Adviezen van de Afdeling advisering die de regering of de Tweede Kamer (bij initiatiefwetsvoorstellen) afgelopen twee weken openbaar heeft gemaakt. De Raad van State publiceert deze adviezen na openbaarmaking direct op zijn website.

19 adviezen gevonden

W02.18.0009/II/K

 • datum:
 • woensdag 7 februari 2018
 • soort:
 • Verdrag
 • ministerie:
 • Buitenlandse zaken
 • inhoudsindicatie:

Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017 (Trb. 2018, 6).

W02.18.0005/II/K

 • datum:
 • woensdag 7 februari 2018
 • soort:
 • Verdrag
 • ministerie:
 • Buitenlandse zaken
 • inhoudsindicatie:

Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten; Brussel, 23 november 2017 (Trb. 2017, 196).

W17.17.0373/IV

 • datum:
 • woensdag 24 januari 2018
 • soort:
 • Onteigening
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Pekela krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de verbreding van de N366 tussen Alteveeren Stadskanaal, met bijkomende werken).

W11.17.0388/IV

 • datum:
 • woensdag 31 januari 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden  in verband met uitbreiding  van de wettelijke taken van het Ctgb en enkele technische wijzigingen.

W11.18.0015/IV

 • datum:
 • woensdag 14 februari 2018
 • soort:
 • Verdrag
 • ministerie:
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • inhoudsindicatie:

Protocol tot wijziging van het Europees landschapsverdrag; Straatsburg, 1 augustus 2016 (Trb. …, …).


W04.18.0039/I

 • datum:
 • woensdag 28 maart 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen).

W12.18.0001/III

 • datum:
 • donderdag 15 februari 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) en Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128), met memorie van toelichting.

W16.18.0006/II

 • datum:
 • vrijdag 23 maart 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming), met memorie van toelichting.

W18.18.0018/IV

 • datum:
 • woensdag 21 maart 2018
 • soort:
 • Verdrag
 • ministerie:
 • Economische Zaken en Klimaat
 • inhoudsindicatie:

Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen  of modellen), in verband  met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436; Brussel, 11 december  2017 (Trb. …, …).

W16.17.0365/II

 • datum:
 • vrijdag 22 december 2017
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en enige andere besluiten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (PbEU 2016, L 132).

W17.17.0392/IV

 • datum:
 • woensdag 7 maart 2018
 • soort:
 • Onteigening
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Dordrecht krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de reconstructie van de aansluiting van de rijksweg A16 op de rijksweg N3/Randweg en provinciale weg N217, bestaande uit de reconstructie van de A16 vanaf 900 meter ten noorden van de kruising met N3/Randweg tot 700 meter ten zuiden van de verzorgingsplaats De Zuidpunt, alsmede de reconstructie van de N3/Randweg en N217 vanaf de kruising van de N3/Randweg met de spoorlijn Rotterdam-Breda ten oosten van de A16 tot 50 meter na de aansluiting van de provinciale weg N217 met de Rijksstraatweg ten westen van de A16, met bijkomende werken).

W17.18.0025/IV

 • datum:
 • woensdag 7 maart 2018
 • soort:
 • Onteigening
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Westland krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van een rotonde in de kruising van de provinciale weg N211 Emmastraat/Poeldijkseweg met de Zwartendijk/Molenweg te Monster, met bijkomende werken).

W17.17.0393/IV

 • datum:
 • woensdag 7 maart 2018
 • soort:
 • Onteigening
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de realisering van een nieuw weggedeelte in rijksweg A16, vanaf rijksweg A13 ter hoogte van de N209/Doenkade en Rotterdam The Hague Airport tot de A16 in het knooppunt Terbregseplein, alsmede voor de reconstructie van rijksweg A13 vanaf de kruising met de Berkelse Zweth tot 50 meter na de kruising met de Otterdijk, de reconstructie van rijksweg A20 vanaf de kruising met de Terbregseweg tot aan de kruising met de Prins Alexanderlaan en de reconstructie van rijksweg A16 vanuit het knooppunt Terbregseplein richting Breda tot aan de kruising met het Lagelandsepad, met bijkomende werken in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland).

W12.18.0052/III

 • datum:
 • woensdag 4 april 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018 en wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018).

W17.17.0405/IV

 • datum:
 • woensdag 31 januari 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het uitbreiden van de vergunningplicht, het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden en verduidelijken van de positie van internationale waarnemers.

W05.18.0041/I

 • datum:
 • woensdag 28 februari 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 in verband met het aanpassen van de termijnen voor betaling van het lesgeld.

W07.18.0068/II

 • datum:
 • woensdag 4 april 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Defensie
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden.

W18.18.0020/IV

 • datum:
 • vrijdag 6 april 2018
 • soort:
 • Voorlichting
 • ministerie:
 • Economische Zaken en Klimaat
 • inhoudsindicatie:

Voorlichting over de toepassing van artikel 16 van de Mijnbouwwet.

Van dit advies is een samenvatting gemaakt.

W16.17.0391/II

 • datum:
 • donderdag 15 februari 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen.