Ontwerpbesluit met nota van toelichting houdende wijziging van het Besluit kredietvergoeding (introductie enkelvoudig maximum kredietvergoedingspercentage).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting houdende wijziging van het Besluit kredietvergoeding (introductie enkelvoudig maximum kredietvergoedingspercentage).

Bij Kabinetsmissive van 7 januari 2000, no.00.000073, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting, houdende wijziging van het Besluit kredietvergoeding (introductie enkelvoudig maximum kredietvergoedingspercentage).

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de naar grootte en looptijd van kredieten variabele maximale kredietvergoedingspercentages, vermeld in de tabellen van de artikelen 4 en 5 van het huidige Besluit kredietvergoeding, te vervangen door een enkelvoudig maximum kredietvergoedingspercentage. Het ontwerpbesluit geeft de Raad van State aanleiding tot de volgende opmerking.

Artikel II bevat een van normale gevallen afwijkende inwerkingtredingsbepaling. De noodzaak van deze bijzondere bepaling wordt echter niet gemotiveerd. Mede gelet op de terugwerkende kracht waarin deze bepaling voorziet dient de noodzaak daartoe aannemelijk gemaakt te worden. In dit verband verwijst de Raad naar de aanwijzingen 167 en 180 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De Raad adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-president van de Raad van StateNader rapport (reactie op het advies) van 17 maart 2000

Overeenkomstig het advies van de Raad van State is in de toelichting een motivering opgenomen voor het gebruik van een van normale gevallen afwijkende inwerkingtredingsbepaling.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Staatssecretaris van Economische Zaken