Adviesaanvragen in behandeling bij de Afdeling advisering van de Raad van State

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen adviesaanvragen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Verzoek om voorlichting betreffende de bestaande vormgeving tussen de Caribisch en Europees Nederland en de coördinerende rol van BZK.
 • Ontwerpbesluit houdende de grondslag voor en nadere regels omtrent de vaststelling en de betaling van de bijdrage van een zelfstandig bestuursorgaan voor het gebruik van de diensten van Shared Service Organisatie Noord (Besluit bijdrage SSO-Noord).
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Besluit Rechtspositie korps politie BES, Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES en het Wachtgeldbesluit overheidsdienaren BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijksambtenaren BES 2018-2020 en afspraken SOBES februari 2017).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo).
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2018 en enige andere besluiten in verband met de wet accreditatie op maat.
 • Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13).
 • Voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190).
 • Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19).

Justitie en Veiligheid

 • Verzoek om voorlichting over de rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning.
 • Ontwerpbesluit houdende bepalingen inzake de overeenkomstige toepassing van de Wet politiegegevens op de verwerking van persoonsgegevens door personen die als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn belast met de opsporing van strafbare feiten (Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren).
 • Voorstel van wet inzake Regels betreffende experimenten in de rechtspleging (Experimentenwet rechtspleging).
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord).
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen en de verhoging van urenmaxima bij het opstellen van tripelrapportages.
 • Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de vaststelling van een tarief voor de bezichtiging van woningen onder begeleiding van de gerechtsdeurwaarder.

Defensie

 • Ontwerpbesluit tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven De Kooy (Luchthavenbesluit De Kooy).

Sectie III

Financiën

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit financiële markten BES en het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Wijzigingsbesluit financiële markten 2018).
 • Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot onder meer een aanvullende trustdienst en nadere regels over de behoordeling van de betrouwbaarheid van beleidsbepalers, de integere en beheerste bedrijfsuitoefening, de compliance- en auditfunctie en uitbesteding door trustkantoren (Besluit toezicht trustkantoren 2018).
 • Ontwerpbesluit houdende regels tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337).
 • Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. en de financiering van de toezichtkosten (Besluit bekostiging financieel toezicht 2019).
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de meldingsplicht voor transnationale dienstverrichters en de persoonsgegevens die in verband met transnationale dienstverrichting worden verwerkt.
 • Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.
 • Ontwerpbesluit tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Besluit beslagvrije voet).
 • Ontwerpbesluit houdende redactionele en beperkte beleidswijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege enkele wijzigingen van pensioenregelgeving.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het regelen van de regieverpleegkundige als basisberoep, het uitbreiden van de eisen voor periodieke registratie en enige andere wijzigingen.
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden.
 • Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg nabij.

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Geen adviesaanvragen.

Infrastructuur en Waterstaat

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de vereenvoudiging van de taxiregelgeving en enkele meer technische aanpassingen aan een aantal regels over aanbestedingen in het openbaar vervoer en daarmee vergelijkbare vervoersvormen.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart ter implementatie van de besluiten 2013-II-6, 2015-II-3, 2016-I-5 en 2017-I-5 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), het schrappen van de eenheidsverklaring en het herstel van een aantal onvolkomenheden.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, en het Activiteitenbesluit milieubeheer ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1102/2008 (PbEU 2017, L 137).

Onteigeningen

 • Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Binnenmaas.
 • Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Amsterdam.
 • Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Ouder-Amstel.

Economische Zaken en Klimaat

 • Voorstel van wet inzake regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie).

Adviesaanvragen in behandeling bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk

Sectie II

Justitie en Veiligheid

 • Twee ontwerpbesluiten tot inwilliging van verzoeken om naturalisatie.

Sectie III

Financiën

 • Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen; Brussel, 30 juni 2018 (Trb. 2018, 130).
 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Bangkok, 27 september 2018 (Trb. 2018, 177).