Dit overzicht bevat een opsomming van adviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State vorige week heeft vastgesteld. Iedere maandag verschijnt op deze pagina een actueel overzicht van de vastgestelde adviezen. 

U vindt hier alleen een overzicht van de adviezen, niet de adviezen zelf.
Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar. Zodra een advies openbaar is gemaakt, is dit met volledige tekst te vinden in de adviezendatabank op deze site.


Vastgestelde adviezen week 42

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2018.
 • Ontwerpbesluit houdende wijzigingen van ondergeschikte aard in enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de bekostiging van het openbaar bestuur.
 • Voorstel van wet tot Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (tweede fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven van het gemeentefonds en een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen.
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met wijziging van de verdeling van het totaalbudget voor de regionale publieke media-instellingen, alsmede een verduidelijking ten aanzien van toegestane vermijdbare uitingen.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mauritius inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage); Port Louis, 13 maart 2008 (Trb. 2008, 103).

Veiligheid en Justitie

 • Voorstel van rijkswet tot aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, de Paspoortwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten in verband met gewijzigde regelgeving.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de indexering van de vergoedingen.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte in verband met indexering van de boetebedragen 2018.

Defensie

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie III

Financiën

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Geen vastgestelde adviezen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit langdurige zorg en het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor een tijdige facturering van de bijdrage in de kosten van zorg of maatschappelijke ondersteuning een grondslag voor het stellen van regels over het berekenen van de urennorm voor de verlaagde eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis en enkele redactionele verduidelijkingen.
 • Ontwerpbesluit houdende regels inzake nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen (Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen).
 • Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren.

Sectie IV

Infrastructuur en Milieu

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, met betrekking tot de opleidingseisen voor vluchtinformatieverstrekkers en bedieners van luchtvaartstations en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met het vervallen van de D-erkenning.

Economische Zaken

 • Wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie en hernieuwde vaststelling van het Algemeen Postverdrag en van het Verdrag inzake postale financiële diensten; Istanboel, 6 oktober 2016 (Trb. 2017, …).
 • Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met de vaststelling van het percentage waarmee het op een bedrijf rustende fosfaatrecht met ingang van 1 januari 2018 in mindering wordt gebracht.