Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Besluit gegevensverstrekking pensioenfondsen).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Besluit gegevensverstrekking pensioenfondsen).

Bij Kabinetsmissive van 6 juni 2000, no.00.003536, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Besluit gegevensverstrekking pensioenfondsen).

De Verzekeringskamer beschikt uit hoofde van haar taak over gegevens die door de pensioenfondsen zijn verstrekt. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Sociaal-Economische Raad (SER) kunnen beschikken over deze gegevens voorzover die van belang zijn voor het beleid dat de minister voert inzake aanvullende pensioenvoorzieningen.(zie noot 1) In het ontwerpbesluit wordt nader omschreven om wat voor gegevens het gaat.
De Raad van State maakt naar aanleiding van het ontwerpbesluit een enkele opmerking. Hij is van oordeel dat in verband daarmee enige aanpassing van het voorstel wenselijk is.

1. Artikel 1 noemt als gegevens waarover de minister en de SER kunnen beschikken onder meer: gegevens uit beslissingen die op grond van de statuten en reglementen van een pensioenfonds worden genomen en die geen vertrouwelijk karakter hebben.
Deze formulering omvat ook beslissingen van pensioenfondsen in individuele gevallen. Blijkens de toelichting is de bepaling geschreven om verstrekking mogelijk te maken van gegevens omtrent beslissingen over bijvoorbeeld de franchise, de indexatie en de gekozen ruilvoet bij het omzetten van een nabestaandenpensioen in een ouderdomspensioen. Verstrekking van persoonsgegevens is dus niet beoogd.
De Raad adviseert, ter voorkoming van misverstanden, in de tekst van het artikel zelf tot uitdrukking te brengen dat het ontwerpbesluit geen betrekking heeft op de verstrekking van persoonsgegevens. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door aan het artikel een tweede lid toe te voegen, waarin dan zou worden bepaald dat het (alsdan genummerde) eerste lid niet van toepassing is op persoonsgegevens in de zin van artikel 1 van de Wet persoonsregistraties.

2. Voor een redactionele kanttekening verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.
De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Vice-President van de Raad van StateBijlage bij het advies van de Raad van State van 15 juni 2000, no.W12.00.0216/IV, met een redactionele kanttekening die de Raad in overweging geeft.

- De citeertitel aanpassen, nu het ontwerpbesluit slechts betrekking heeft op een heel beperkte vorm van verstrekking van gegevens van pensioenfondsen.Nader rapport (reactie op het advies) van 14 juli 2000


1. Het advies van de Raad om, ter voorkoming van misverstanden, in de tekst van het artikel zelf tot uitdrukking te brengen dat het ontwerpbesluit geen betrekking heeft op persoonsgegevens is gevolgd door in artikel 1 van het ontwerpbesluit ten aanzien van de gegevens uit beslissingen die op grond van de statuten en reglementen worden genomen, toe te voegen dat het bij deze gegevens niet gaat om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 van de Wet persoonsregistraties.

2. Met de redactionele kanttekening die de Raad in overweging geeft is rekening gehouden door aan de citeertitel toe te voegen dat het gaat om de verstrekking van niet-vertrouwelijke gegevens.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(1) Artikel 25 van de Pensioen- en spaarfondsenwet.