Voorstel van wet tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001.


Volledige tekst

Voorstel van wet tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.Nader rapport (reactie op het advies) van 19 september 2000


Blijkens het advies van 13 september 2000, nr. W12.00.0360/IV: Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV); kan de Raad van State zich verenigen met het daarin voorgedragen voorstel van wet inzake de begroting 2001 (z.g. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal wetsvoorstel(len) enige wijzigingen aan te brengen.
Deze wijzigingen zijn in de bijlage vermeld en toegelicht. De memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel zijn, voor zover noodzakelijk, met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Ten behoeve van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit nader rapport en van de daarbij behorende bijlage.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038 zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2001 heden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van FinanciënBijlage bij het Nader Rapport inzake de begroting 2001

I. Beantwoording blanco advies
Blijkens het bijgaand advies kan de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

Nadere wijzigingen
Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen aan te brengen. Het totaal van de uitgaven komt daarmee op f 35 066 887 000 (was f 35 073 337 000).
De wijziging bij de Abw is het gevolg van de SZW-doorrekening van de definitieve MEV. Bij de Stimuleringsmaatregel dagindeling is een technische correctie verwerkt.

De wijzigingen betreffen de volgende artikelen (bedragen x f 1 000).
U14.01 Algemene bijstandswet 8 183 800 (was 8 191 600)
U15.08 Stimuleringsmaatregel dagindeling 14 680 (was 13 300)

Zowel de memorie van toelichting als de artikelsgewijze toelichting zijn met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid