De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. Hoe dat advies tot stand komt en wat er vervolgens mee gebeurt, leest u hieronder.

Hoe komt het advies tot stand?

De Afdeling advisering is verdeeld in vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie of vier ministeries. Het kan gaan om een wetsvoorstel of een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur. Een wetsvoorstel moet worden aangenomen door het parlement. Een algemene maatregel van bestuur kan een minister zelf uitvaardigen. Het definitieve advies over een voorstel wordt vastgesteld door de algemene vergadering van de Afdeling advisering, onder voorzitterschap van de vice-president.

Aan het slot van het advies geeft de Afdeling advisering haar eindoordeel over het voorstel. Dit wordt het dictum genoemd en kan variëren van zeer positief tot zeer negatief. Een zeer positief advies wordt een advies conform genoemd en bevat geen inhoudelijke opmerkingen. Een dictum kan ook negatief zijn. De Afdeling advisering adviseert dan het wetsvoorstel niet in te dienen of de algemene maatregel van bestuur niet tot stand te brengen of dit pas te doen na ingrijpende wijzigingen. Als de Afdeling advisering een negatief dictum uitbrengt, moet het voorstel terug naar de ministerraad. Als het advies negatief is, kan de regering besluiten het voorstel in te trekken.

Wat gebeurt er met het advies?

De Afdeling advisering stuurt een vastgesteld advies naar het ministerie. Het advies is dan nog niet openbaar. De minister kan eerst zijn reactie geven in het 'Nader rapport' aan de Koning. Daarna wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend of wordt de algemene maatregel van bestuur ondertekend door de Koning en bekendgemaakt. Pas dan zijn alle stukken (wetsvoorstel, advies van de Raad van State en Nader rapport) openbaar en voor iedereen toegankelijk. De regering kan er ook voor kiezen om de algemene maatregel van bestuur niet in werking te laten treden, of om het wetsvoorstel buiten verdere behandeling te laten en dus niet in te dienen bij de Tweede Kamer.

Alle adviezen die na 1 januari 2000 zijn vastgesteld, zijn met volledige tekst op deze site te vinden.