Ontwerpbesluit met nota van toelichting houdende wijziging van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (samenloop bevallingsuitkering en BWOO-uitkering) en het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (aanpassing van artikel 39).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting houdende wijziging van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (samenloop bevallingsuitkering en BWOO-uitkering) en het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (aanpassing van artikel 39).

Bij Kabinetsmissive van 8 september 2000, no.00.005064, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting, houdende wijziging van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (samenloop bevallingsuitkering en BWOO-uitkering) en het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (aanpassing van artikel 39).

Het ontwerpbesluit bevat technische wijzigingen van twee uitkeringsregelingen voor onderwijspersoneel. De Raad van State onderschrijft de strekking van het ontwerpbesluit, maar maakt daarbij de volgende kanttekening.

1. Artikel II, onderdeel B, van het ontwerpbesluit werkt terug tot en met 1 januari 1999. Nu het een begunstigende wijziging betreft is de terugwerkende kracht niet bezwaarlijk. Het is echter niet duidelijk waarom de terugwerkende kracht niet verder teruggaat dan 1 januari 1999. De wijziging sluit immers aan bij de tekst van een bepaling van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel tot 1 januari 1996. Tegen die achtergrond adviseert de Raad te motiveren waarom de terugwerkende kracht niet verder teruggaat dan tot en met 1 januari 1999.

2. Voor een redactionele kanttekening verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De waarnemend Vice-President van de Raad van StateBijlage bij het advies van de Raad van State van 5 oktober 2000, no.W05.00.0406/III, met een redactionele kanttekening die de Raad in overweging geeft.

- Artikel 39, eerste lid, eerste volzin, van het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel ter bevordering van de leesbaarheid herschrijven en zo nodig splitsen in meerdere volzinnen.Nader rapport (reactie op het advies) van 24 november 2000


Naar aanleiding van de inhoudelijke opmerkingen van de Raad van State is het ontwerpbesluit op de volgende wijze aangepast:
- in de nota van toelichting is opgenomen dat terugwerkende kracht tot voor de datum van 1 januari 1999 om uitvoeringstechnische redenen niet mogelijk is.

Met de redactionele kanttekeningen van de Raad van State is rekening gehouden.

Ik veroorloof mij U het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting hierbij wederom te doen toekomen en U in overweging te geven, overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen