Vrijdag 15 februari 2019

10.00 uur

Bestemmingsplan 'HOV-baan Dichterswijk' van de gemeente Utrecht
Zitting over het bestemmingsplan 'HOV-baan Dichterswijk' dat de gemeenteraad van Utrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan mogelijk tussen de Croeselaan en de Overste den Oudenlaan in Utrecht. Zo maakt het de toekomstige busbaan Dichterswijk mogelijk. Ook wordt de doorstroming naar en bereikbaarheid van het stationsgebied verbeterd door aanpassing van de autowegen. Coöperatieve Rabobank UA komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rabobank heeft haar hoofdkantoor aan de Croeselaan en vreest dat de aanleg van de busbaan en de aanpassing van de wegen de bereikbaarheid van haar hoofdkantoor in de weg staat. De verkeersberekeningen zouden onjuist zijn en niet inzichtelijk voor Rabobank. Ook zou er niet genoeg rekening zijn gehouden met haar belangen. (zaaknummer 201805130/1)

10.00 uur

Aanwijzing gebieden voor Hollandse kust als windenergiegebied
Zitting over twee zogenoemde kavelbesluiten van de minister van Economische Zaken. Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt een locatie voor een windpark en een route voor de aansluitverbinding aangewezen. In de kavelbesluiten III en IV, waar het in deze zaak om gaat, zijn gebieden langs de westzijde van de Hollandse kust (Van Den Haag tot Haarlem) aangewezen waar onder voorwaarden een windpark gebouwd mag worden. Er mogen per kavel maximaal 63 windturbines worden gebouwd met een maximale tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau. De kortste afstand van de kavels tot de kust is 18,5 kilometer. Tegen de kavelbesluiten komen stichting Vrije Horizon samen met inwoners uit Zandvoort, stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust en een rederij uit Katwijk in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichtingen en inwoners zijn het er niet mee eens dat de minister heeft gekozen voor de ontwikkeling van dit gebied voor de kust in plaats van het windenergiegebied IJmuiden Ver. Dat laatste gebied heeft volgens hen als voordeel dat de windturbines op deze locatie vanaf de kust niet zichtbaar zijn. Bovendien zouden windturbines daar minder schade toebrengen aan flora en fauna dan in het windenenergiegebied Hollandse Kust. Verder zullen de kustgemeenten volgens de bezwaarmakers grote economische schade lijden door het teruglopende toerisme vanwege de aantasting van het vrije uitzicht op zee. De windparken zullen bovendien afbreuk doen aan de beleving van de zonsondergang en hebben nadelige gevolgen voor vogels en zeezoogdieren. De rederij vreest nadelige gevolgen voor de visbestanden en bruinvissen. Daarnaast ontstaat er door de windparken volgens de rederij ruimtegebrek op zee voor vissers binnen de 12-mijlszone. Ook is de rederij bang voor aanvaringen tussen een tanker en een windturbine. Zo'n aanvaring zou grote gevolgen hebben voor visserij en kust. (zaaknummer 201801875/1)