Registratiecommissie mocht herregistratie 'gevangenisarts' weigeren

Woensdag 7 november 2018

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hoefde een arts niet opnieuw in te schrijven in het register van huisartsen.

Arrest Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

Woensdag 7 november 2018

Vandaag (7 november 2018) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wilde van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.

Europees Hof beantwoordt verschillende prejudiciële vragen over Gezinsherenigingsrichtlijn

Woensdag 7 november 2018

Vandaag (7 november 2018) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg in drie aparte arresten prejudiciële vragen beantwoord in verschillende vreemdelingenzaken.

NWO handelde onzorgvuldig bij subsidieaanvraag zwangere wetenschapper

Woensdag 31 oktober 2018

De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) had maatwerk moeten leveren aan een zwangere wetenschapper bij de behandeling van haar subsidieaanvraag.

Piet Hein Donner benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau

Woensdag 31 oktober 2018

Piet Hein Donner is benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.

Piet Hein Donner krijgt scriptieprijs naar zich vernoemd

Donderdag 25 oktober 2018

Van zijn collega's heeft Piet Hein Donner bij zijn afscheid een scriptieprijs naar zich vernoemd gekregen.

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Vrijdag 19 oktober 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Wattel over de rol van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht.

Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

Woensdag 17 oktober 2018

De manier waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen, is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (17 oktober 2018).

Evaluatie van de 'amicus curiae' bij de Afdeling bestuursrechtspraak

Dinsdag 16 oktober 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 oktober 2018) het evaluatieonderzoek gepubliceerd naar de toepassing van de zogenoemde amicus curiae.

Uitspraak Hof van Justitie over schorsende werking in asielzaken

Woensdag 26 september 2018

Vandaag (26 september 2018) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over de schorsende werking van hoger beroep in asielzaken.

Begroting voldoet aan Europese regels, maar structurele begrotingssaldo verslechtert

Dinsdag 18 september 2018

De Nederlandse overheidsfinanciën voor 2018 en 2019 voldoen naar verwachting op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels.

Zet 'brede welvaart' centraal voor toekomstgericht beleid

Dinsdag 18 september 2018

De Miljoenennota 2019 bevat een reeks van maatregelen om ervoor te zorgen dat Nederland "ook voor toekomstige generaties een goede plek blijft om te wonen, te werken en te ondernemen."

Adviezen Raad van State over pakket Belastingplan 2019

Dinsdag 18 september 2018

De regering wijzigt fiscale wetten op belangrijke onderdelen soms zo vaak en snel achter elkaar dat dit de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving aantast en tot complexe wetgeving leidt.

Budget complies with European rules, but structural budget balance is deteriorating

Dinsdag 18 september 2018

Dutch public finances are expected to comply with European fiscal rules in 2018 and 2019.

Gemeente Amsterdam moet opnieuw beslissen over vergunningen rondvaartboten

Woensdag 12 september 2018

Het gemeentebestuur van Amsterdam moet opnieuw beslissen over een aantal aanvragen voor exploitatievergunningen voor rondvaartboten.

Burger mag niet in de knel komen door digitaliserende overheid

Donderdag 6 september 2018

Digitalisering biedt de samenleving veel voordelen en kansen. Tegelijkertijd mag de burger niet de dupe worden van verdergaande digitalisering bij de overheid.

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over gedoogbeslissing

Dinsdag 4 september 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de gedoogbeslissing.

Drie nieuwe staatsraden voor de Afdeling advisering

Vrijdag 31 augustus 2018

De heer mr. F.H.G. de Grave, mevrouw ir. M.B. Vos en de heer mr. G.J.H. Houtzagers worden staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

Burgemeester van Amsterdam mocht voorwaarden stellen aan raamprostitutie

Woensdag 29 augustus 2018

De burgemeester van Amsterdam mocht voorwaarden stellen aan de vergunningen voor raamprostitutiebedrijven op de Wallen, maar niet alle voorwaarden die de burgemeester wil opnemen kunnen door de beugel.

De twee Armeense kinderen uit Amersfoort mogen niet in Nederland blijven

Vrijdag 24 augustus 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hoefde de Armeense kinderen Lili en Howick geen asielvergunning te verlenen.

'Pastafarisme' is geen godsdienst

Woensdag 15 augustus 2018

Het 'pastafarisme', dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst.

'Pastafarianism' is not a religion

Woensdag 15 augustus 2018

'Pastafarianism', as embraced by the Church of the Flying Spaghetti Monster, is not a religion.

Spoor Hoekse Lijn mag worden verlengd tot aan de kust van Hoek van Holland

Woensdag 15 augustus 2018

Het spoor van de Hoekse Lijn mag worden doorgetrokken tot op korte afstand van het strand in Hoek van Holland.

Bewoners moeten ADM-terrein uiterlijk op 25 december 2018 verlaten

Woensdag 25 juli 2018

De bewoners en gebruikers van het zogenoemde ADM-terrein in het Westelijk havengebied in Amsterdam moeten dat uiterlijk op 25 december 2018 verlaten hebben. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (25 juli 2018).

Blankenburgverbinding mag worden aangelegd

Woensdag 18 juli 2018

De Blankenburgverbinding kan er komen. De bezwaren tegen het tracébesluit van de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 juli 2018). Dit betekent dat Rijkswaterstaat ten westen van Rotterdam een nieuwe weg kan aanleggen die de A15 verbindt met de A20.

Klantwaarderingsonderzoek Afdeling bestuursrechtspraak

Woensdag 18 juli 2018

Een overgrote meerderheid van de juridische professionals en rechtszoekenden is over het algemeen zeer tevreden over de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn echter minder tevreden over de doorlooptijden (hoe snel een zaak wordt behandeld) en de motivering en de begrijpelijkheid van de uitspraken. Dit blijkt uit het klantwaarderingsonderzoek dat de Afdeling bestuursrechtspraak heeft laten uitvoeren.

Windpark Fryslân mag worden aangelegd

Woensdag 11 juli 2018

Het inpassingsplan 'Windpark Fryslân' blijft in stand. De bezwaren tegen zowel het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu als de bijbehorende besluiten die het windpark mogelijk maken, zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (11 juli 2018).

Paul Comenencia wordt nieuwe staatsraad voor Curaçao

Vrijdag 6 juli 2018

De rijksministerraad heeft vandaag, vrijdag 6 juli 2018, besloten om de heer P.R.J. (Paul) Comenencia, MA bij Zijne Majesteit de Koning voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Hij zal bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Curaçao.

Geen asielvergunning voor LHBTI uit Cuba

Woensdag 4 juli 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mocht drie transgenders uit Cuba een asielvergunning weigeren. Dit blijkt uit drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (4 juli 2018).

Omgevingsvergunning voor zonnepark bij Sappemeer moet beter worden onderbouwd

Woensdag 27 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen moet beter onderbouwen waarom de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark Midden-Groningen voor omwonenden aanvaardbaar zijn.

Inspectie Leefomgeving en Transport zag opnieuw terecht af van optreden tegen Schiphol

Woensdag 27 juni 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft er – net als in 2013 – terecht van afgezien om maatregelen te nemen tegen de luchthaven Schiphol vanwege geluidsoverlast.

Raad van State kijkt uit naar een goede samenwerking met Thom de Graaf

Vrijdag 22 juni 2018

De Raad van State laat in een reactie op het besluit van het kabinet om mr. Th.C. de Graaf voor te dragen voor benoeming tot vice-president weten uit te kijken naar een goede samenwerking met hem.

Gemeente Appingedam moet brancheringsregels in bestemmingsplan beter onderbouwen

Woensdag 20 juni 2018

De gemeenteraad van Appingedam moet beter onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om reguliere detailhandel van het Woonplein te weren.

Milieuzone Rotterdam volledig van kracht voor oude diesel- én oude benzineauto’s

Woensdag 6 juni 2018

De gemeente Rotterdam mag dieselauto's van vóór 2001 en benzineauto's van vóór 1 juli 1992 weren uit het centrum van de stad.

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over openbare orde

Woensdag 6 juni 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (6 juni 2018) in drie zaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Schengengrenscode en over de Gezinsherenigingsrichtlijn.

Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

Woensdag 6 juni 2018

Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordening zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen.

Statushouders kunnen terugkeren naar Bulgarije, Griekenland en Italië

Woensdag 30 mei 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hoeft asielaanvragen van vreemdelingen niet te behandelen, als zij al asiel hebben gekregen in Bulgarije, Griekenland of Italië.

Minister mocht Haagse imam een gebiedsverbod opleggen

Woensdag 30 mei 2018

Toenmalig minister Blok van Veiligheid en Justitie mocht imam Fawaz Jneid een gebiedsverbod opleggen voor de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal.

Nieuwe vaste gedragslijn voor Eritrese nareizigers is in orde

Woensdag 16 mei 2018

De nieuwe vaste gedragslijn van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij de (her)beoordeling van nareisaanvragen van Eritrese vreemdelingen is in overeenstemming met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Burgemeester Den Haag mocht paspoorten vermoedelijke Syriëgangers vervallen verklaren

Woensdag 9 mei 2018

De burgemeester van Den Haag mocht in 2015 de paspoorten van twee mannen vervallen verklaren vanwege het vermoeden dat zij zich in Syrië of Irak bij een jihadistische groepering zouden aansluiten.

Raad van State stelt vraag aan Europees Hof over uitreisstempels in paspoorten

Woensdag 9 mei 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (9 mei 2018) in vier vreemdelingenzaken een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Schengengrenscode.

Kansspelautoriteit moet opnieuw beslissen over toelaatbaarheid monopolie voor lotto's

Woensdag 2 mei 2018

De Kansspelautoriteit moet beter motiveren waarom zij voor het organiseren van lotto's slechts één vergunning verleent, terwijl zo'n beperking in het aantal vergunningen niet geldt voor het organiseren van goededoelenloterijen.

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

Woensdag 2 mei 2018

De waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een besluit dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter.

Afdeling bestuursrechtspraak wil uitsluitsel over rechtmatig verblijf

Donderdag 19 april 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg.

Raad van State publiceert voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2018

Vrijdag 13 april 2018

Overheidsfinanciën verslechteren, maar blijven binnen Europese grenzen De Nederlandse overheidsfinanciën voldeden in 2017 aan de Europese begrotingsregels.

Council of State publishes spring reporting budgetary surveillance 2018

Vrijdag 13 april 2018

Dutch public finances complied with European fiscal rules in 2017. Dutch public finances are also expected to remain within the European fiscal rules in 2018 and 2019.

Jaarverslag Raad van State 2017: Europa heeft geen grote debatten nodig, maar resultaten

Donderdag 12 april 2018

Financieel-economisch raakt de wereld steeds meer vervlochten. Politiek lijkt de wereld echter te ontvlechten. Dat is voor de Europese Unie, maar ook voor Nederland een bedreiging.

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over invordering van geldbedragen

Woensdag 4 april 2018

Bij de invordering van geldbedragen na handhavingsbesluiten, zoals dwangsommen of kosten van bestuursdwang, moet een bestuursorgaan rekening houden met alle relevante omstandigheden.

Takvor Avedissian wordt staatsraad in buitengewone dienst

Donderdag 29 maart 2018

In de ministerraad van donderdag 29 maart 2018 is besloten om de heer mr. T. Avedissian voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afghanistan op dit moment veilig genoeg om naar terug te keren

Woensdag 21 maart 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de veiligheidssituatie in Afghanistan niet zodanig slecht is, dat Nederland asiel zou moeten verlenen.

Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie

Vrijdag 16 maart 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 maart 2018) uitspraak gedaan in een zaak over een exploitatieplan.

Nieuwe besluiten nodig over opsporen schaliegas in Noord-Brabant en de Noordoostpolder

Woensdag 14 maart 2018

De minister van Economische Zaken en Klimaat moet nieuwe besluiten nemen over het opsporen van schaliegas in Noord-Brabant en de Noordoostpolder.

Schorsing van twee natuurvergunningen waarbij het PAS is toegepast

Vrijdag 9 maart 2018

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (9 maart 2018) twee natuurvergunningen geschorst waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegepast.

Bruno van Ravels wordt voorzitter van Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen

Vrijdag 9 maart 2018

Mr. B.P.M. van Ravels wordt voorzitter van de tijdelijke commissie die gaat beslissen over schadevergoeding als gevolg van de gaswinning in Groningen.

Aardgaswinning bij Wapse kan doorgaan

Woensdag 7 maart 2018

De winning van bijna 500.000 m3 aardgas per dag door Vermilion Oil & Gas bij Wapse (Drenthe) kan doorgaan.

Hugo Klynstra krijgt achternaam De Bourbon de Parme en de titel 'prins'

Woensdag 28 februari 2018

De toenmalig minister van Veiligheid en Justitie heeft het verzoek om de achternaam van Klynstra te wijzigen in De Bourbon de Parme terecht ingewilligd.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer mag worden aangelegd

Woensdag 21 februari 2018

Het inpassingsplan 'Windpark De Drentse Monden en Oostermoer' blijft in stand.

Nieuw besluit nodig over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'

Woensdag 21 februari 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'.

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

Vrijdag 9 februari 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven.

Nieuw besluit nodig over islamitische basisschool in gemeente Westland

Woensdag 7 februari 2018

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media moet een nieuw besluit nemen over het plan van basisscholen in de gemeente Westland.

Afdeling bestuursrechtspraak mag geen inhoudelijke uitspraak doen in geschil over intrekking referendumwet

Vrijdag 2 februari 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mag als hoogste bestuursrechter in ieder geval in dit stadium geen inhoudelijk oordeel geven over het bezwaar van Stichting Meer Democratie tegen de voorgenomen intrekking van de Wet raadplegend referendum. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (2 februari 2018). De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zich in de uitspraak daarom onbevoegd moeten verklaren.

Afdeling bestuursrechtspraak wil uitleg over verwerken en bewaren van biometrische gegevens in vreemdelingenadministratie

Woensdag 31 januari 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (woensdag 31 januari 2018) zogenoemde 'prejudiciële vragen' gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg.

Uitspraak Europees Hof van Justitie over Europese Dienstenrichtlijn

Dinsdag 30 januari 2018

Vandaag (30 januari 2018) heeft het Hof van Justitie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen beantwoord over de Europese Dienstenrichtlijn.

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over belang van bijzondere omstandigheden bij invordering na handhavingsbesluiten

Donderdag 25 januari 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Wattel.

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de bestuurlijke waarschuwing

Woensdag 24 januari 2018

Een bestuurlijke waarschuwing is een besluit waartegen men bij de bestuursrechter in beroep kan komen, als die waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift en zij een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een sanctie of maatregel te kunnen opleggen.

Nieuwe westelijke rondweg Amersfoort mag er komen

Woensdag 24 januari 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Westelijke ontsluiting' van de gemeenteraad van Amersfoort in stand gelaten.

Bomenkap voor werkzaamheden aan Zuidelijke Ringweg Groningen mag doorgaan

Woensdag 10 januari 2018

Het gemeentebestuur van Groningen mocht omgevingsvergunningen verlenen voor de bomenkap vanwege de ingrijpende aanpassing van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (10 januari 2018).

 • Persberichten van 2017
 • Persberichten van 2016
 • Persberichten van 2015
 • Persberichten van 2014
 • Persberichten van 2013
 • Persberichten van 2012
 • Persberichten van 2011
 • Persberichten van 2010
 • Persberichten van 2009
 • Persberichten van 2008
 • Persberichten van 2007
 • Persberichten van 2006
 • Persberichten van 2005
 • Persberichten van 2004
 • Persberichten van 2003
 • Persberichten van 2002
 • Persberichten van 2001