Samenvatting advies wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Datum publicatie: donderdag 22 november 2018 - Datum advies: woensdag 10 oktober 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor ernstige verkeersdelicten aanscherpt. Het wetsvoorstel is op 21 november 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Uitbreiding strafbaarstelling roekeloos rijgedrag

Het wetsvoorstel maakt 'roekeloos' rijgedrag dat ernstige ongevallen zou kunnen hebben veroorzaakt, maar dat niet heeft gedaan, strafbaar. Daarnaast wil het wetsvoorstel de Wegenverkeerswet 1994 aanpassen. Daardoor zou rijgedrag dat leidt tot zeer ernstige ongevallen vaker dan nu door de rechter kunnen worden aangemerkt als roekeloos verkeersgedrag en dus zwaarder kunnen worden bestraft. Ten slotte maakt het wetsvoorstel een verhoging van de maximale strafmaat mogelijk voor een aantal verkeersdelicten, en breidt het de recidiveregeling uit het Wetboek van Strafrecht uit tot de misdrijven die in de Wegenverkeerswet 1994 zijn opgenomen.

Meer duidelijkheid over betekenis verruiming roekeloosheidsbegrip

Het wetsvoorstel heeft onder meer als doel om het wettelijke begrip roekeloosheid te verruimen. Het advies is om de betekenis van deze verruiming in de toelichting beter uit te leggen. Nu is namelijk onvoldoende duidelijk hoe het wetvoorstel zich verhoudt tot de rechtspraak van de Hoge Raad over roekeloos rijgedrag. Daarnaast zou de keuze om bij het roekeloosheidsbegrip niet langer alleen schuld, maar ook opzet te vereisen, beter toegelicht moeten worden. Tot slot zou uit de toelichting duidelijker moeten blijken dat naast de opgesomde gedragingen ook ander gedrag van vergelijkbare ernst als roekeloos rijgedrag kan worden aangemerkt.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport (de reactie) van de minister.