Dinsdag 15 oktober 2013

​10.00 uur

(Bestemmingsplan voor Aldi-supermarkt in Wissenkerke)

Zitting over het bestemmingsplan 'Centrumplan Wissenkerke' dat de gemeenteraad van Noord-Beveland heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een Aldi-supermarkt mogelijk op de hoek van de Voorstraat en de Oostvoorstraat in Wissenkerke. Het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland heeft ook een omgevingsvergunning voor de bouw verleend. Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn twee inwoners van Kortgene en Wissenkerke in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beiden betwijfelen of er voldoende 'marktruimte' is voor de Aldi en vrezen nadelige gevolgen voor andere ondernemers. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroepen, verzoeken zij de Raad van State het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201306171/2)

11.00 uur

(Dwangsom voor landingsplaats helikopter in Lunteren)

Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Ede heeft opgelegd aan een inwoner van Barneveld. Het gemeentebestuur wil dat de man een perceel aan de Mijlerweg in Lunteren niet langer gebruikt als landingplaats voor een helikopter. Volgens het gemeentebestuur is de landingsplaats namelijk in strijd met de agrarische bestemming van het perceel. De man bestrijdt dat. Volgens hem is voor de helihaven een zogenoemde luchthavenregeling vastgesteld die het bestemmingsplan 'opzij' zet. Daarom komt de man tegen de dwangsom in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank Gelderland verklaarde in februari 2013 een eerder beroep van de man ongegrond. (zaaknummer 201302755/1)

12.15 uur

(Bestemmingsplan 'Stadhuiskwartier' van de gemeente Deventer)

Zitting over het bestemmingsplan 'Stadhuiskwartier' dat de gemeenteraad van Deventer heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw stadskantoor mogelijk aan het Grote Kerkhof en het Burseplein. De ambtenaren van de gemeente zijn op dit moment verspreid over meerdere locaties in de stad. De nieuwbouw van het stadskantoor zal plaatsbieden aan alle medewerkers van de gemeente Deventer en geeft een impuls aan de levendigheid van de binnenstad, aldus de gemeenteraad. Tegen het bestemmingsplan zijn een makelaarskantoor aan de Nieuwe Markt en een beleggingsmaatschappij in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beide vrezen parkeerproblemen in het centrum als het stadskantoor is gebouwd. De beleggingsmaatschappij is eigenaar van diverse panden in de binnenstad van Deventer, waaronder enkele panden die nu nog in gebruik zijn bij de gemeente Deventer. Het bedrijf vreest leegstand van zijn panden als de gemeente zijn intrek neemt in het nieuwe stadskantoor. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroepen, verzoeken het makelaarskantoor en de beleggingsmaatschappij de Raad van State het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201307641/2)

13.00 uur

(Besluiten voor bevaarbaar maken van Polderhoofdkanaal)

Zitting over de ontheffing die de toenmalige staatssecretaris van Econmische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft verleend aan de gemeente Opsterland. Het gaat om een ontheffing van de Flora- en Faunawet voor de waterspitsmuis, grote modderkruiper en gestreepte waterroofkever. De ontheffing is nodig omdat de gemeente het Polderhoofdkanaal weer bevaarbaar wil maken en daarvoor de verblijfplaatsen van deze diersoorten worden verstoord. Het Polderhoofdkanaal is een 7,5 kilometer lang kanaal dat loopt van De Veenhoop via Nij Beets naar de Nieuwe Vaart in Opsterland. De staatssecretaris heeft geweigerd een ontheffing te verlenen voor de kleine modderkruiper en groene glazenmaker, omdat met een aantal maatregelen kan worden voorkomen dat de verblijfplaatsen van deze soorten worden verstoord. Twee inwoners van De Veenhoop kwamen eerder bij de rechtbank Leeuwarden in beroep tegen de ontheffing. De rechtbank stelde hen in december 2012 in het gelijk en oordeelde dat ook een ontheffing nodig was voor de kleine modderkruiper en de groene glazenmaker. Ten aanzien van de ontheffing voor de waterspitsmuis, de grote modderkruiper en de gestreepte waterroofkever was de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een 'dwingende reden van groot openbaar belang' op grond waarvan de bescherming van die diersoorten opgeofferd kon worden aan het belang van het bevaarmaken van het Polderhoofdkanaal. Het college van burgemeester en wethouders van Opsterland komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hem heeft de rechtbank op onjuiste wijze getoetst of sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang. De staatssecretaris heeft inmiddels een nieuw besluit genomen en daarbij weer ontheffing verleend voor de waterspitsmuis, grote modderkruiper en gestreepte waterroofkever en dit keer ook voor de kleine modderkruiper en groene glazenmaker. (zaaknummer 201301008/1)
De zitting gaat ook over de omgevingsvergunning die het gemeentebestuur van Smallingerland heeft verleend voor twee bruggen in De Veenhoop. Het gaat om de brug Kanaeldyk 35/Krûswei en de brug Kanaeldyk 6. De bruggen worden gebouwd, omdat het Polderhoofdkanaal op die plekken weer bevaarbaar wordt gemaakt. Een aantal inwoners van De Veenhoop kwam eerder tegen deze vergunning bij de rechtbank Noord-Nederland in beroep. Volgens hen passen de bruggen niet in het open landschap. De bruggen blokkeren waardevolle doorzichten op cultuurhistorische en landschappelijke elementen, aldus de inwoners. Ook vinden de inwoners dat het gemeentebestuur het bouwplan na de aanpassingen opnieuw aan de welstandscommissie Hûs en Hiem had moeten voorleggen voor advies. De rechtbank stelde hen in april 2013 in het ongelijk. Een aantal van de inwoners werd niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij niet eerder een zienswijze tegen het ontwerp van de vergunning hadden ingediend. Tegen die uitspraak komen enkele inwoners in hoger beroep bij de Raad van State. (zaaknummer 201305094/1)

15.00 uur

(Bestemmingsplan 'Maastricht Noordoost')

Zitting over het bestemmingsplan 'Maastricht Noordoost' dat de gemeenteraad van Maastricht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is volgens de gemeenteraad met name gericht op het beheer van de bestaande situatie in het gebied. Stichting Woonpunt is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichting is eigenaar van enkele panden in het gebied dat is bestemd als 'cultuurhistorisch attentiegebied'. De stichting vreest dat door de cultuurhistorische bestemming de panden als gemeentelijk monument zijn aangewezen en de sloop van de panden wordt bemoeilijkt. De stichting heeft namelijk sloop- en nieuwbouwplannen voor een aantal panden. In afwachting van een definitieve uitspraak op haar beroep, verzoekt zij de Raad van State het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201307462/2)