Dit overzicht bevat een opsomming van adviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State vorige week heeft vastgesteld. Iedere maandag verschijnt op deze pagina een actueel overzicht van de vastgestelde adviezen. 

U vindt hier alleen een overzicht van de adviezen, niet de adviezen zelf.
Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar. Zodra een advies openbaar is gemaakt, is dit met volledige tekst te vinden in de adviezendatabank op deze site.


Vastgestelde adviezen week 7

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Geen vastgestelde adviezen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador; Brussel, 11 november 2016 (Trb. 2016, 191 - Heruitgave).

Justitie en Veiligheid

 • Voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht.
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en het Besluit politiegegevens in verband met de herziening van de geweldsmelding.

Defensie

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie III

Financiën

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Geen vastgestelde adviezen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Embryowet in verband met aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo's ten behoeve van kwaliteitsbewaking.

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Geen vastgestelde adviezen.

Infrastructuur en Waterstaat

 • Geen vastgestelde adviezen.

Economische Zaken en Klimaat

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L76).