Uitspraak 202004403/2/R2


Volledige tekst

202004403/2/R2.
Datum uitspraak: 28 april 2021

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

1.       [verzoeker sub 1], wonend te Eindhoven,

2.       [verzoeker sub 2] en anderen, allen wonend te Eindhoven,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Eindhoven,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 16 juni 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] en anderen beroep ingesteld.

[verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] en anderen hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[verzoeker sub 1] en Meba Verdi B.V. hebben nadere stukken ingediend.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 15 april 2021, waar [verzoeker sub 1], bijgestaan door mr. F.K. van den Akker, advocaat te Eindhoven, [verzoeker sub 2] en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigden], en de raad, vertegenwoordigd door I. Verbunt en M. José, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Meba Verdi B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigde], gehoord. De zaak is gelijktijdig met zaak nr. 202004403/1/R2 behandeld.

Overwegingen

1.       Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.       De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan, gelet op het bepaalde in artikel 8:81, eerste lid, van de Awb, een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

3.       Het plan voorziet tussen de Willemstraat en de Heilige Geeststraat in Eindhoven in de ontwikkeling van een ten tijde van de vaststelling van het plan grotendeels onbebouwd terrein dat wordt gebruikt als particulier parkeerterrein. Meba Verdi B.V. is de ontwikkelaar van het plangebied. Het plan maakt de bouw van 3 appartementen aan de Heilige Geeststraat mogelijk. Daarnaast voorziet het plan in de realisatie van 45 appartementen op het middenterrein en in de renovatie van de bestaande panden aan de Willemstraat tot 2 winkels en 6 appartementen.

4.       [verzoeker sub 2] en anderen en [verzoeker sub 1] wonen allen in de omgeving van het plangebied. Zij zijn het niet eens met het vastgestelde plan. [verzoeker sub 2] en anderen en [verzoeker sub 1] vrezen onder meer voor de aantasting van hun woon- en leefklimaat. Zij hebben een verzoek om voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat een omgevingsvergunning wordt verleend op basis van dit bestemmingsplan.

5.       Ter zitting heeft Meba Verdi B.V. verklaard dat zij nog geen omgevingsvergunning voor het realiseren van de met het plan mogelijk gemaakte bebouwing heeft aangevraagd. Verder heeft zij aangegeven dat zij een dergelijke aanvraag ook niet zal indienen voordat de Afdeling een uitspraak in de bodemzaak heeft gedaan.

6.       Dat betekent dat met het verzoek geen spoedeisend belang is gemoeid dat het treffen van de verzochte voorziening rechtvaardigt.

7.       Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

8.       De raad hoeft geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. R. Uylenburg, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. J.E.H.J. Vollaers, griffier.

De voorzieningenrechter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 28 april 2021

880