Werkafspraken met het Centraal Planbureau


Op grond van de Klimaatwet moet het Klimaatplan een beschouwing bevatten van de gevolgen die het te voeren klimaatbeleid van de regering heeft op onder meer de financiële positie van huishoudens, bedrijven en overheden, de werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke en betaalbare transitie.

De Klimaatnota moet onder meer bevatten de financiële gevolgen voor huishoudens, ondernemingen en overheden van significante ontwikkelingen in het klimaatbeleid die afwijken van het Klimaatplan. Het ligt voor de hand dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hiervoor het Centraal Planbureau (CPB) zal vragen ramingen te maken, zoals dat ook voor het Klimaatakkoord is gebeurd. Het gaat hierbij om de budgettaire effecten, de lasten- en inkomenseffecten en de lastenverdeling. Zo mogelijk worden ook de macro-economische effecten in beeld gebracht.

Het is de taak van de Afdeling advisering van de Raad van State het klimaatbeleid ingevolge de Klimaatwet normatief te toetsen en bestuurlijk te wegen in het licht van het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De Afdeling advisering zal daarbij zo nodig ook de ramingen en analyses van het CPB betrekken.

Het CPB heeft ervaring met onafhankelijk economisch wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit analyses en ramingen. Ministers of staatssecretarissen kunnen geen aanwijzingen geven voor de onderzoeksmethoden of inhoud van de rapportages van de planbureaus (artikel 4 van de Aanwijzingen van de minister-president voor de Planbureaus).

Het is voor de Afdeling advisering van belang dat zij voor een beoordeling van de financieel-economische gevolgen van het klimaatbeleid ingevolge de Klimaatwet tijdig gebruik kan maken van onafhankelijke ramingen en analyses van het CPB.

Daarvoor hebben zij de volgende werkafspraken gemaakt:

  1. Informatie

De Afdeling advisering kan het CPB verzoeken ramingen en analyses te verstrekken en aanvullende informatie te leveren over de relatie tussen het lopende klimaatbeleid en de rijksbegroting en over de hierboven omschreven financieel-economische aspecten die het Klimaatplan, de Klimaatnota en de voortgangsrapportage moet bevatten.

  1. Overleg

De Afdeling advisering en het CPB overleggen ten minste eenmaal per jaar over de behoefte van de Afdeling advisering aan ramingen, analyses en informatie.

  1. Publicatie werkafspraken

De werkafspraken tussen het CPB en de Afdeling advisering worden openbaar gemaakt.

  1. Evaluatie

Op basis van de ervaringen wordt periodiek bezien of de werkafspraken moeten worden aangevuld of gewijzigd.