Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken een selectie van uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd.
Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Een overzicht van alle uitspraken die worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

15 uitspraken gevonden

ECLI:NL:RVS:2018:1966 | 201410222/7/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Inpassingsplan
 • inhoudsindicatie:

Inpassingsplan 'Grenscorridor N69'
Uitspraak over het inpassingsplan 'Grenscorridor N69' dat provinciale staten van Noord‑Brabant hebben vastgesteld. Het inpassingsplan maakt een nieuwe verbindingsweg mogelijk tussen de bestaande N69 (Luikerweg) en de autosnelweg A67. Stichting Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen, Buurtvereniging Braambos, de Stichting Brabantse Milieufederatie en een aantal particulieren zijn tegen het inpassingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichting vreest dat de nieuwe verbindingsweg de natuur, het milieu, het landschap en de cultuurhistorie aantast. Ook is de stichting bang voor verkeersoverlast op en rond de verbindingsweg. De buurtvereniging vindt dat het tracé beter over bestaande wegen kan lopen. Ook vreest zij verkeershinder, verkeersonveilige situaties, geluidhinder en waardedaling van woningen. Verder zouden de luchtkwaliteit en veiligheid in de omgeving verslechteren. Op 17 mei 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Die uitspraak met zaaknummer 201410222/6 staat op de website. De Afdeling bestuursrechtspraak droeg het provinciebestuur op om meer onderzoek te doen naar negatieve gevolgen voor de natuur en om maatregelen te treffen om dat te voorkomen. Verder droeg de Afdeling bestuursrechtspraak het provinciebestuur op om beter uit te leggen of trillingen van vrachtverkeer risicoverhogend kunnen zijn voor een buisleiding. Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft het provinciebestuur het inpassingsplan gewijzigd. In de uitspraak van 13 juni 2018 komt aan de orde of het provinciebestuur de gebreken in het inpassingsplan heeft hersteld. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 10 april jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1967 | 201608688/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Drenthe
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'N34-verdubbeling' van de gemeente Coevorden
Uitspraak over het bestemmingsplan 'N34-verdubbeling' dat de gemeenteraad van Coevorden heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de verdubbeling van de provinciale weg N34 tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot mogelijk, om op die manier de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Tegen het bestemmingsplan zijn twee omwonende echtparen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen overlast. Zo zijn ze bang voor geluidhinder en verminderde luchtkwaliteit. Op 27 december 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Die uitspraak met zaaknummer 201608688/1 staat op de website. In de tussenuitspraak droeg de Afdeling bestuursrechtspraak de gemeenteraad op om te beoordelen of de lucht- en geluidssituatie bij de woningen van de bezwaarmakers nog aanvaardbaar blijft. Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan aangepast. In de uitspraak van 13 juni 2018 komt aan de orde of de gemeenteraad het gebrek in het bestemmingsplan heeft hersteld en daarmee aan de opdracht in de tussenuitspraak heeft voldaan.

ECLI:NL:RVS:2018:1955 | 201702864/1/A1 en 201702870/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Hotel aan de Lange Haven in Schiedam
Uitspraak over een omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Schiedam heeft verleend voor het gebruiken van een gebouw aan de Lange Haven als hotel. De omgevingsvergunning geeft toestemming om het gebouw in afwijking van het bestemmingsplan te gebruiken voor een hotel. Omwonenden zijn het niet eens met de komst van het hotel en kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Zij zijn bang voor overlast van het hotel. De omwonenden vinden dat de vergunning niet op deze manier had kunnen worden verleend, omdat het om een monument gaat. Zij denken dat het gemeentebestuur de verkeerde procedure heeft gevolgd. De rechtbank verklaarde de beroepen tegen de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan in februari 2017 ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en zijn in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie ook de uitspraak met zaaknummers 201702867/1 en 201702869/1 die de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens op 13 juni 2018 openbaar maakt. Die uitspraak gaat over de omgevingsvergunning om het gebouw te mogen verbouwen. Die vergunning is automatisch ('van rechtswege') verleend. De omwonenden kwamen eerder tegen die vergunning in beroep bij de rechtbank Rotterdam, die de vergunning in stand liet. Ook tegen dat oordeel van de rechtbank zijn de omwonenden in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaken op 3 april jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1956 | 201704050/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Gelderland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Klomp' van de gemeente Ede
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Klomp' dat de gemeenteraad van Ede heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een bedrijventerrein mogelijk ten oosten van het dorp De Klomp. Twee omwonenden en twee bedrijven zijn het niet eens met het bestemmingsplan en zijn in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden zijn bang dat hun woongenot wordt aangetast door het bedrijventerrein. Ook bestaat er volgens hen geen behoefte aan het bedrijventerrein en zal de natuur worden aangetast. De bedrijven willen in het gebied een ICT-campus bouwen met zelfstandige kantoren. Dat staat het bestemmingsplan niet toe. Zij denken dat het plan in de huidige vorm economisch niet haalbaar is. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 13 februari 2018 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1923 | 201704693/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Vergunningen voor fluisterboten in de gemeente Utrecht
Uitspraak over de vergunningen die het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft verleend voor de verhuur van elektrische boten ('fluisterboten'). Verschillende bedrijven hadden om die vergunningen gevraagd. Een aanbieder van fluisterbootverhuur is het niet met die vergunningen eens, omdat zij volgens haar het exclusieve recht heeft om in de gemeente Utrecht fluisterboten te verhuren. De aanbieder wijst daarbij op een overeenkomst die zij heeft gesloten met de gemeente Utrecht. Zij kwam eerder in beroep tegen de vergunningen bij de rechtbank Midden-Nederland, die het beroep in april 2017 echter ongegrond verklaarde. De aanbieder laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 9 april jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1953 | 201704945/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Verzoek om schadevergoeding na verbod op houden honden
Uitspraak over het verzoek om schadevergoeding van een hondenbezitter uit Sint-Oedenrode. Na een ernstig bijtincident verbood het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de hondenbezitter honden te houden in haar tuin en woning. In een uitspraak van 28 juni 2017 met zaaknummer 201602449/1 maakte de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat verbod ongedaan. Die uitspraak staat op de website. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het gemeentebestuur niet bevoegd was om zo’n verbod op te leggen. De hondenbezitter vraagt nu om een schadevergoeding. Volgens haar heeft zij schade geleden doordat zij een hond elders moest onderbrengen, geen puppy kon aanschaffen en geen honden kon fokken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 22 mei jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1961 | 201705598/1/V6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Boete voor het niet tijdig halen van een inburgeringsexamen
Uitspraak over de boete die de Dienst Uitvoering Onderwijs namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgelegd aan een vrouw die moest voldoen aan de inburgeringsplicht. Volgens de minister heeft de vrouw het inburgeringsexamen niet op tijd gehaald. Volgens de vrouw kan haar niet worden verweten dat zij het inburgeringsexamen niet op tijd heeft gehaald. Er was een wachtlijst voor de cursus die zij moest volgen. Verder vindt zij dat de boete die ze heeft gekregen te hoog is. Zij kwam daarom in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Die liet de boete in mei 2017 echter in stand. De vrouw laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 18 december 2017 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1973 | 201706460/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Doorsteek Binnenlandse Baan 28' van de gemeente Barendrecht
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Doorsteek Binnenlandse Baan 28' dat de gemeenteraad van Barendrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een zogenoemde doorsteek (een verkeersverbinding) mogelijk tussen de Binnenlandse Baan en het Onderlangs in het centrum van Dordrecht. Daar is al een smalle doorgang voor voetgangers, die met de nieuwe doorsteek in de toekomst ook gebruikt kan worden door auto's. Stichting Actiegroep Binnenlandse Baan en een omwonende zijn het daarmee niet eens en zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang voor verkeersoverlast. Ook vinden zij dat de gemeenteraad in strijd handelt met een eerdere toezegging. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 30 april jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1948 | 201706786/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Noordwest' van de gemeente Maassluis
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Noordwest' dat de gemeenteraad van Maassluis heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een supermarkt mogelijk in winkelcentrum Steendijkpolder. Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij het college van burgemeester en wethouders van Maassluis een omgevingsvergunning heeft verleend voor de supermarkt. Op dit moment is op deze locatie al een supermarktfiliaal van Lidl, maar Lidl wil op dezelfde locatie een grotere en modernere supermarkt bouwen. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken dat mogelijk. Twee omwonenden zijn in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang dat de uitbreiding van de supermarkt hun woongenot aantast. Zo vrezen ze parkeerproblemen en geluidsoverlast. Ook is de uitbreiding volgens hen in strijd met het gemeentelijk beleid. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 30 april jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1946 | 201706966/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan voor landgoederen en groene gebieden in Heemstede
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Herziening Landgoederen en Groene gebieden' dat de gemeenteraad van Heemstede heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de groene gebieden van Heemstede, die ongeveer de helft van het grondgebied van de gemeente beslaan. Tegen het bestemmingsplan zijn vier bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij hebben bezwaar tegen de manier waarop hun eigen perceel of percelen in hun omgeving in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Een inwoner van Heemstede vindt dat drie huizen aan de Herenweg ook in het bestemmingsplan hadden moeten worden opggenomen. Een bewoner van de Kadijk zegt dat een deel van zijn perceel voor parkeren en voor een tuin had moeten worden bestemd. Een kippenhouder is het er niet mee eens dat aan de Nijverheidsweg geen veehouderij voor 2.500 legkippen is toegestaan. Tot slot vindt een bewoner van Landgoed Hageveld dat geen nieuwe woning had mogen worden toegestaan op het landgoed. Dat zal het landgoed volgens hem ernstig aantasten. Zie ook de uitspraak met zaaknummer 201706152/1 die de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens op 13 juni 2018 openbaar maakt. Die uitspraak gaat over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Heemstede heeft vastgesteld voor een woning aan de Cruquiusweg. Het Buurt Comité Nova is het daar niet mee eens. Volgens het Buurt Comité kan worden afgezien van meer ingrijpende bouwmaatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan door een hogere geluidswaarde vast te stellen voor de woning. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft beide zaken op 23 mei jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1974 | 201706994/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Uitbreiding Bedrijventerrein Maarsbergen Oost'
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Uitbreiding Bedrijventerrein Maarsbergen Oost' dat de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van het bedrijventerrein, dat in het oosten van Maarsbergen ligt. Ook maakt het bestemmingsplan 25 nieuwe woningen en nieuwe natuur mogelijk. Omwonenden, de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden vrezen verkeersoverlast en geluidhinder. De Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk en de Natuur- en Milieufederatie voeren aan dat de nieuwe ontwikkeling het landschap zal aantasten. Verder denken zij dat er geen behoefte bestaat aan nieuwe ruimte voor bedrijven en aan de nieuwe woningen. Ook is het bestemmingsplan volgens hen in strijd met gemeentelijk beleid en met provinciale regels. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 17 januari 2018 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1954 | 201707221/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zeeland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Park Fort Den Haak' van de gemeente Veere
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Park Fort Den Haak' dat de gemeenteraad van Veere heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van een recreatiepark tussen de Fort Den Haakweg en de rijksweg N57 ten noorden van Vrouwenpolder. Zo komt er een nieuw receptiecomplex, negen recreatiewoningen, een outdoorpark met trekkershutjes en een pitch & putt golfbaan met visvijvers. Een echtpaar dat in de buurt van het geplande recreatiepark woont, is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan zou in strijd zijn met provinciaal en gemeentelijk beleid. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 14 mei jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1940 | 201707225/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Verplaatsing benzinestation in Hoofddorp
Uitspraak over het wijzigingsplan 'Hoofddorp Graan voor Visch Zuid, 1e wijziging' dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk een benzinestation te verplaatsen van de Burgemeester Pabstlaan naar de kruising van de Nieuwe Bennebroekerweg en de Spoorlaan in Hoofddorp. Verschillende exploitanten van andere benzinestations in Hoofddorp zijn tegen het plan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij betwisten de noodzaak van de verplaatsing van het benzinestation. Volgens hen was de aanleiding voor de verplaatsing de wens van de gemeente om op de Burgemeester Pabstlaan woningen te bouwen, maar dan had ook het garagebedrijf op die locatie verplaatst moeten worden. De exploitanten wijzen erop dat het garagebedrijf echter op de Burgemeester Pabstlaan gevestigd blijft, waardoor woningbouw op die locatie niet langer mogelijk is. De exploitanten zien daarom niet in waarom het benzinestation wordt verplaatst naar de Nieuwe Bennebroekerweg. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 2 mei jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1971 | 201707995/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Subsidie
 • inhoudsindicatie:

Geen subsidie voor website referendum Oekraïne
Uitspraak over vaststelling van een subsidie op nihil en het terugvorderen van betaalde voorschotten door de Referendumcommissie. De Gay Group had subsidie aangevraagd en gekregen voor het maken van een neutrale website over het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. De website was volgens de Referendumcommissie echter niet neutraal. Daarom stelde de Referendumcommissie de subsidie vast op nul en eiste de Referendumcommissie de al betaalde bedragen terug. De Gay Group is het daar niet mee eens en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Die liet het besluit van de Referendumcommissie in augustus 2017 echter in stand. De Gay Group laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 28 mei jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:1942 | 201708934/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 13 juni 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Limburg
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan voor café Friends in Reuver
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Pastoor Vranckenlaan 28, Reuver' dat de gemeenteraad van Beesel heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt bouw- en gebruiksregels voor een café in Reuver. Een omwonende is het niet eens met het bestemmingsplan en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vreest overlast van het café. Het is niet de eerste keer dat de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt voor dit café. Eerder bood het bestemmingsplan 'Bebouwde gebieden' uit 2014 regels voor het café. Maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde in november 2016 het deel van het bestemmingsplan dat op het café betrekking had. Die uitspraak met zaaknummer 201502136/2 staat op de website. Met dit nieuwe bestemmingsplan wil de gemeenteraad alsnog een regeling voor het café treffen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 2 mei jl. op zitting behandeld.