Vrijdag 18 januari 2019

10.00 uur

Burgemeester weigert vergunningen voor coffeeshop in Amsterdam
Zitting over de weigering door de burgemeester van Amsterdam om een exploitatievergunning en horecavergunning te verlenen voor een coffeeshop in Amsterdam Zuidoost. De burgemeester weigerde de vergunningen, omdat de aanvrager niet aan de voorwaarden zou hebben voldaan. In 2004 is er een selectieprocedure geweest voor gegadigden die een of meer coffeeshops in Amsterdam Zuidoost wilden vestigen. Daaruit zijn twee gegadigden gekomen, maar de aanvrager van de vergunningen zat daar niet bij. Ook staat hij niet op de lijst van bestaande coffeeshops in die buurt. Omdat de aanvrager niet op die lijst is vermeld en niet uit de selectieprocedure is gekomen, komt hij volgens de burgemeester niet in aanmerking voor een exploitatievergunning voor een coffeeshop in Zuidoost. De aanvrager is het daar niet mee eens en kwam tegen het besluit van de burgemeester eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Die verklaarde zijn beroep in februari 2018 ongegrond. De aanvrager laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201803064/1)

11.30 uur

Goedkeuring voor faunabeheerplan in Gelderland
Zitting over het besluit van het college van gedeputeerde staten van Gelderland om het 'Faunabeheerplan jacht en vrijstelling 2017-2023' goed te keuren. In zo’n faunabeheerplan staat informatie over de populaties van diersoorten die een faunabeheereenheid beheert, welke schade in het verleden door die dieren is veroorzaakt en welke schade in de toekomst te verwachten is. In deze zaak gaat het om een faunabeheerplan dat door de faunabeheereenheid in Gelderland is vastgesteld. De Faunabescherming is het niet eens met de goedkeuring die het provinciebestuur daaraan heeft gegeven. Volgens de Faunabescherming is het bestuur van de faunabeheereenheid niet samengesteld volgens de regels van de Wet natuurbescherming. Daarnaast is de Faunabescherming het niet eens met de inhoud van het faunabeheerplan. De Faunabescherming kwam daarom eerder tegen het besluit van het provinciebestuur in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die verklaarde zich in maart 2018 niet bevoegd om over het besluit een oordeel te geven. Het besluit om het faunabeheerplan goed te keuren zou geen besluit zijn waartegen je in beroep kunt gaan bij de rechter. Het zou naar het oordeel van de rechtbank gaan om de goedkeuring van een algemeen verbindend voorschrift. De Faunabescherming is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201803622/1)