Dit overzicht bevat een opsomming van adviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State vorige week heeft vastgesteld. Iedere maandag verschijnt op deze pagina een actueel overzicht van de vastgestelde adviezen. 

U vindt hier alleen een overzicht van de adviezen, niet de adviezen zelf.
Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar. Zodra een advies openbaar is gemaakt, is dit met volledige tekst te vinden in de adviezendatabank op deze site.


Vastgestelde adviezen week 11

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de vaststelling van bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs (bekwaamheidseisen instructeurswerkzaamheden beroepsonderwijs).

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Justitie en Veiligheid

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren vanwege verruiming van fouilleerbevoegdheden.

Defensie

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie III

Financiën

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Geen vastgestelde adviezen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Ontwerpbesluit houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de physician assistant en wijziging van enkele daarmee samenhangende besluiten (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant).

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Geen vastgestelde adviezen.

Infrastructuur en Waterstaat

 • Geen vastgestelde adviezen.

Economische Zaken en Klimaat

 • Geen vastgestelde adviezen.

Onteigeningen

 • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Kaag en Braassem.