Werkafspraken met het Planbureau voor de Leefomgeving


De Klimaatwet schrijft ook voor dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  een keer per jaar aan de minister van Economische Zaken en Klimaat een klimaat- en energieverkenning uitbrengt (KEV). De KEV is een wetenschappelijk rapport over de gevolgen van het gevoerde klimaatbeleid.

De Afdeling advisering maakt voor de uitvoering van haar taak gebruik van de KEV en kan om aanvullende analyses en berekeningen vragen. De Klimaatwet voorziet met deze opzet in een taakverdeling tussen aan de ene kant het opstellen door het PBL van onafhankelijke analyses en ramingen van de gevolgen van het gevoerde klimaatbeleid en aan de andere kant de normatieve toetsing en bestuurlijke weging door de Afdeling advisering van het klimaatbeleid in het licht van de klimaatdoelstellingen.

Het PBL heeft ervaring op het terrein van onafhankelijke analyses en ramingen. Ministers of staatssecretarissen kunnen geen aanwijzingen geven voor onderzoeksmethoden of inhoud van de rapportages van de planbureaus (artikel 4 van de Aanwijzingen van de minister-president voor de Planbureaus).

De Afdeling advisering en het PBL hebben de volgende werkafspraken gemaakt:

  1. Aard informatie

De KEV bevat ramingen op basis waarvan een oordeel kan worden gevormd of met het klimaatbeleid de klimaatdoelstellingen van de Klimaatwet worden gehaald. De KEV bevat daarover in ieder geval een samenvattende paragraaf.

  1. Tijdige informatie

De Afdeling advisering ontvangt van het PBL concepten van de KEV in de fase van de voorbereiding daarvan. De concepten in de voorbereidende fase betreffen achtereenvolgens een overzicht van het (vastgestelde en voorgenomen) beleid dat het uitgangspunt is voor de KEV, een overzicht van de conceptresultaten van de gehele KEV, de gehele concept-KEV, de samenvatting en de definitieve concept-KEV.

  1. Nadere informatie

De Afdeling advisering kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak en de daaruit vloeiende vragen het PBL verzoeken aanvullende analyses en berekeningen te verstrekken en aanvullende informatie te leveren.

  1. Overleg

De Afdeling advisering en het PBL overleggen ten minste eenmaal per jaar over de behoefte van de Afdeling advisering aan analyses, berekeningen en informatie. Op ambtelijk niveau is de Raad van State waarnemer in de adviesgroep KEV.

  1. Publicatie werkafspraken

De werkafspraken tussen het PBL en de Afdeling advisering worden openbaar gemaakt.

  1. Evaluatie

Op basis van de ervaringen wordt periodiek bezien of de werkafspraken moeten worden aangevuld of gewijzigd.