Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 1996 (retributies).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 1996 (retributies).

Bij Kabinetsmissive van 27 maart 2000, no.00.001793, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Economische Zaken, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 1996 (retributies).

Het ontwerpbesluit strekt tot de aanpassing van de bedragen van enkele door de kamers van Koophandel in rekening te brengen retributies voor het verstrekken van gegevens uit het handelsregister teneinde deze tarieven meer in overeenstemming te brengen met de kosten die daadwerkelijk zijn gemoeid met de verleende diensten. Voorts vindt aanpassing plaats in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het langs elektronische weg (Internet) inzien en kopiëren van gegevens uit het handelsregister.
De Raad van State onderschrijft de strekking van het ontwerpbesluit, maar maakt daarbij de volgende kanttekeningen.

1. In het ontwerpbesluit vindt aanpassing van enkele bestaande tarieven plaats om deze meer in overeenstemming te brengen met de kosten die daadwerkelijk zijn gemoeid met de verleende diensten. Dat leidt tot een verlaging van de tarieven voor het langs elektronische weg inzien van gegevens uit het handelsregister. De tarieven voor het inzien van gegevens op papier worden niet gewijzigd. Bij de tarieven voor het maken van kopieën van papieren versies wordt het tarief voor de eerste bladzijde verhoogd en dat voor de eventuele volgende bladzijden verlaagd. Het wordt al met al aantrekkelijker om via elektronische post of internet gegevens uit het handelsregister te raadplegen en op te slaan ten opzichte van het inzien en eventueel kopiëren van de papieren bestanden.
De toelichting geeft geen nader inzicht in de kosten die samenhangen met de verleende diensten en de wijze waarop deze kosten hun neerslag vinden in de (aangepaste) tarieven. De Raad adviseert de toelichting aan te vullen.

2. Uit de toelichting blijkt dat het ontwerpbesluit op grond van richtlijn 98/34/EG(zie noot 1) bij de Europese Commissie is aangemeld. Nu de reacties van de Europese Commissie en de lidstaten nog niet beschikbaar waren op het moment van het uitbrengen van advies, gaat de Raad ervan uit dat het ontwerpbesluit nogmaals aan hem voor advies zal worden voorgelegd, indien het oordeel van de Europese Commissie of van de lidstaten aanleiding geeft tot verandering van meer dan bijkomstige aard, en dat de reacties van de Europese Commissie en de lidstaten aan hem zullen worden toegezonden.

3. Voor een redactionele kanttekening verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van StateBijlage bij het advies van de Raad van State van 20 april 2000, no.W10.00.0130/II, met een redactionele kanttekening die de Raad in overweging geeft.

- De term "CPU-seconde", bedoeld in artikel I, onderdeel B, mede gelet op aanwijzing 60 van de Aanwijzingen voor de regelgeving nader definiëren of anderszins verduidelijken.Nader rapport (reactie op het advies) van 5 juli 2000


1. Overeenkomstig het advies van de Raad van State is de toelichting aangevuld. Aangegeven is waarom de tarieven voor het langs elektronische weg inzien van het handelsregister kunnen worden verlaagd. De tarieven bevatten een vergoeding voor de kosten die daadwerkelijk zijn gemoeid met de verleende diensten, zodat daaromtrent geen nader inzicht behoeft te worden verschaft.

2. Van de kant van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en van de lidstaten zijn tijdens de standstillperiode van drie maanden geen reacties kenbaar gemaakt.

3. Aan de redactionele kanttekening van de Raad is aandacht geschonken.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting wederom doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Economische Zaken(1) Richtlijn nr.98/34/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr.98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217).