Zijne Majesteit de Koning is Voorzitter van de Raad van State. De Raad van State bestaat uit een vice-president en maximaal tien leden. De vice-president heeft de dagelijkse leiding over het college en de organisatie van de Raad.

In de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn naast leden ook staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst werkzaam. De Raad van State telt op dit moment ruim 60 staatsraden. Het aantal leden en staatsraden dat in de beide Afdelingen tegelijkertijd werkzaam is, is in de wet beperkt tot maximaal tien.

Samenstelling Afdeling advisering Samenstelling Afdeling bestuursrechtspraak
Samenstelling van de
Afdeling advisering
Samenstelling van de
Afdeling bestuursrechtspraak

Leden en staatsraden worden bij koninklijk besluit benoemd voor het leven. De leden van de Afdeling advisering kunnen ook voor bepaalde tijd worden benoemd. De ministerraad draagt de leden en staatsraden voor, waarbij de Raad zelf een aanbeveling doet. Voor de benoeming van de vice-president wordt de Raad geraadpleegd.

Bij de benoeming van leden en staatsraden wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op het terrein van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Zij komen voort uit de kring van de wetenschap, het bestuur, de rechterlijke macht en de overheid.

Leden en staatsraden die alleen in de Afdeling bestuursrechtspraak worden benoemd, moeten een juridische achtergrond hebben.

Raad van State van het Koninkrijk

Op grond van artikel 13 van het Statuut voor het Koninkrijk treedt de Afdeling advisering van de Raad van State in voorkomende gevallen op als Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben elk een staatsraad aangewezen die bij koninkrijksaangelegenheden aan de beraadslagingen deelneemt.

Kwaliteiten

Een goede vervulling van de taken als adviseur en als bestuursrechter brengt mee dat binnen de Raad van State bepaalde kwaliteiten aanwezig moeten zijn. Daarnaast moeten ook de individuele leden en staatsraden persoonlijk bepaalde kwaliteiten bezitten. Lees meer hierover in deze notitie.