Adviezen van de Afdeling advisering die de regering of de Tweede Kamer (bij initiatiefwetsvoorstellen) afgelopen twee weken openbaar heeft gemaakt. De Raad van State publiceert deze adviezen na openbaarmaking direct op zijn website.

9 adviezen gevonden

W16.18.0215/II

 • datum:
 • woensdag 19 september 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132).

W16.18.0236/II

 • datum:
 • woensdag 29 augustus 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend.

W17.18.0141/IV

 • datum:
 • woensdag 27 juni 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de landelijke werking van de OV-chipkaart en enkele technische wijzigingen alsmede tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer (Stb. 2015, 346).

W17.18.0163/IV

 • datum:
 • woensdag 4 juli 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ivm een enkele aanpassing.

W16.18.0125/II

 • datum:
 • donderdag 26 juli 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit houdende regels over de uitoefening van de bevoegdheid tot het binnendringen in een geautomatiseerd werk en het al dan niet met een technisch hulpmiddel onderzoek doen als bedoeld in de artikelen 126nba, eerste lid, 126uba, eerste lid, en 126zpa, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering (Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk).

Van dit advies is een samenvatting gemaakt.

W14.16.0418/IV

 • datum:
 • vrijdag 19 mei 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluidbelasting afkomstig van infrastructuur en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet).

W18.18.0174/IV

 • datum:
 • donderdag 19 juli 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Economische Zaken en Klimaat
 • inhoudsindicatie:

Nota van wijziging bij het voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet), met memorie van toelichting.

Van dit advies is een samenvatting gemaakt.

W02.18.0238/II

 • datum:
 • woensdag 29 augustus 2018
 • soort:
 • Verdrag
 • ministerie:
 • Buitenlandse zaken
 • inhoudsindicatie:

Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Colombia; Bogotá, 5 juni 2018 (Trb. 2018, 80).

W05.18.0204/I

 • datum:
 • woensdag 18 juli 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.