Uitspraak 201709037/4/R3


Volledige tekst

201709037/4/R3.
Datum uitspraak: 10 juni 2020

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken van Historische Vereniging Oud Leiden en de vereniging Het Waterambacht Leiden, beide gevestigd te Leiden, en Rederij Rembrandt B.V. en [verzoeker sub 3A], beide gevestigd te Leiden, om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)) in het geding tussen:

1.    Historische Vereniging Oud Leiden en Het Waterambacht Leiden, beide gevestigd te Leiden,

2.    [verzoeker sub 2], wonend te woonplaats], handelend onder de naam [bedrijf],

3.    Rederij Rembrandt B.V. en [verzoeker sub 3A], beide gevestigd te Leiden,

en

de raad van de gemeente Leiden,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 17 oktober 2019 heeft de raad het bestemmingsplan "Binnenstad" opnieuw, gewijzigd, vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben Historische Vereniging Oud Leiden en Het Waterambacht Leiden, [bedrijf] en Rederij Rembrandt B.V. en [verzoeker sub 3A] beroep ingesteld.

Historische Vereniging Oud Leiden en Het Waterambacht Leiden en Rederij Rembrandt B.V. en [verzoeker sub 3A] hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 28 mei 2020, waar Historische Vereniging Oud Leiden en Het Waterambacht Leiden, vertegenwoordigd door [gemachtigde A] en [gemachtigde B], Rederij Rembrandt B.V. en [verzoeker sub 3A], vertegenwoordigd door mr. R.Th.G. van der Veldt, advocaat te Leiden, en [gemachtigde C], en de raad, vertegenwoordigd door mr. R. Lever, advocaat te Leiden, en J.D. Visser, zijn verschenen.

Overwegingen

1.    Bij uitspraak van heden, ECLI:NL:RVS:2020:1354, heeft de Afdeling op de beroepen beslist. Derhalve is geen sprake meer van een geding. Daarom dienen de verzoeken te worden afgewezen.

2.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. R. Uylenburg, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.C. Lodeweges, griffier.

De voorzieningenrechter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 10 juni 2020

625.