Donderdag 9 november rechtszitting referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Dinsdag 7 november 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op donderdag 9 november a.s. om 14.00 uur een openbare rechtszitting over het besluit van de Kiesraad om een referendum te houden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet is in de media ook wel bekend als de 'sleepwet'. Tegen dit besluit is een beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De openbare rechtszitting is in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Bezwaar

De bezwaarmaker is van mening dat er geen gelijkwaardige discussie is over de Wiv, omdat de werkwijze en kennis van de inlichtingendiensten geheim en daarom niet bij het publiek bekend zijn. Een inhoudelijke discussie over de wet zou volgens hem alleen mogelijk zijn als geheime informatie openbaar wordt, maar dat zou de staatsveiligheid en mensenlevens in gevaar brengen. Hij wil dat voorkomen en vindt daarom dat er geen referendum mag worden gehouden.

Kiesraad

De Kiesraad stelde op 1 november jl. vast dat er 384.126 geldige ondersteuningsverklaringen waren ingediend voor het houden van een referendum over de Wiv. Op grond van de Wet raadgevend referendum kan tegen zo’n besluit van de Kiesraad beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak is wettelijk verplicht deze zaak zo snel mogelijk op een rechtszitting te behandelen. Binnen zes dagen nadat het beroep is ingesteld, moet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen.

Raadgevend referendum

Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum in werking getreden. Op grond van de wet zijn bijna alle door het parlement aangenomen wetten en goedgekeurde verdragen 'referendabel'. Dit betekent dat er verzocht kan worden om een referendum te houden. Daarvoor moeten minimaal 300.000 ondersteuningsverklaringen worden ingediend bij de Kiesraad.