestemmingsplan "4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt" is vastgesteld, te herstellen.

11

ECLI:NL:RVS:2018:2432 | 201702617/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Afval
 • inhoudsindicatie:

De toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft bestaan uit het verwijderen van een huisvuilzak die op 5 december 2016 naast een aangewezen inzamelvoorziening aan de Weidevogellaan, ter hoogte van de hoek met de Sperwersingel, is aangetroffen. Omdat in de huisvuilzak een poststuk met de naam- en adresgegevens van [appellant] is aangetroffen, heeft het college hem in het besluit van 12 december 2016 als overtreder van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening aangemerkt. [appellant] betwist dat hij artikel 9 van de Afvalstoffenverordening heeft overtreden.

12

ECLI:NL:RVS:2018:2439 | 201702643/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

[wederpartij] heeft kinderopvangtoeslag aangevraagd voor 2014, 2015 en 2016 voor de opvang van zijn zoon. De partner van [wederpartij], [persoon], was een PhD Fellow aan de UNESCO-IHE in Delft en ontving hiervoor een studiebeurs van het Netherlands Fellowship Programme.

13

ECLI:NL:RVS:2018:2415 | 201702667/2/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 februari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "De Bulders" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

14

ECLI:NL:RVS:2018:2423 | 201702838/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 januari 2016 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang met toepassing van artikel 13b van de Opiumwet gelast de woonwagen aan de [locatie] te Maastricht voor een periode van drie maanden te sluiten.

15

ECLI:NL:RVS:2018:2401 | 201703285/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 januari 2016 heeft het college aan TOP Beheer omgevingsvergunning verleend voor het verhandelen en verwerken van uien, sjalotten, plantuitjes, zilveruien en de productie van uienolie en uienconcentraat op het perceel Baarlandsezandweg 5 te ‘s-Gravenpolder.

16

ECLI:NL:RVS:2018:2431 | 201703438/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Op 25 februari 2016 heeft [appellant] bezwaar gemaakt tegen een besluit van de raad van bestuur om zijn aanvullende inkomensvoorziening ouderen (hierna: AIO) stop te zetten. De AIO is stopgezet omdat [appellant] volgens de gegevens van de raad van bestuur een woning in Marokko bezit die hij verhuurt. In het bezwaarschrift heeft [appellant] verzocht om stukken die hij nodig had om bezwaar te kunnen maken tegen de AIO. De raad van bestuur heeft het verzoek afgewezen omdat de gevraagde gegevens betrekking hebben op het besluit tot stopzetting van de AIO en daarom op de zaak betrekking hebbende stukken zijn die [appellant] op grond van artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan  verkrijgen.

17

ECLI:NL:RVS:2018:2440 | 201703873/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

[appellant] heeft op 12 januari 2015 een aanvraag ingediend ter verkrijging van een wapenverlof. Bij die aanvraag heeft [appellant] vermeld lid te zijn van schietvereniging De Bunker. De korpschef heeft de aanvraag bij besluit van 7 juli 2015 afgewezen. Hij heeft aan die afwijzing ten grondslag gelegd dat schietvereniging De Bunker geen lid is van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (hierna: KNSA), noch door de KNSA is gecertificeerd. Om deze reden heeft de korpschef geconcludeerd dat [appellant] een gevaar voor zichzelf, de openbare orde of veiligheid kan vormen.

18

ECLI:NL:RVS:2018:2451 | 201703920/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 november 2014 heeft het college besloten een dossier aan onder meer [appellant] te verstrekken onder oplegging van geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet. [appellant] is lid van de raad van de gemeente Bloemendaal. Hij heeft het college verzocht het dossier, dat documenten bevat over (vermeende) intimidaties en bedreigingen van onder andere ambtenaren door twee inwoners van de gemeente Bloemendaal en die in 2014 zijn verzameld door de voormalig wethouder M. de Rooij, aan hem over te leggen. Het college heeft daaraan gehoor gegeven, onder oplegging van geheimhouding. [appellant] heeft daartegen bezwaar gemaakt.

19

ECLI:NL:RVS:2018:2426 | 201704039/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 mei 2016 heeft het college Cello preventief gelast om de met het bestemmingsplan "Buitengebied" (hierna: het bestemmingsplan) en de omgevingsvergunning van 24 september 2012 strijdige situatie op het perceel, kadastraal bekend gemeente Haaren, sectie A nummer 2611 (hierna: Landgoed Haarendael), door dit te gebruiken dan wel laten gebruiken ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten/seizoenarbeiders, beëindigd te houden, onder oplegging van een dwangsom van € 10.000,00 per dag met een maximum van € 2.000.000,00.

20

ECLI:NL:RVS:2018:2429 | 201704113/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 juli 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij drie afzonderlijke besluiten van 21 februari 2013 heeft het college [appellant sub 1], [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] elk een bestuurlijke boete opgelegd van € 96.000 vanwege het in strijd met artikel 30 van de Huisvestingswet zonder vergunning van het college omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimten van de woningen aan de [locatie 1], [locatie 2], [locatie 3], [locatie 4], [locatie 5], [locatie 6], [locatie 7], en [locatie 8] te Amsterdam (hierna: de woningen).

1 2 3 4