Adviesaanvragen in behandeling bij de Afdeling advisering van de Raad van State

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen adviesaanvragen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden.
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het verkorten van de inschrijftermijn voor niet toegelaten vreemdelingen onder voorwaarden en enige andere wijzigingen.
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk in verband met de wijziging van de Werkloosheidswet met ingang van 1 juli 2015.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten die gepaard gaan met de accreditatie in het hoger onderwijs (Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie).
 • Ontwerpbesluit houdende uitwerking van de voorwaarden voor de terugbetaling van het levenlanglerenkrediet gelijktijdig met een reguliere studielening.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie inzake de registratie van stagiairs; Brussel, 7 juni 2016 (Trb. 2017..).

Veiligheid en Justitie

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen.
 • Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van overtredingen waarbij het recht op bijstand door een raadsman niet van toepassing is (Besluit beperking rechtsbijstand bij overtredingen).
 • Ontwerpbesluit houdende regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen en de basishulpverlening op die plaatsen (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen).
 • Voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).

Defensie

 • Geen adviesaanvragen.

Sectie III

Financiën

 • Verzoek om voorlichting van de Voorzitter van de Tweede Kamer betreffende de motie van het lid Omtzigt aangenomen (Kamerstuk 34 387, nr. 4) inzake een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State over de mogelijkheden tot verbetering van de naleving van Europese afspraken over de euro.
 • Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met protocol, ondertekend op 18 oktober 2001; ‘s-Gravenhage, 6 februari 2017 (Trb. 2017, 32).
 • Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten; Accra, 10 maart 2017 (Trb. 2017, 68).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Verzoek om voorlichting betreffende de afschaffing van de doorsneesystematiek bij pensioenopbouw.
 • Voorstel van wet tot Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014.
 • Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen ten einde private financiering van cao-aanvullingen na de WW en op de WGA-uitkering mogelijk te maken in verband met de introductie van het derde WW-jaar en houdende aanpassing van het Besluit SUWI in verband met gegevenslevering aan uitvoerders van cao-regelingen.
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen).
 • Verzoek om voorlichting tegenprestatie Participatiewet.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het besluit SUWI in verband met het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding door de politie ten behoeve van het beëindigen van een uitkering, toeslag of studiefinanciering bij deelname aan een terroristische organisatie en het uitwerken van de gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsinstanties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de beëindiging van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met de risicobeperking binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie.
 • Voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004, ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1259/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005, ter uitvoering van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1277/2005 en ter uitvoering van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 tot vaststelling van voorschriften met betrekking tot Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op en de handel tussen de Europese Unie en derde landen in drugsprecursoren.

Sectie IV

Infrastructuur en Milieu

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek; Amsterdam, 27 maart 2017 (Trb. 2017, 54).
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de verlaging van de leeftijdseisen voor buschauffeurs.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds ter implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PbEU L344).
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele andere wijziging.
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties).
 • Ontwerpbesluit inzake tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Piekberging Haarlemmermeerpolder).
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Cuijk krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de randweg ten zuidoosten van Haps vanaf de bestaande N264 bij de aansluiting op de A73 tot aan de N264 bij de gemeentegrens met de gemeenten Mill en Sint Hubert, met bijkomende werken).
 • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Vlaardingen en Rotterdam.
 • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Almelo.
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Ferwerderadiel krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan N357 fase 3 Hallum-Holwerd).
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Coevorden krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Aansluiting Klooster N34).
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Ede krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Parklaan).
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Rotterdam krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Ecopassage Schie).
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Westland krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Verbindingsweg Maasdijk - Maasdijkplein).
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Lansingerland krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Meerpolder 2012, Meerweg 48).
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer krachtens artikel 78 van de onteigeningswet, onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, Middenweg-Oost.
 • Ontwerpbesluit houdende onteigening in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel.

Economische Zaken

 • Amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie).
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met bepalingen over de subsidiëring van innovatieve windenergie op zee.
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018).

Adviesaanvragen in behandeling bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk

Sectie I

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Voorstel van rijkswet houdende voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen).
 • Ontwerpbesluit ter vaststelling van de onrechtmatigheid van de ontwerp Landverordening 80-20 regeling.
 • Ontwerpbesluit houdende regelen tot het instellen van een Integriteitskamer (Besluit instelling Integriteitskamer Sint Maarten).
 • Geschil tussen Sint Maarten en Nederland op grond van het Protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door middel van onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitkamer op Sint Maarten.

Sectie II

Veiligheid en Justitie

 • Ontwerpbesluit houdende het verlenen van het Nederlanderschap.

Sectie IV

Infrastructuur en Milieu

 • Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen; Hongkong, 15 mei 2009 (Trb. 2010, 227).