De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. Deze taak ligt vast in de Nederlandse Grondwet. Waarover de Afdeling advisering van de Raad van State adviseert is te lezen in de Wet op de Raad van State.

Adviestaken van de Raad van State

De Afdeling advisering adviseert over:

  • alle wetsvoorstellen die de regering naar de Staten-Generaal stuurt;
  • alle algemene maatregelen van bestuur (a.m.v.b.'s) voordat die worden uitgevaardigd door de Kroon;
  • alle internationale verdragen die de regering ter goedkeuring voorlegt aan de Staten-Generaal.

Waarover adviseert de Afdeling advisering nog meer?

  • De Afdeling advisering geeft ook advies in gevallen waarin een wet dat voorschrijft. Denk daarbij aan de Miljoenennota en onteigeningsbesluiten. Bovendien kan de regering ook advies vragen in zaken waarin zij dat nodig vindt.
  • De Afdeling advisering adviseert één of meer leden van de Tweede Kamer der de Staten-Generaal over wetsvoorstellen (initiatiefvoorstellen). De adviezen zijn gericht aan de Tweede Kamer en worden zoveel mogelijk met voorrang behandeld.
  • Verder kan de Afdeling advisering voorlichting geven in zaken van wetgeving en bestuur. Voorbeelden zijn de voorlichting over de ontwerprichtlijn over diensten op de interne EU-markt en over de verenigbaarheid van de regeling luchtkwaliteit, met de Europese richtlijnen over luchtkwaliteit.
  • Ook geeft de Afdeling advisering spontaan advies over onderwerpen waarover hij nieuwe wetgeving wenselijk acht. Daarnaast wordt advies gegeven over bijzondere aangelegenheden zoals het advies over 50 jaar Raad van State van het Koninkrijk.

De Raad van State van het Koninkrijk

In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus drie extra leden, aangewezen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De taken van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zijn vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Welke zaken behandelt de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk?

In hoofdlijnen wordt deze Afdeling over hetzelfde soort zaken gehoord als de Afdeling advisering van de Raad van State. De zaken bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gaan over zaken die ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten raken. Denk hierbij aan:

  • rijkswetten
  • algemene maatregelen van rijksbestuur
  • rijksverdragen

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk kan verder worden gehoord over zaken waarin de regering dat nodig acht.