Dit overzicht bevat een opsomming van adviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State vorige week heeft vastgesteld. Iedere maandag verschijnt op deze pagina een actueel overzicht van de vastgestelde adviezen. 

U vindt hier alleen een overzicht van de adviezen, niet de adviezen zelf.
Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar. Zodra een advies openbaar is gemaakt, is dit met volledige tekst te vinden in de adviezendatabank op deze site.


Vastgestelde adviezen week 32

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tranche).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Justitie en Veiligheid

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 onder andere voor situaties waarin sprake is van een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen.

Defensie

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie III

Financiën

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Geen vastgestelde adviezen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules).

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Geen vastgestelde adviezen.

Infrastructuur en Waterstaat

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan).

Economische Zaken en Klimaat

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit en het aanbestedingsbesluit op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.