Hoe gaat de Raad van State om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een van onze brochures opvragen? Of wilt u gebruik maken van onze e-mailservice of de abonnementenservice? Dan kunt u uw persoonsgegevens in het desbetreffende formulier op de website invullen. Bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of postadres. Bij de verschillende formulieren staat aangegeven welke gegevens de Raad van State gebruikt en met welk doel.

De Raad van State gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die u via onze website verstrekt. De Raad van State gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Raad van State deze gegevens niet om u ook andere brochures of publicaties toe te zenden. De Raad van State bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing als er via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de naleving van de wet.

Cookies op Raadvanstate.nl

Deze websie maakt gebruik van cookies. Deze bevatten geen persoonsgegevens zonder dat daar ondubbelzinnige en expliciete toestemming voor is gegeven. Meer informatie ...