Dinsdag 11 juli 2017

10.00 uur

Geschil over kadeverlaging in Pannerdensch Kanaal
Zitting over het projectplan 'Kadeverlaging Scherpekamp' dat het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland heeft vastgesteld. Het projectplan maakt een kadeverlaging van het Pannerdensch kanaal bij Huissen mogelijk, door middel van afgraving van kleigronden. Het is de bedoeling dat door de afgraving de doorstroming van het kanaal verbeterd wordt. Het gaat om een gecoördineerd project; de gemeente Lingewaard heeft een omgevingsvergunning voor de kadeverlaging verleend. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een natuurvergunning voor het project verleend. Tegen die besluiten komen omwonenden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang dat door de afgraving de terpen bij Looveer zullen overstromen. Om dat te voorkomen, verzoeken zij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de besluiten te schorsen. (zaaknummer 201704633/2)

11.30 uur

Verzoek om openbaarmaking MH-17 documenten
Zitting over het verzoek van de NOS, de Volkskrant en RTL Nederland aan de minister van Veiligheid en Justitie om informatie openbaar te maken over de afwikkeling van de vliegramp met het Malaysia Airlines-vliegtuig met vluchtnummer MH17 dat op 17 juli 2014 in Oekraïne is neergestort. Het gaat NOS, RTL en Volkskrant om de documenten van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), waarvan onder meer de minister-president en de minister van Veiligheid en Justitie deel uitmaakten, en de ambtelijke Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) onder voorzitterschap van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Volgens de minister gaat het om in totaal 255 documenten, waarvan 176 documenten van de ICCb en 79 documenten van de MCCb. De minister heeft een deel van deze documenten, al dan niet gedeeltelijk, openbaar gemaakt. Volgens hem staat het belang van de Nederlandse betrekkingen met andere staten of internationale organisaties in de weg aan de openbaarmaking van bepaalde documenten. Andere documenten zouden niet openbaar gemaakt kunnen worden met het oog op de privacy. Tegen de weigering om de gevraagde documenten openbaar te maken kwamen NOS, Volkskrant en RTL eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die deed in juni 2016 twee tussenuitspraken. De rechtbank oordeelde daarin dat NOS, RTL en Volkskrant aan artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens (EVRM) een recht ontlenen op het ontvangen van inlichtingen, maar dat dat recht niet zover gaat dat alle gevraagde informatie moet worden verstrekt. Daar mogen in de wet beperkingen aan worden gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank voldoen de wettelijke beperkingen in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan artikel 10 van het EVRM. De positie van NOS, RTL en Volkskrant als zogenoemde social watchdogs maakt dit niet anders, aldus de rechtbank. De rechtbank droeg de minister echter wel op om te onderzoeken of nader te motiveren waarom bepaalde documenten niet alsnog openbaar konden worden gemaakt. Eind augustus 2016 maakte de minister alsnog een groot aantal van de gevraagde documenten openbaar. In de einduitspraken van de rechtbank Midden-Nederland van februari 2017 overwoog de rechtbank dat de minister een aantal MCCb integraal heeft geweigerd. De rechtbank is van oordeel dat de minister per onderdeel van ieder document had moeten motiveren of die openbaar kan worden gemaakt. De rechtbank droeg de minister op om de verslagen van de MCCb alsnog openbaar te maken. De minister is het niet eens met dat laatste onderdeel van de uitspraken van de rechtbank en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vindt het onterecht dat hij de MCCb-verslagen openbaar moet maken. Ook de NOS, Volkskrant en RTL komen tegen de uitspraken van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij vinden dat niet alleen aan de Wob moet worden getoetst, maar dat per geval steeds moet worden beoordeeld of een beperking op het recht op overheidsinformatie noodzakelijk is in een democratische samenleving, zoals in het EVRM staat. (zaaknummers 201702922/1 en 201702923/1)