Samenvatting advies wetswijziging over bewaring van telecommunicatiegegevens

Datum publicatie: dinsdag 13 september 2016 - Datum advies: maandag 25 januari 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van telecommunicatiegegevens. Het wetsvoorstel is op 13 september 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wijzigt de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering naar aanleiding van het ongeldig verklaren van de dataretentierichtlijn door het Hof van Justitie van de Europese Unie en het buiten werking stellen van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Op grond van het wetsvoorstel moeten aanbieders van telecommunicatiediensten van alle Nederlanders bepaalde telecommunicatiegegevens voor zes of twaalf maanden bewaren en beschikbaar houden voor politie en justitie voor onderzoek, opsporing en vervolging van bepaalde misdrijven. Om te voldoen aan de voorwaarden van het arrest van het Hof van Justitie en het Europese Handvest van de Grondrechten vereist het wetsvoorstel onder meer dat de gegevens op het grondgebied van de Europese Unie moeten worden bewaard. Ook wordt de toegang van de officier van justitie tot de opgeslagen telecommunicatiegegevens verder beperkt en is voorzien in een voorafgaande rechterlijke toetsing door de rechter-commissaris.

Algemene bewaarplicht

Op de vraag of een algemene bewaarplicht van bepaalde telecommunicatiegegevens als zodanig (on)evenredig is, gaat de Afdeling advisering in dit advies niet in. Deze vraag ligt op dit moment nog voor bij het Hof van Justitie.

Gevolgen buiten werking stelling

In haar advies gaat de Afdeling advisering in op de gevolgen van de buiten werking stelling van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. In het belang van de rechtszekerheid adviseert de Afdeling advisering om álle buiten werking gestelde artikelen van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, onder gelijktijdige intrekking, opnieuw en waar noodzakelijk gewijzigd in het wetsvoorstel op te nemen.

Toegang tot de bewaarde telecommunicatiegegevens

In het wetsvoorstel wordt de toegang van de officier van justitie tot de bewaarde telecommunicatiegegevens verder beperkt. Zo moet het vorderen van de gegevens door de officier van justitie gerechtvaardigd zijn gelet op de ernst van het misdrijf. Concrete criteria om de ernst van het misdrijf te kunnen beoordelen, ontbreken in het wetsvoorstel. De Afdeling advisering geeft om die reden in overweging om de categorie misdrijven waarvoor opgeslagen gegevens mogen worden gevorderd nader te omschrijven.

Lees hier het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de minister.