Uitspraak 201907781/1/R2


Volledige tekst

201907781/1/R2.
Datum uitspraak: 20 mei 2020

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

Milieuvereniging het Groene Hart Brabant, gevestigd te Boxtel,

appellante,

en

de raad van de gemeente Boxtel,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 27 augustus 2019 heeft de raad het bestemmingsplan "Vendelstraat Liempde (pastorietuin)" gewijzigd vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft de vereniging beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 april 2020, waarbij partijen telefonisch zijn gehoord. Verschenen is de raad, vertegenwoordigd door E. Gans en S. Vugts-Xia.

Voorts is [belanghebbende] als partij gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1.    Het plan voorziet in de realisatie van 11 woningen in de voormalige pastorietuin (voorheen) behorend bij de Sint Jans Onthoofdingskerk met pastorie en begraafplaats in Liempde.

De vereniging verzet zich tegen het plan, omdat er onvoldoende rekening is gehouden met de cultuurhistorische waarden van de omgeving van het plangebied. Ook vreest de vereniging voor het verlies van groen in het plangebied.

Toetsingskader

2.    Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

Cultuurhistorie

3.    De vereniging betoogt dat het plan een aantasting vormt van de cultuurhistorische waarden van de kerk met de begraafplaats en de pastorie met bijbehorende tuin. Zij stelt dat de waarde van dit ensemble onvoldoende is meegewogen. In de plantoelichting worden de cultuurhistorische waarden niet benoemd en de stedelijke verantwoording geeft evenmin een waardering van de historisch stedenbouwkundige context van het ensemble. Volgens de vereniging is het ensemble van historisch stedenbouwkundig belang, omdat het is gelegen in het oude komgebied van Liempde en omdat het een van de weinig resterende voorbeelden is van  een dergelijk ensemble in de regio.

De vereniging betoogt ook dat de raad onvoldoende heeft gemotiveerd dat het plan in overeenstemming is met het provinciale beleid zoals neergelegd in de "Structuurvisie 2010 - partiële herziening 2014" van de provincie Noord-Brabant vastgesteld op 2 juli 2014 (hierna: de provinciale structuurvisie). Met name wordt niet voldaan aan de eis dat nieuwe ontwikkelingen zouden moeten inspelen op het karakter en de kwaliteit van de plek. Zo is de parallelle bebouwing niet passend in de kom. Daarnaast leidt het plan ertoe dat er minder verschil is tussen Liempde en andere dorpen in de provincie, omdat kerkelijke gronden in andere dorpen in de provincie al zijn bebouwd.

3.1.    De raad stelt zich op het standpunt dat er een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. De monumentencommissie is nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan. Het is van belang dat het ensemble wordt behouden, maar dit betekent volgens de raad niet dat er geen enkele ontwikkeling is toegestaan ter plaatse.

Daarnaast stelt de raad dat rekening is gehouden met de provinciale structuurvisie door de bebouwing naar karakter en structuur passend te maken in de omgeving.

3.2.    In het besluit van 27 september 1991, waarin delen van Liempde door de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van  Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988, is het plangebied niet opgenomen. Daarnaast heeft het ensemble als geheel geen monumentale status. Het kerkgebouw en de pastorie hebben als individuele gebouwen wel een monumentale status.

In paragraaf 4.1 van de plantoelichting is beschreven dat het ensemble cultuurhistorisch waardevol is en dat die waarden worden beschermd in het plan door de gekozen verkaveling waardoor de monumentale zijgevel van de pastorie zichtbaar blijft, door de maximale goot- en bouwhoogte die passen bij de karakteristieke langgevelboerderijen in de omgeving en door de specifieke aanduidingen die het groen behouden. Weliswaar leidt de realisatie van 11 woningen in de pastorietuin tot een verandering van het ensemble, maar de vereniging heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze verandering leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de cultuurhistorische waarden.

Voor zover de vereniging betoogt dat het plan in strijd is met de provinciale structuurvisie, volgt de Afdeling de vereniging niet in dit betoog. De raad is bij de vaststelling van een bestemmingsplan niet gebonden aan provinciaal beleid. Wel dient de raad daarmee rekening te houden, hetgeen betekent dat dit beleid in de belangenafweging dient te worden betrokken. In paragraaf 3.2 van de plantoelichting is expliciet aandacht besteed aan het provinciaal beleid zoals neergelegd in de provinciale structuurvisie. De raad heeft in die paragraaf geconcludeerd dat het plan past binnen de provinciale structuurvisie, omdat de ruimtelijke kwaliteit in stand wordt gehouden en sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik. Gelet op het voorgaande, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad geen rekening heeft gehouden met de provinciale structuurvisie.

Het betoog faalt.

Groen

4.    De vereniging betoogt dat het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, omdat het leidt tot onnodig verlies aan bomen en beplantingen, waaronder volwassen bomen van landschappelijke waarde. Deze bomen hebben ook een ecologische waarde als rustplaats voor migrerende fauna, aldus de vereniging.

4.1.    In het plangebied is door middel van aanduidingen op de verbeelding aan diverse bomen de aanduiding "waardevolle boom" toegekend. Daarnaast is aan een haag de aanduiding "specifieke vorm van groen-waardevolle beplanting" toegekend. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat deze aanduidingen strekken tot bescherming en behoud van de cultuurhistorische waardevolle bomen en haag. Ook is ter zitting door de raad toegelicht dat in artikel 3, lid 3.3, onder 3.3.1, van de planregels een omgevingsvergunningenstelsel is vastgelegd dat strekt tot het beschermen van de waardevolle bomen en haag. Deze bepaling strekt ertoe dat alleen werken of werkzaamheden aan de waardevolle bomen en beplanting mogen worden uitgevoerd nadat hiertoe een omgevingsvergunning is verleend. Gelet op het voorgaande heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbaar verlies van groen.

Voor zover de vereniging betoogt dat het plan leidt tot het verlies van bomen van ecologische waarde, overweegt de Afdeling als volgt. De raad stelt zich op het standpunt dat uit de "Quickscan flora en fauna ‘Pastorietuin Vendelstraat’ te Liempde" van 6 mei 2019 van BRO (hierna: de quickscan) blijkt dat er geen bomen of beplanting van ecologische waarde worden verwijderd. De vereniging heeft niet aannemelijk gemaakt dat de raad zich niet op dit standpunt heeft kunnen stellen omdat de quickscan op dit punt onjuist of onvolledig is. De enkele stelling dat er bomen van ecologische waarde worden gekapt is hiervoor - wat daarvan verder zij - onvoldoende.

Het betoog faalt.

Conclusie

5.    Het beroep is ongegrond.

6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. E.A. Minderhoud, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. M. Scheele, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 20 mei 2020

723-932.