Met ingang van 1 september 2019 heeft Nederland een Klimaatwet. Het doel van deze wet is om de uitstoot van broeikasgassen, zoals C02, te verminderen. Een teveel aan broeikasgassen in de lucht verandert het klimaat en heeft negatieve gevolgen voor mens en natuur.

Taak Afdeling advisering

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in de Klimaatwet een taak. Zij toetst het klimaatbeleid van de regering.

Klimaatwet

In de Klimaatwet staan klimaatdoelstellingen voor Nederland. Voor 2050 is de doelstelling om 95% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Om dat doel te bereiken is het de bedoeling dat Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990 en dat de elektriciteitsproductie in 2050 volledig C02-neutraal is.

Klimaatbeleid

De Klimaatwet bevat behalve klimaatdoelstellingen ook een beleidskader om die doelstellingen te halen. In de wet staan daarvoor drie beleidsinstrumenten: het vijfjaarlijkse Klimaatplan, de tweejaarlijkse Voortgangsrapportage en de jaarlijkse Klimaatnota.

De regering moet in ieder geval elke vijf jaar een Klimaatplan opstellen waarin de hoofdzaken van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar staan. En elk jaar, in principe op de vierde donderdag van oktober, stuurt de minister van Economische Zaken en Klimaat een Klimaatnota naar de Eerste en Tweede Kamer. In deze nota reageert de minister op het jaarlijkse rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (de klimaat- en energieverkenning) over de voortgang van het klimaatbeleid. Elke twee jaar na het Klimaatplan verschijnt er een Voortgangsrapportage waarin aanvullend beleid kan staan om de doelen in de Klimaatwet te halen.

De Afdeling advisering toetst of de regering met het Klimaatplan, de Klimaatnota en de Voortgangsrapportage kan voldoen aan de klimaatdoelstellingen die de Klimaatwet stelt.

Beschouwing Klimaatnota 2021

In oktober 2021 verscheen de beschouwing op de tweede Klimaatnota van de regering. Volgens de Afdeling advisering zijn de klimaatdoelen uit zicht en zijn nĂș extra maatregelen nodig. De klimaatcrisis is niet iets van de toekomst, maar is al volop aan de gang.

Beschouwing Klimaatnota 2020

In oktober 2020 verscheen de beschouwing op de eerste Klimaatnota van de regering. Volgens de Afdeling advisering moeten er nu al aanvullende maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen beduidend te verminderen. Daarmee kan niet worden gewacht.

Beschouwing Klimaatplan 2019

In november 2019 verscheen de beschouwing op het eerste Klimaatplan van de regering. Het plan geeft volgens de Afdeling advisering blijk van een stevig klimaatbeleid, maar er zijn aanvullende maatregelen nodig om in 2030 een broeikasgasreductie van 49% te behalen.

Toetsingskader

Hoe toetst de Afdeling advisering het klimaatbeleid?

Werkafspraken

De Afdeling advisering heeft met het ministerie van EZK en twee planbureaus werkafspraken gemaakt over de toetsing aan de Klimaatwet.

Expertisekring Klimaat

Om het klimaatbeleid van de regering goed te kunnen beoordelen, heeft de Afdeling advisering een expertisekring met externe deskundigen ingesteld.