Dinsdag 11 december 2018

10.00 uur

Tracébesluit 'Spooromgeving Geldermalsen'
Zitting over het tracébesluit 'Spooromgeving Geldermalsen' dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld. Het tracébesluit heeft betrekking op aanpassing van de spoorlijn bij Geldermalsen. Er wordt een extra spoor aangelegd en de spoorbrug wordt verbreed. Verder zullen twee gelijkvloerse spoorovergangen worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Tien bezwaarmakers komen tegen het tracébesluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om omwonenden, bedrijven in de omgeving en de politieke partij Leefbaar Geldermalsen. De omwonenden wonen in de directe omgeving van de bestaande spoorovergang Lingedijk. Daar komt een extra spoor en wordt de bestaande overweg vervangen door een onderdoorgang. De omwonenden zijn het niet eens met die spooraanpassingen en vinden dat alternatieven hadden moeten worden onderzocht. Verder vrezen zij overlast van geluid en trillingen, denken zij dat het verkeersonderzoek verouderd is en menen zij dat hun woningen minder waard worden. De bedrijven zijn bang dat zij hinder hebben van de aanpassingen aan het spoor. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze zaak ook al op maandag 10 december 2018 behandeld. (zaaknummer 201800650/1)

10.00 uur

(Deze zaak is op 7 december alsnog ingetrokken en zal niet meer op zitting worden behandeld.)
Boothuis, reddingsstation en museum in Noordwijk
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft verleend aan de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij voor een boothuis, reddingsstation en museum aan de Bosweg in Noordwijk. Een bedrijf en een aantal omwonenden kwamen eerder al tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Den Haag. Volgens hen past een museum op deze plek niet in het bestemmingsplan. Verder vrezen zij overlast in de omgeving, onder meer door parkeerproblemen. Dat geldt des te meer als het museum ook als congresgebouw wordt gebruikt, aldus de bezwaarmakers. De rechtbank liet de omgevingsvergunning in maart 2018 echter in stand. De omwonenden en het bedrijf laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201803160/1)

10.45 uur

Mestvergistingsinstallatie in Nistelrode
Zitting over het intrekken van een omgevingsvergunning voor een mestvergistingsinstallatie aan de Loosbroekseweg in Nistelrode door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Het provinciebestuur besloot de omgevingsvergunning in te trekken omdat het op deze locatie gevestigde bedrijf vaak de regels zou hebben overtreden. Het bedrijf dat de vergunning had, kwam eerder tegen de intrekking daarvan in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Volgens het bedrijf heeft het jaren aan het aanvragen van de vergunning gewerkt en daar veel geld in gestoken. Het bedrijf zegt dat het provinciebestuur het intrekken van de vergunning gebruikt als middel om het bedrijf te straffen. Dat is niet toegestaan, zegt het bedrijf. De rechtbank oordeelde in december 2017 dat het bedrijf geen belang heeft bij een uitspraak over de intrekking van de omgevingsvergunning, omdat het bedrijf de mestvergistingsinstallatie toch niet had kunnen uitbaten. Het bedrijf pachtte de locatie aan de Loosbroekseweg en die erfpacht was al een half jaar voor intrekking van de omgevingsvergunning afgelopen, zodat het bedrijf deze locatie toch niet had kunnen gebruiken. Daarom verklaarde de rechtbank het beroep van het bedrijf niet-ontvankelijk. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201800905/1)

13.30 uur

Sluiting coffeeshop in Eindhoven
Zitting over het besluit van de burgemeester van Eindhoven om een coffeeshop in die stad voor bijna een jaar te sluiten. De burgemeester deed dat omdat in het huis van de bestuurder van de coffeeshop, op ongeveer tien kilometer afstand van de coffeeshop, een grote voorraad softdrugs was aangetroffen. De coffeeshop kwam eerder tegen de sluiting in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Volgens de coffeeshop mocht de burgemeester de zaak niet sluiten, omdat het hier niet om een overtreding in de coffeeshop zelf ging. Verder had de bestuurder van de coffeeshop geen toestemming gegeven om in zijn huis te kijken en is het niet ongebruikelijk dat een voorraad van een coffeeshop in een woning wordt bewaard. De rechtbank verklaarde het beroep in januari 2018 echter ongegrond. De coffeeshop laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201801931/1)

13.30 uur

Vreemdelingen uit Rifgebied in Marokko
Zitting over de weigering van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om asielvergunningen te verlenen aan twee vreemdelingen uit Marokko, een man en een vrouw. De vreemdelingen willen asiel in Nederland. Zij komen uit het Rifgebied in Marokko en de man was daar politiek actief. Ook in Nederland zet de man zich in voor de bewoners van het Rifgebied. Daarom lopen de vreemdelingen risico’s in Marokko en hebben zij recht op asiel, zeggen zij. Volgens de staatssecretaris kunnen de vreemdelingen echter wel terugkeren naar Marokko en is er geen reden om hen een asielvergunning te verlenen. De vreemdelingen kwamen tegen de weigering van de staatssecretaris eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die verklaarde de beroepen van de vreemdelingen in juli 2017 echter ongegrond. De vreemdelingen laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201705953/1)