Dinsdag 24 april 2018

10.00 uur

Milieuzone Rotterdam
Zitting over de verkeersmaatregelen die het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft vastgesteld. Deze verkeersmaatregelen houden in dat met waarschuwingsborden een zogenoemde milieuzone wordt ingesteld voor een groot aantal straten in het centrum en noorden van Rotterdam. Binnen die zone mogen geen auto's op diesel rijden die van vóór 2001 zijn. Ook benzineauto's van vóór juli 1992 mogen niet in dit gebied komen. Met de milieuzone wil de gemeente de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. Inwoners van Rotterdam, de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs en de Stichting Rotterdamse Klassiekers zijn het niet eens met de milieuzone en kwamen daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Die verklaarde hun beroep in juni 2017 deels gegrond. De rechtbank draaide het verbod op de benzineauto’s terug. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de gevolgen van de milieuzone voor de kleine groep bezitters van benzineauto's niet in verhouding met het daarmee te bereiken doel, namelijk de effecten op de luchtkwaliteit. Het gemeentebestuur is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is daartegen in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook zijn er zo'n twintig inwoners van Rotterdam tegen de uitspraak in hoger beroep gekomen. Zij vinden de uitspraak van de rechtbank juist niet ver genoeg gaan. In de tussentijd heeft het gemeentebestuur een nieuwe beslissing genomen over de benzineauto's. In het nieuwe besluit heeft het gemeentebestuur wederom verboden dat benzineauto's van vóór juli 1992 in het centrum en het noorden van Rotterdam rijden. Ook tegen dat nieuwe besluit is veel bezwaar onder inwoners van Rotterdam. (zaaknummer 201705992/1)

10.00 uur

Omgevingsvergunning voor aanlegsteigers in Amsterdam
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft verleend aan twee rederijen. Het gaat om een vergunning voor drie aanlegsteigers met zeven ligplaatsen aan de Borneosteiger. Een omwonende kwam tegen die vergunning eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Hij vreest overlast en vindt de voorwaarden onduidelijk die in de vergunning staan. De rechtbank paste die voorwaarden in een uitspraak van januari 2018 aan, en bepaalde dat het niet mogelijk is om na 23.00 uur nog te varen en aan te leggen. De twee rederijen zijn tegen die uitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij willen van de voorwaarden af, omdat die hen veel klandizie zouden kosten. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun hoger beroep, verzoeken de rederijen de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om een voorlopige voorziening te treffen. (zaaknummer 201801278/2)

10.45 uur

(Deze zaak is vandaag alsnog ingetrokken en zal dus niet op een zitting worden behandeld)
Uitbreiding van jachtschietvereniging in Elspeet
Zitting over de weigering van het college van gedeputeerde staten van Gelderland om maatregelen te nemen tegen de uitbreiding van een jachtschietvereniging in Elspeet. Stichting Veluwe Bijzonder had om maatregelen gevraagd. De jachtschietvereniging wil uitbreiden met een ondergrondse schietbaan. Ook wil zij voor een aantal uur per week bovengrondse schietactiviteiten mogelijk maken. Daarvoor moeten dan geluidsschermen worden geplaatst. Voor de uitbreiding moeten er bomen worden gekapt. In totaal gaat het om ongeveer 2.800 m² bosgebied. Maar volgens de stichting is voor de bomenkap een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming nodig. Zij heeft het provinciebestuur daarom verzocht om maatregelen te nemen tegen de bomenkap. Volgens de stichting deed het provinciebestuur er te lang over om op haar verzoek te beslissen. Zij kwam daarom eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die verklaarde dat beroep niet-ontvankelijk. Naar het oordeel van de rechtbank was de stichting te vroeg met het indienen van haar beroep, omdat de termijn waarin het provinciebestuur op haar verzoek moest beslissen nog niet was verstreken. Tegen de uitspraak van de rechtbank is de stichting in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om te voorkomen dat de bomen in de tussentijd worden gekapt, heeft zij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen. (zaaknummer 201801384/2)