Regeling verdeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak


De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 juli 2012 op grond van artikel 30a, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State de Regeling verdeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak vastgesteld.

Artikel 1 (Ruimelijke-ordeningskamer)

De Ruimtelijke-ordeningskamer is onder meer belast met de behandeling van zaken betreffende de Wet ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder, de Luchtvaartwet, de Wet Inrichting Landelijke Gebieden, de Ontgrondingenwet, de Spoedwet Wegverbreding en de Tracéwet.

Artikel 2 (Vreemdelingenkamer)

De Vreemdelingenkamer is belast met de behandeling van zaken betreffende wetgeving op het gebied van vreemdelingenrecht.

Artikel 3 (Algemene kamer)

De Algemene kamer is onder meer belast met de behandeling van zaken betreffende wetgeving op het gebied van bouw, milieu, onderwijs, subsidie, schade, de Kieswet, verordeningen en de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 4 (Samenstelling kamers)

1. Elke kamer heeft een kamervoorzitter en plaatsvervangende kamervoorzitters.
2. Elke kamer bestaat uit vaste leden en plaatsvervangende leden. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan in voorkomende gevallen ook leden van de Afdeling bestuursrechtspraak die niet in een bepaalde kamer zijn ingedeeld, aanwijzen voor de behandeling van een zaak in die kamer.
3. Leden van de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen lid zijn van meer dan één kamer.

Artikel 5 (Enkelvoudige en meervoudige kamers)

1. De zaken die bij de Afdeling bestuursrechtspraak aanhangig worden gemaakt, worden in behandeling genomen door een meervoudige kamer, tenzij bij wet anders is bepaald. Indien een zaak naar het oordeel van de meervoudige kamer geschikt is voor verdere behandeling door één lid van de Afdeling bestuursrechtspraak, kan zij deze verwijzen naar een enkelvoudige kamer. Indien een zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer ongeschikt is voor behandeling door één lid van de Afdeling bestuursrechtspraak, verwijst zij deze naar een meervoudige kamer. Verwijzing kan geschieden in elke stand van het geding.
2. Leden van de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden aangewezen voor de behandeling van zaken in een enkelvoudige kamer.

Artikel 6 (Verzoeken om voorlopige voorziening)

Leden van de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden aangewezen voor de behandeling van verzoeken om een voorlopige voorziening.

Artikel 7 (Toepassing artikel 8:54 Awb)

Zaken die worden afgedaan met toepassing van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht, worden behandeld door een enkelvoudige of meervoudige kamer van  leden van de Afdeling bestuursrechtspraak die daarvoor onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Afdelingbestuursrechtspraak door de kamervoorzitter zijn aangewezen.

Artikel 8 (Verzet)

Zaken waarin verzet is gedaan tegen uitspraken op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht, worden behandeld door een enkelvoudige of meervoudige kamer van leden van de Afdeling bestuursrechtspraak die daarvoor onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak door de kamervoorzitter zijn aangewezen. Die leden hebben de uitspraken waartegen verzet is gedaan, niet gedaan.

Artikel 9 (Herziening)

Verzoeken om herziening van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak worden behandeld door een enkelvoudige of meervoudige kamer van leden van de Afdeling bestuursrechtspraak die daarvoor onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Afdelingbestuursrechtspraak door de kamervoorzitter daarvoor zijn aangewezen. Die leden hebben de uitspraken waarvan herziening wordt verzocht, niet gedaan.

Artikel 10 (Geheimhouding)

Verzoeken om geheimhouding als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld door een door de voorzitter daarvoor aangewezen enkelvoudige of meervoudige geheimhoudingskamer.

Artikel 11 (Wraking)

1. Verzoeken om wraking worden behandeld door een door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak aangewezen wrakingskamer.
2. De wrakingskamer is een meervoudige kamer, tenzij bij wet anders is bepaald. Leden wier wraking is verzocht, hebben in de wrakingskamer geen zitting.

Artikel 12 (Verschoning)

Verzoeken om verschoning worden behandeld door een meervoudige kamer van de
Afdeling bestuursrechtspraak onder voorzitterschap van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak of diens plaatsvervanger, en met als leden twee kamervoorzitters of hun plaatsvervanger.

Artikel 13 (Toedeling)

De zaken worden, behoudens voor zover uit de wet anders voortvloeit, in beginsel toegedeeld op volgorde van binnenkomst en rekening houdend met ieders belastbaarheid, ervaring en deskundigheid. De toedeling geschiedt namens de Afdeling bestuursrechtspraak door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, in overleg met de kamervoorzitters of hun plaatsvervangers. Individuele leden van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben geen invloed op de toedeling van individuele zaken.

Artikel 14 (Niet-toedeling)

Indien feiten of omstandigheden aanwezig zijn of lijken te zijn waardoor op voorhand moet worden geoordeeld dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden indien een bepaalde zaak aan een bepaald lid van de Afdeling bestuursrechtspraak zou worden toegedeeld, vindt deze toedeling niet plaats.

Artikel 15 (Bekendmaking namen leden van de Afdeling bestuursrechtspraak)

1. De namen van de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak aan wie de behandeling van een zaak ter zitting is opgedragen, worden minimaal een week voorafgaand aan de behandeling van de zaak ter zitting gepubliceerd op de website van de Raad van State. Voorts worden de namen bekendgemaakt door de zittingsagenda die bij de ingang van de zittingszalen aanwezig is.
2. Aan procespartijen wordt desgevraagd mededeling gedaan van de namen van de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak aan wie de behandeling van hun zaak is opgedragen.
3. Na de bekendmaking vindt geen wijziging daarvan plaats dan om reden van wraking of verschoning of een gewichtige reden van verhindering.

Artikel 16 (Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel)

1. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 juli 2012.
3. Zij wordt aangehaald als: Regeling verdeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak.