Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Besluit nevenzittingsplaatsen (aanwijzing van Arnhem als nevenzittingsplaats van het kantongerecht te Nijmegen).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Besluit nevenzittingsplaatsen (aanwijzing van Arnhem als nevenzittingsplaats van het kantongerecht te Nijmegen).

Bij Kabinetsmissive van 17 april 2000, no.00.002404, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Besluit nevenzittingsplaatsen (aanwijzing van Arnhem als nevenzittingsplaats van het kantongerecht te Nijmegen).

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de hoofdzittingsplaats van het kantongerecht te Arnhem aan te wijzen als nevenzittingsplaats van het kantongerecht te Nijmegen. Een dergelijke aanwijzing ligt in het algemeen niet voor de hand, doch is hier, aldus de toelichting, nodig zolang het gebouw van het kantongerecht te Nijmegen wegens renovatie niet kan worden gebruikt.
De Raad van State kan zich vinden in deze aanwijzing, doch acht het gewenst dat het tijdelijke karakter daarvan uitdrukkelijk in de toelichting wordt vermeld.
De Raad adviseert de toelichting in die zin aan te vullen.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van State



Nader rapport (reactie op het advies) van 16 juni 2000


In navolging van het advies van de Raad van State is in de nota van toelichting het tijdelijke karakter van de in het ontwerpbesluit vervatte aanwijzing van Arnhem ais nevenzittingsplaats van het kantongerecht te Nijmegen meer benadrukt.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Justitie