Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Slovenië, met slotprotocol en administratief akkoord; Ljubljana, 22 maart 2000 (Trb.2000, 47), met toelichtende nota.


Volledige tekst

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Slovenië, met slotprotocol en administratief akkoord; Ljubljana, 22 maart 2000 (Trb.2000, 47), met toelichtende nota.

Bij Kabinetsmissive van 9 juni 2000, no.00.003601, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Slovenië, met slotprotocol en administratief akkoord; Ljubljana, 22 maart 2000 (Trb.2000, 47), met toelichtende nota.

Het verdrag regelt de onderlinge afbakening en afstemming van de socialezekerheidswetgeving van Nederland en Slovenië. Het regelt in het bijzonder de aanspraken op uitkeringen en voorzieningen, en de administratieve samenwerking tussen uitvoerende instanties. De onmiddellijke aanleiding voor het verdrag is het uiteenvallen van Joegoslavië; de verdragsrelatie met Slovenië is sindsdien voorlopig voortgezet op basis van het bestaande socialezekerheidsverdrag met Joegoslavië, maar wordt nu vervangen door een nieuw verdrag.
De Raad van State onderschrijft de strekking van het verdrag, maar maakt daarbij een kanttekening met betrekking tot werknemers aan boord van schepen.

1. In artikel 11 van het verdrag wordt een afbakening tussen de rechtsmacht van Nederland en Slovenië gemaakt voor wat betreft werknemers aan boord van een schip. Deze bepaling is, zo constateert de Raad, asymmetrisch opgezet. De werknemer is onderworpen aan de wetgeving van Slovenië als hij verblijft in Slovenië en als het schip de Sloveense vlag voert. Hij is aan de Nederlandse wetgeving onderworpen als de werkgever zijn geregistreerde kantoor of plaats van werkzaamheden heeft in Nederland. Door de asymmetrische opzet is niet direct duidelijk of de bepaling alle situaties regelt die zich in de praktijk kunnen voordoen.
Deze bepaling wijkt af van het socialezekerheidsverdrag dat Nederland op 11 september 1998 heeft gesloten met Kroatië: in artikel 11 van dat verdrag is de vlag van het schip niet van belang en gelden voor beide landen dezelfde criteria. De bepaling komt evenmin voor in het modelverdrag van de Raad van Europa.(zie noot 1)
De Raad beveelt aan de bepaling toe te lichten.

2. Voor redactionele kanttekeningen verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging goed te vinden dat bedoeld Verdrag wordt overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De waarnemend Vice-President van de Raad van StateBijlage bij het advies van de Raad van State van 7 juli 2000, no.W12.00.0230/IV, met redactionele kanttekeningen die de Raad in overweging geeft.

- Toelichten waarom de briefwisseling tussen Nederland en Slovenië uit 1992, die in de preambule van het verdrag wordt genoemd, pas in 1996 is bekendgemaakt (Trb.1995, 98).
- In de toelichting aangeven dat de Ziekenfondsraad (genoemd in artikel 1 van het administratief akkoord) is omgedoopt tot College voor zorgverzekeringen (artikel 1a van de Ziekenfondswet).Nader rapport (reactie op het advies) van 9 oktober 2002


1. De toelichtende nota is aangevuld met een toelichting op artikel 11 van het verdrag.

2. Aan de tweede redactionele kanttekening is gehoor gegeven.

Ik moge U mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken mij te machtigen gevolg te geven aan mijn voornemen het verdrag vergezeld van de gewijzigde toelichtende nota ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken(1) Council of Europe, Model provisions for a bilateral social security agreement and explanatory report, ISBN 92-871-3699-8.