Dit overzicht bevat een opsomming van adviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State vorige week heeft vastgesteld. Iedere maandag verschijnt op deze pagina een actueel overzicht van de vastgestelde adviezen. 

U vindt hier alleen een overzicht van de adviezen, niet de adviezen zelf.
Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar. Zodra een advies openbaar is gemaakt, is dit met volledige tekst te vinden in de adviezendatabank op deze site.


Vastgestelde adviezen week 49

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 in verband met de heffingsvermindering voor verduurzaming van huurwoningen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012 (Trb. 2012, 226 en Trb. 2018, …).

Justitie en Veiligheid

 • Geen vastgestelde adviezen.

Defensie

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie III

Financiën

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening).
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen.
 • Voorstel van wet tot invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Geen vastgestelde adviezen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg nabij.

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 in verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen ten aanzien van de binnenvisserij.

Infrastructuur en Waterstaat

 • Geen vastgestelde adviezen.

Economische Zaken en Klimaat

 • Geen vastgestelde adviezen.