Adviezen van de Afdeling advisering die de regering of de Tweede Kamer (bij initiatiefwetsvoorstellen) afgelopen twee weken openbaar heeft gemaakt. De Raad van State publiceert deze adviezen na openbaarmaking direct op zijn website.

13 adviezen gevonden

W16.18.0237/II

 • datum:
 • woensdag 10 oktober 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regelingen inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling.

Van dit advies is een samenvatting gemaakt.

W17.18.0281/IV

 • datum:
 • woensdag 24 oktober 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2109 en richtlijn 2010/65/EU.

W06.18.0320/III

 • datum:
 • woensdag 7 november 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Financiën
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019).

W16.18.0156/II

 • datum:
 • vrijdag 12 oktober 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van de richtlijn 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132).

W03.17.0314/II

 • datum:
 • vrijdag 3 november 2017
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie in verband met de invoering van een stelsel van levensfase-uren (Besluit levensfase-uren politie).

W12.18.0336/III

 • datum:
 • woensdag 14 november 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico.

W16.18.0048/II

 • datum:
 • woensdag 25 april 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere besluiten in verband met de introductie van de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, met een specifieke inzetbaarheid, met nota van toelichting.

W12.18.0293/III

 • datum:
 • vrijdag 26 oktober 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot verhoging van de kinderbijslag.

W12.18.0349/III

 • datum:
 • woensdag 21 november 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege enkele wijzigingen van pensioenregelgeving.

W12.18.0332/III

 • datum:
 • woensdag 7 november 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354).

W16.18.0186/II

 • datum:
 • woensdag 26 september 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit politiegegevens, het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging), met nota van toelichting.

W12.18.0210/III

 • datum:
 • vrijdag 12 oktober 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 vanwege het inkooptarief, met nota van toelichting.

W18.18.0221/IV

 • datum:
 • vrijdag 26 oktober 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Economische Zaken en Klimaat
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt (Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt), met nota van toelichting.