Woensdag 14 juni 2017

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Noord' van de gemeente Stichtse Vecht
Zitting over het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Noord' dat de gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de landelijke gebieden in het noordelijke deel van de gemeente Stichtse Vecht. Tegen het bestemmingsplan komen veertien bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De meeste van hen zijn het niet eens met de bestemming of bouwmogelijkheden van hun eigen of een naastgelegen perceel. Staatsbosbeheer en enkele agrariërs in het gebied zijn het niet eens met de bestemming die de gemeenteraad heeft toegekend aan de polder Mijnden. Het oostelijke deel van de polder heeft een natuurbestemming gekregen en het westelijke deel een agrarische bestemming. Volgens de bezwaarmakers heeft er enkele jaren geleden een grondruil plaatsgevonden waarbij Staatsbosbeheer een aaneengesloten stuk natuur in bezit heeft gekregen en de agrariërs beter bewerkbare agrarische gronden. De afspraken die toen zijn gemaakt zouden niet goed in het bestemmingsplan zijn overgenomen, aldus de bezwaarmakers. Een andere bezwaarmaker is het er niet mee eens dat hij geen weideschuur mag bouwen op zijn perceel tussen de Oostkanaaldijk en de Rijksstraatweg. Hij voert aan dat hij in 2009 al afspraken met de gemeente heeft gemaakt over de bouw van een schuur ter vervanging van drie bestaande schuurtjes. De eigenaar van een perceel aan de Mijndensedijk in Nieuwersluis verzet zich ertegen dat de tuinkamer op zijn perceel is bestemd als bijgebouw. Volgens hem maakt de tuinkamer deel uit van de woningen die op het perceel staan, en had de tuinkamer daarom een woonbestemming moeten krijgen. De Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht is het niet eens met de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt aan veehouderijen. Volgens de stichting zal de uitbreiding van veehouderijen nadelig zijn voor natuur en milieu in de omgeving.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak ook op dinsdag 13 juni op zitting behandeld. (zaaknummer 201601663/1)

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraken
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

10.45 uur

Bestemmingsplan 'Tamarinde' van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Zitting over het bestemmingsplan 'Tamarinde' dat de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk op de voormalige locatie van zorginstelling Tamarinde aan de Scherpenzeelseweg in Leersum. Op grond van het bestemmingsplan mogen op het terrein maximaal 28 woningen worden gebouwd. Een echtpaar dat ten zuiden van het terrein woont, komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het echtpaar worden er teveel woningen op te kleine kavels gebouwd. Volgens hem zouden er alleen woningen op ruime kavels van 1.500 m² tot 2.500 m² gebouwd moeten worden om een vloeiende overgang van stedelijk- naar bosgebied te bewerkstelligen. Verder had er volgens het echtpaar meer onderzoek moeten worden gedaan naar de gevolgen van de woningbouw voor de flora en fauna, omdat het gebied vlak bij de Utrechtse Heuvelrug ligt. Ten slotte vreest het echtpaar voor verkeerdrukte en verkeersonveilige situaties op de Scherpenzeelsweg. Het gaat om een zeer smalle, landelijke weg, aldus het echtpaar. (zaaknummer 201702138/1)

11.00 uur

Bestemmingsplan 'N34-verdubbeling' van de gemeente Coevorden
Zitting over het bestemmingsplan 'N34-verdubbeling' dat de gemeenteraad van Coevorden heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de verdubbeling van de provinciale weg N34 tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot mogelijk, om op die manier de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Tegen het bestemmingsplan komen twee omwonende echtparen en een maatschap in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen overlast. Zo zijn ze bang voor geluidhinder en verminderde luchtkwaliteit. Ook vrezen ze dat hun woningen door de wegverbreding minder waard zullen worden. Daarnaast zou de verdubbeling in strijd zijn met het provinciaal beleid. Volgens de omwonenden is er geen noodzaak voor de verdubbeling, en is er bovendien een alternatief. De maatschap is het daarnaast niet eens met het bestemmingsplan, omdat het landbouwgronden zou kwijtraken ten koste van de weg. Er is volgens haar nog niet voorzien in een passende compensatie daarvoor.
De zitting gaat ook over het besluit van het college van gedeputeerde staten van Drenthe waarbij hogere geluidswaarden zijn vastgesteld voor enkele woningen in Dalen in verband met de verdubbeling van de weg. Tegen dat besluit komen de omwonende echtparen ook in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (zaaknummers 201608699/1 en 201608688/1)

14.00 uur

Hogere geluidswaarden voor 26 nieuwe woningen in Leidschenveen
Zitting over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft vastgesteld voor 26 nieuwe woningen bij de Laan van Leidschenveen in Den Haag. Voor de komst van de nieuwe woningen was eerder al een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Den Haag. Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen komt, mede namens de (toekomstige) eigenaren van de woningen, tegen de hogere geluidswaarden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichting is het niet eens met het geluidsrapport en de berekeningen daarin. Zo zou volgens de stichting zijn uitgegaan van een verkeerde maximumsnelheid op de rijksweg A12. Ook gaat het gemeentebestuur er vanuit dat de woningen in stedelijk gebied liggen, wat volgens de stichting niet het geval is. (zaaknummer 201700857/1)