Adviesaanvragen in behandeling bij de Afdeling advisering van de Raad van State

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen adviesaanvragen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie).
 • Ontwerpbesluit houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving).
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).
 • Verzoek om voorlichting naar aanleiding van het Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van enkele besluiten in verband met de totstandkoming van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Aanpassingsbesluit Wiv 2017).
 • Ontwerpbesluit houdende regels inzake technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot rechtstreeks geautomatiseerde toegang van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de gegevens verwerkt door informanten dan wel door ambtenaren van politie, van de Koninklijke marechaussee en van de rijksbelastingdienst (Besluit maatregelen rechtstreeks geautomatiseerde toegang inlichtingen- en veiligheidsdiensten).
 • Ontwerpbesluit tot aanwijzing van de gegevens waarop een opdracht tot verstrekking aan een aanbieder van een communicatiedienst in het kader van onderzoek van communicatie door de AIVD en MIVD betrekking kan hebben (Besluit gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten die gepaard gaan met de accreditatie in het hoger onderwijs (Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie).
 • Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten in verband met de regeling van de specifieke uitkering aan gemeenten in verband met de regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met herziening van de anti-folterverordening).

Veiligheid en Justitie

 • Voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).
 • Voorstel van wet houdende verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2017).
 • Voorstel van wet houdende regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven).
 • Voorstel van wet tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten).

Defensie

 • Geen adviesaanvragen.

Sectie III

Financiën

 • Verzoek om voorlichting van de Voorzitter van de Tweede Kamer betreffende de motie van het lid Omtzigt aangenomen (Kamerstuk 34 387, nr. 4) inzake een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State over de mogelijkheden tot verbetering van de naleving van Europese afspraken over de euro.
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141)(Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden beschouwd.
 • Ontwerpbesluit tot Aanpassing van het Besluit Participatiewet in verband met wijzigingen van het verdeelmodel.
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor fusie en splitsing (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen).

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Voorstel van wet houdende wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met het in de Jeugdwet handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en het verminderen van uitvoeringslasten.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten.

Sectie IV

Infrastructuur en Milieu

 • Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming).
 • Ontwerpbesluit tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de luchthaven Maastricht (Luchthavenbesluit Maastricht).
 • Ontwerpbesluit houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).
 • Voorstel van wet tot aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van het overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet).
 • Ontwerpbesluit houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).
 • Ontwerpbesluit houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).
 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr.376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122).
 • Ontwerpbesluit houdende regels inzake de conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen door erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties (Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen).
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte in verband met het instellen van aanvullende heffingen, kortingen en aftrek ter dekking van de door de infrastructuurbeheerder gemaakte kosten alsmede prijsprikkels ter bevordering van een betere benutting van de spoorweginfrastructuur en inpassing in de leefomgeving (vergoedingen gebruik hoofdspoorweginfrastructuur).
 • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Zeist.
 • Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Hardenberg.
 • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen.
 • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Enschede.
 • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Purmerend.

Economische Zaken

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet.
 • Voorstel van wet houdende regels omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen).

Adviesaanvragen in behandeling bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk

Sectie I

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ontwerpbesluit houdende regelen tot het instellen van een Integriteitskamer (Besluit instelling Integriteitskamer Sint Maarten).
 • Geschil tussen Sint Maarten en Nederland op grond van het Protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitkamer op Sint Maarten.

Sectie II

Veiligheid en Justitie

 • Ontwerpbesluit houdende het verlenen van het Nederlanderschap.

Sectie IV

Economische Zaken

 • Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid; Genève, 2 juli 1999 (Trb. 2000, 102).