Adviezen van de Afdeling advisering die de regering of de Tweede Kamer (bij initiatiefwetsvoorstellen) afgelopen twee weken openbaar heeft gemaakt. De Raad van State publiceert deze adviezen na openbaarmaking direct op zijn website.

16 adviezen gevonden

W16.18.0096/II

 • datum:
 • donderdag 26 juli 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met de opheffing van de onderzoeksbeperking inzake openbare orde en enkele andere aanpassingen.

Van dit advies is een samenvatting gemaakt.

W16.18.0094/II/Vo

 • datum:
 • vrijdag 29 juni 2018
 • soort:
 • Voorlichting
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Bij brief van 12 april 2018 heeft de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Financiën op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd haar van voorlichting te dienen over de Europeesrechtelijke aspecten van de bedenktijd beursvennootschappen.

Van deze voorlichting is een samenvatting gemaakt.

W16.18.0350/II

 • datum:
 • donderdag 15 november 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen en de verhoging van urenmaxima bij het opstellen van tripelrapportages.

W12.18.0301/III

 • datum:
 • woensdag 24 oktober 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit politiegegevens in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van de onderstandsuitkering bij deelname aan een terroristische organisatie.

W16.18.0312/II

 • datum:
 • woensdag 7 november 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de algemene verplichting tot overlegging van een verklaring omtrent gedrag bij een eerste benoeming tot rechterlijk ambtenaar.

W04.18.0292/I

 • datum:
 • woensdag 10 oktober 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Kadasterbesluit (afscherming persoonsgegevens).

W04.18.0278/I

 • datum:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • soort:
 • Onteigening
 • ministerie:
 • Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Trappenberg-Kloosterschuur).

W04.18.0273/I

 • datum:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • soort:
 • Onteigening
 • ministerie:
 • Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan De Volgerlanden Oost gebied C1-C2).

W16.18.0314/II

 • datum:
 • woensdag 24 oktober 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de artikelen 126g, negende lid, 126h, vierde en vijfde lid, 126i, vierde lid, 126j, vierde en vijfde lid, 126o, zesde lid, 126q, vierde lid, en 126zc, van het Wetboek van Strafvordering (Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 201X).

W05.18.0329/I

 • datum:
 • woensdag 21 november 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs.

W13.18.0209/III

 • datum:
 • vrijdag 26 oktober 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 tot het introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de zin van de Wmo 2015, verlaging van de vermogensinkomensbijtelling en aanpassing van de overgangstermijn voor de hoge eigen bijdrage, met nota van toelichting.

W16.18.0316/II

 • datum:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte in verband met indexering van de boetebedragen 2019.

W05.18.0147/I

 • datum:
 • maandag 17 september 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs).

W04.17.0019/I/K

 • datum:
 • woensdag 23 augustus 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van rijkswet houdende voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen).

Van dit advies is een samenvatting gemaakt.

W17.18.0296/IV

 • datum:
 • woensdag 24 oktober 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel B3bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109).

W12.18.0366/III

 • datum:
 • woensdag 28 november 2018
 • soort:
 • Voorlichting
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlichting van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, aan de Afdeling Advisering van de Raad van State inzake Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s).

Van deze voorlichting is een samenvatting gemaakt.