Donderdag 6 december 2018

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Heideweg 52' van de gemeente Soest
Zitting over het bestemmingsplan 'Heideweg 52' dat de gemeenteraad van Soest heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt vier vrijstaande woningen en acht twee-onder-een-kapwoningen mogelijk op het terrein van het voormalig Klooster Regina Pacis. Twee omwonenden zijn het hier niet mee eens. Volgens hen is er geen maatschappelijk draagvlak voor de bouwplannen op het voormalige kloosterterrein. Alternatieve invullingen van het terrein zouden volgens hen niet goed zijn afgewogen. Ook de grootschalige bomenkap die nodig is om de woningen te bouwen, is hen een doorn in het oog. Verder zou er meer onderzoek nodig zijn naar de impact van het bouwproject op vleermuizen en de rode eekhoorn. Daarom zijn zij tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, verzoeken zij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen. (zaaknummer 201806896/2)

10.45 uur

Nieuwe woningen in Dongen
Zitting over het bestemmingsplan 'Heuvel 15' dat de gemeenteraad van Dongen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 23 nieuwe woningen mogelijk in een monumentale leerlooijerij op een perceel aan de Heuvel in Dongen. Een omwonende komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de omwonende past het bouwproject niet in de omgeving. Verder vreest de omwonende voor verkeers- en parkeerproblemen als gevolg van de nieuwe woningen. (zaaknummer 201803660/1)

11.00 uur

Dwangsommen voor voormalige nertsenfokkerij in Voerendaal
Zitting over de dwangsommen die het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal heeft opgelegd aan één van de huidige eigenaren van een perceel aan de Bergseweg in Voerendaal. Op het perceel zat voorheen een nertsenfokkerij, maar daar is naderhand een drugslab gevestigd. Met de dwangsommen wil het gemeentebestuur afdwingen dat de gevaarlijke resten van het drugslab worden opgeruimd en dat de vervuilde grond wordt verwijderd. Eén van de huidige eigenaren heeft het perceel in een erfenis gekregen en zegt dat zij er nu geen toegang toe heeft. Haar broer heeft het perceel met haar geërfd en zou haar geen toegang verschaffen tot het perceel. Daarom kan zij ook niet aan de opdracht van de gemeente voldoen. Zij heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente en vraagt de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak in de tussentijd van de Raad van State om de dwangsommen te schorsen. (zaaknummer 201808651/1)

11.30 uur

(Deze zaak is ingetrokken en wordt niet meer op zitting behandeld)
Business Centre Treeport in Zundert
Zitting over het bestemmingsplan 'Business Centre Treeport' dat de gemeenteraad van Zundert heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een logistiek centrum voor boomkwekerijen mogelijk met een totale oppervlakte van ongeveer 52 hectare. Een melkveehouder in de omgeving is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De melkveehouder is bang voor een verslechtering van de waterhuishouding op zijn perceel, onder meer door afvalwater en door veranderingen in het grondwaterpeil. Verder denkt hij dat zijn perceel slechter bereikbaar wordt. In afwachting van een definitieve uitspraak op zijn beroep, vraagt hij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen. (zaaknummer 201807226/2)

13.15 uur

Vergoeding voor constructiefout schoolgebouw
Zitting over de huisvestingsvoorziening die het college van burgemeester en wethouders van Veendam heeft toegekend aan de Scholengroep Opron voor het herstel van constructiefouten in een schoolgebouw in Veendam. Door constructiefouten zijn problemen ontstaan met het binnenklimaat, met gezondheidsklachten van leerlingen en docenten als gevolg. De stichting heeft de gemeente gevraagd om een spoedeisende voorziening (een geldsom) om de verwarmings- en ventilatiesystemen op te knappen. De stichting vroeg om vier ton, maar kreeg maar één ton, en kwam daarom eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Die verklaarde het beroep in februari 2018 echter ongegrond. De stichting laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de stichting zijn verdergaande ingrepen in het gebouw nodig dan waar de rechtbank van uitging en is daarom meer geld nodig. (zaaknummer 201802767/1