Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van de Regeling Toezicht Luchtvaart in verband met de reorganisatie van de Rijksluchtvaartdienst alsmede de certificering van luchtvaartterreinen.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van de Regeling Toezicht Luchtvaart in verband met de reorganisatie van de Rijksluchtvaartdienst alsmede de certificering van luchtvaartterreinen.

Bij Kabinetsmissive van 23 augustus 2000, no.00.004584 heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van de Regeling Toezicht Luchtvaart in verband met de reorganisatie van de Rijksluchtvaartdienst alsmede de certificering van luchtvaartterreinen.

Het ontwerpbesluit regelt de wijziging van de Regeling Toezicht Luchtvaart in verband met de gevolgen van de reorganisatie binnen het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst. Tevens regelt het ontwerpbesluit de certificering van luchtvaartterreinen.
De Raad van State signaleert een onduidelijkheid.

Artikel 132, eerste lid, onder d, van het ontwerpbesluit geeft de minister de bevoegdheid om regels te stellen voor de veiligheid op het luchtvaartterrein. Op grond van het vierde lid van dit artikel kan de minister eveneens regels stellen inzake veiligheid op het luchtvaartterrein (naast regels inzake de orde op dat terrein). Onduidelijk is wat de verhouding tussen beide artikelonderdelen is. De Raad adviseert deze onduidelijkheid op te heffen.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Vice-President van de Raad van StateNader rapport (reactie op het advies) van 20 oktober 2000


Het advies van de Raad van State is overgenomen en de tekst van het ontwerpbesluit is dienovereenkomstig aangepast.

De door de Raad van State gemaakte redactionele kanttekeningen zijn overgenomen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit en de nota van toelichting wederom doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat