Adviesaanvragen in behandeling bij de Afdeling advisering van de Raad van State

Sectie I

Algemene Zaken

 • Ontwerpbesluit houdende een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ontwerpbesluit houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving).
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).
 • Voorstel van wet tot intrekking van de Wet raadgevend referendum.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Geen adviesaanvragen.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Geen adviesaanvragen.

Justitie en Veiligheid

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en enige andere besluiten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (PbEU 2016, L 132).
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.
 • Voorstel van wet houdende regels ter implementatie van Richtlijn 2016/1148/EU (Cybersecuritywet).
 • Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen).

Defensie

 • Geen adviesaanvragen.

Sectie III

Financiën

 • Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met verlenging van de geldigheidsduur van de registratie van arbeidsbeperkten in de doelgroepregistratie ten behoeve van de banenafspraak en de quotumheffing.
 • Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Geen adviesaanvragen.

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met uitbreiding van de wettelijke taken van het Ctgb en enkele technische wijzigingen.

Infrastructuur en Waterstaat

 • Ontwerpbesluit houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).
 • Voorstel van wet ter invoering van de Omgevingswet en een viertal ontwerpbesluiten ter uitvoering daarvan.
 • Ontwerpbesluit houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).
 • Ontwerpbesluit houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).
 • Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen.
 • Tweede nota van wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en enkele verbeteringen).
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele andere wijziging.
 • Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea houdende een Verdrag tot wijziging van de op 24 juni 1970 tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Korea tot stand gekomen Overeenkomst inzake luchtvervoer en haar Bijlage; ’s-Gravenhage, 5 oktober 2017 (Trb. 2017, 178).

Economische Zaken en Klimaat

  • Voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet.
  • Ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten).
  • Ontwerpbesluit houdende regels inzake het medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes bestemd voor omroepzendernetwerken en medegebruik van fysieke infrastructuur ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur).
  • Ontwerpbesluit houdende regels voor een systeem van informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken).
  • Onteigeningen

   • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Zutphen en Brummen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan N345 Rondweg De Hoven/Zutphen).
   • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Tynaarlo krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan N386 rotonde Tynaarlo).
   • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Enschede.
   • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Laren en Hilversum krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de realisering van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer- busbaan in het Gooi, deelgebied Laren-Hilversum, de aanleg van een natuurbrug (ecoduct), de aanleg van een tunnel in de Oosterengweg en twee parallelwegen langs de Oosterengweg, de aanleg van een weg tussen de Oosterengweg tot de Liebergerweg en de verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve met een vrijliggend fietspad, met bijkomende werken).
   • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Pekela krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de verbreding van de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal, met bijkomende werken).

  Adviesaanvragen in behandeling bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk

  Sectie I

  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Ontwerpbesluit houdende regelen tot het instellen van een Integriteitskamer (Besluit instelling Integriteitskamer Sint Maarten).
  • Geschil tussen Sint Maarten en Nederland op grond van het Protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitkamer op Sint Maarten.