Vrijdag 7 december 2018

10.00 uur

(Deze zaak is ingetrokken en wordt niet meer op zitting behandeld)
Bestemmingsplan voor Nieuwe Park Rozenburgschool in Rotterdam
Zitting over het bestemmingsplan 'Beschermd Stadsgezicht Kralingen' dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft onder meer betrekking op de Nieuwe Park Rozenburgschool aan de Hoflaan. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het binnenterrein van de school te gebruiken als schoolplein. Omwonenden zijn het hier niet mee eens. Ze vrezen dat hun woongenot hierdoor wordt aangetast. Daarom komen ze tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201800762/1)

10.00 uur

Plannen voor doortrekken Reevediep naar Drontermeer en aanleg woonwijk Reeve
Zitting over het 'Projectplan IJsseldelta-Zuid' dat de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu heeft vastgesteld. Ter uitvoering van dit plan heeft de gemeenteraad van Kampen het bestemmingsplan 'IJsseldelta-Zuid, 1e herziening Reevediep' vastgesteld en heeft het college van gedeputeerde staten een natuurvergunning voor de doorgaande vaarverbinding Reevediep verleend. Al deze besluiten maken het mogelijk om de vaarweg 'Reevediep' aan te sluiten op het Drontermeer. Hierdoor ontstaat een doorgaande recreatieve vaarroute tussen de IJssel en het Drontermeer. (zaaknummer 201710175/1)
De zitting gaat ook over het bestemmingsplan 'Reeve' dat de gemeente Kampen heeft vastgesteld. Dat bestemmingsplan maakt de aanleg van woonwijk Reeve mogelijk met 600 woningen, een jachthaven en een recreatiegebied. (zaaknummer 201802133/1)

Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich buigt over het Reevediep en woonwijk Reeve. In een gedeeltelijke tussen- en einduitspraak van februari 2015 werd geoordeeld dat de gemeenteraad van Kampen niet inzichtelijk had gemaakt dat er een 'actuele regionale behoefte' bestond aan de (toen) 1.300 geplande woningen in woonwijk Reeve. In een einduitspraak van november 2015 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het Reevediep weliswaar aangelegd mocht worden, maar de aansluiting op het Drontermeer niet tot stand mocht worden gebracht. Bij beide uitspraken zijn persberichten uitgebracht. Lees hier het persbericht over onder meer het bestemmingsplan voor de woonwijk Reeve en hier het persbericht bij de uitspraak over het Reevediep. De overheden willen met de besluiten die vandaag op de zitting aan de orde komen, alsnog een doorgaande vaarverbinding mogelijk maken en het dorp Reeve bouwen, zij het met een kleiner aantal woningen. Stichting Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta maken tegen beide ontwikkelingen bezwaar en komen tegen de besluiten in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de natuurorganisaties hebben de plannen voor de doorgaande vaarverbinding en de woningen nadelige gevolgen voor de roerdomp en de grote karekiet en het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.

11.00 uur

Bestemmingsplan 'Kamphuizerpolder-Buitenlust' van de gemeente Oegstgeest
Zitting over het bestemmingsplan 'Kamphuizerpolder-Buitenlust' dat de gemeenteraad van Oegstgeest heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 60 nieuwe woningen mogelijk in de Kamphuizerpolder. Twee inwoners van Oegstgeest zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is er geen behoefte aan zo veel nieuwe woningen. Daarnaast vinden ze het bestemmingsplan te beperkt en vinden ze dat de gemeenteraad ook het gebied Frederiksoord-Zuid in het bestemmingsplan had moeten opnemen. Daarom komen ze tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (zaaknummer 201706768/1)